Масуд Ахмади: Българо-иранските отношения издържат теста на времето

Масуд Ахмади: Българо-иранските отношения издържат теста на времето

Иранският културен център в София (източник: Facebook)

Интервю с директора на Иранския културен център в София

Владимир Митев

Д-р Масуд Ахмади е роден през 1970 г. в Машхад. Той е доктор по сравнителни религии и мистика от Техеранския университет, като 2 години от докторантурата си прекарва в Хайделбергския университет. Бил е културен и медиен мениджър, както и автор на курсове и материали за ирански радио- и телевизионни станции. Владее персийски, английски, немски и арабски език. От началото на 2023 г. д-р Масуд Ахмади е директор на Иранския културен център в София. 

Continue reading “Масуд Ахмади: Българо-иранските отношения издържат теста на времето”
Advertisement
Masood Ahmadi: Relațiile bulgaro-iraniene rezistă în timp

Masood Ahmadi: Relațiile bulgaro-iraniene rezistă în timp

Centrul cultural iranian din Sofia (sursă: Facebook)

Interviu cu directorul Centrului Cultural Iranian din Sofia

Vladimir Mitev

Dr. Masood Ahmadi s-a născut în 1970 la Mashhad. Este doctor în religii comparate și misticism la Universitatea din Teheran, cu doi ani de doctorat petrecuți la Universitatea din Heidelberg. A fost manager cultural și media, precum și autor de cursuri și materiale pentru posturile de radio și tv iraniene. Vorbește persană, engleză, germană și arabă. De la începutul anului 2023, Dr. Masood Ahmadi este directorul centrului cultural iranian din Sofia. 

Continue reading “Masood Ahmadi: Relațiile bulgaro-iraniene rezistă în timp”
Masood Ahmadi: Bulgarian-Iranian relations stand the test of time

Masood Ahmadi: Bulgarian-Iranian relations stand the test of time

The Iranian cultural centre (source: Facebook)

Interview with the director of the Iranian cultural centre in Sofia

Vladimir Mitev

Dr. Masood Ahmadi was born in 1970 in Mashhad. He is doctor of Comparative Religions and Mysticism from the University of Tehran, with 2 years of his Ph.D. spent in the Heidelberg University. He has been cultural and media manager, as well as author of courses and materials for Iranian radio and tv stations. He speaks Persian, English, German and Arabic. As of the beginning of 2023 Dr. Masood Ahmadi is the director of the Iranian cultural centre in Sofia. 

Continue reading “Masood Ahmadi: Bulgarian-Iranian relations stand the test of time”
Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия

Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

Интервю с иранския експерт по външна политика относно актуалните въпроси на международните отношения около Иран: иранско-саудитското споразумение, отношенията с Русия и Китай, иранското ядрено споразумение, конфликтите в Кавказ, шиитската ос на съпротива в Близкия изток и отношенията на Иран с глобалния Юг

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, служил във Вашингтон и в Брюксел в европейската общност преди Иранската революция през 1979 г. Оттогава той е мениджър и предприемач, както и писател и преводач. Превел е Гор Видал на персийски език. Понастоящем е журналист на свободна практика, колумнист и експерт по външна политика. 

Continue reading “Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия”
Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian

Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian

Fereydoun Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Interviu cu expertul iranian în politică externă despre problemele actuale privind relațiile internaționale din jurul Iranului: acordul Iran-Arabia Saudită, relațiile cu Rusia și China, acordul nuclear iranian, conflictele din Caucaz, axa de rezistență șiită din Orientul Mijlociu și relațiile Iranului cu Sudul Global

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat, care a lucrat la Washington DC și la Bruxelles în cadrul Comunității Europene înainte de Revoluția iraniană din 1979. De atunci, a fost manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. L-a tradus pe Gore Vidal în limba persană. În prezent, este jurnalist independent, editorialist și expert în politică externă. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian”
Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade

Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

Interview with the Iranian foreign policy expert on current international relations issues around Iran: the Iran-Saudi deal, the relations with Russia and China, the Iranian nuclear deal, the conflicts in Caucasus, the Shia axis of resistance in the Middle East and Iran’s relations with the Global South

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade”
Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии 

Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии 

Петя Илиева (източнис: Петя Илиева)

Впечатления от посещението й в Иран на българска визуална артистка, която изгражда мостове чрез своето изкуство 

Владимир Митев

Петя Илиева има докторска степен с дисертация “Българското изкуство и фолклор като международни мостове и културна дипломация” и магистърска степен по живопис и естетика. Нейни изложби са показвани в редица галерии в България и в чужбина, на шест континента – например в Българския културен институт в Лондон, в българските посолства в Париж и Делхи, на различни места в САЩ (Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго), във Виена, Брюксел, Прага, Братислава, Валенсия, в Япония, Ливан, Катар, Китай, Султанат Оман, Антарктида – остров Ливингстън. Петя Илиева е и реставратор на стенописи и автор на научни публикации в областта на културното наследство и изкуството. Тя е основател на ежегодния фестивал на културите на народите Art4Diplomacy и работи с всички чуждестранни дипломатически мисии в България.

Continue reading “Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии “
Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie

Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie

Petia Ilieva (sursă: Petia Ilieva)

Impresii din vizita în Iran a unei artiste vizuale bulgare care construiește poduri prin arta sa 

Vladimir Mitev

Petia Ilieva deține un doctorat cu teza “Arta și folclorul bulgar ca punți internaționale și diplomație culturală” și un master în pictură și estetică. Expozițiile sale au fost prezentate în mai multe galerii din Bulgaria și din străinătate, pe șase continente – de exemplu, la Institutul Cultural Bulgar din Londra, la Ambasadele Bulgariei din Paris și Delhi, în diverse locuri din SUA (New York, Washington, Chicago), la Viena, Bruxelles, Praga, Bratislava, Valencia, în Japonia, Liban, Qatar, China, Sultanatul Oman, Antarctica – Insula Livingston. Petya Ilieva este, de asemenea, restaurator de fresce și autor de publicații științifice în domeniul patrimoniului cultural și al artei. Este fondatoarea unui festival anual al culturilor națiunilor numit Art4Diplomacy și colaborează cu toate misiunile diplomatice străine din Bulgaria.

Continue reading “Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie”