Pre-revolutionary philosophical ideas on the subject of modernity in Iran

Pre-revolutionary philosophical ideas on the subject of modernity in Iran

Tehran (source: Pixabay, CC0)

What are the understandings of Iranian thinkers Jalal Al-e Ahmad, Ali Shariati, Ruhollah Khomeini and Morteza Motahhari about human subjectivity and human agency in the earthly world?

Vladimir Mitev

This article is part of the proceedings of the international conference “Iran and the World in the Mirror of History”, which took place in University of Sofia in February 2019. It was organised by the University of Sofia, the Allameh Tabatabai University (Tehran), and the Islamic Free University (Tehran).

A more recent, thorough and more precise understanding of Al-e Ahmad’s Occidentosis can be found here. The interview with the president of the Iranian Academy Reza Davari can be read here.

Continue reading “Pre-revolutionary philosophical ideas on the subject of modernity in Iran”
Idei filozofice prerevoluționare despre subiectul modernității în Iran 

Idei filozofice prerevoluționare despre subiectul modernității în Iran 

Tehran (sursă: Pixabay, CC0)

Care sunt concepțiile lui Jalal Al-e Ahmad, Ali Shariati, Ruhollah Khomeini și Morteza Motahhari despre subiectivitatea umană?

Vladimir Mitev

Acest articol face parte din lucrările conferinței internaționale “Iranul și lumea în oglinda istoriei”, care a avut loc la Universitatea din Sofia, în februarie 2019. A fost organizată de Universitatea din Sofia, Universitatea Allameh Tabatabai (Teheran) și Universitatea Liberă Islamică (Teheran).

O înțelegere mai recentă, mai amănunțită și mai precisă a Occidentozei lui Al-e Ahmad poate fi găsită aici. Interviul cu preşedintele academiei iraniene, Reza Davari, menţionat la sfârşitul textului, poate fi consultat aici

Continue reading “Idei filozofice prerevoluționare despre subiectul modernității în Iran “
Предреволюционни философски идеи относно субекта на модерността в Иран 

Предреволюционни философски идеи относно субекта на модерността в Иран 

Техеран (източник: Pixabay, CC0)

Как Джалал Ал-е Ахмад, Али Шариати, Рухола Хомейни и Мортеза Мотахари разбират ролята и същността на човека в своето съвремие?

Владимир Митев

Тази статия е част от сборника с доклади от международната конференция “Иран и светът в огледалото на историята”, която се проведе в Софийския университет през февруари 2019 г. Тя беше организирана от Софийския университет, Университета “Аламе Табатабаи” (Техеран) и Ислямския свободен университет (Техеран).

По-ново, задълбочено и по-точно разбиране на окцидентозата на Ал-е Ахмад можете да намерите тук. Цитираното в края на текста интервю с председателя на Иранската академия Реза Давари може да прочетете тук.

Continue reading “Предреволюционни философски идеи относно субекта на модерността в Иран “
There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

SCO’s Dushanbe summit of 17 September raised Iran’s status from “observer” to “member” (source: The Tehran Times)

The Iranian leading foreign policy analyst Diako Hosseini comments on the economic and foreign policy benefits for Iran out of the membership in SCO, as well as on the influence which this membership could have on its relations with the USA, EU3 Russia and China 

Iran’s admission as a full member of a security organisation that unites Russia, China, India, Pakistan and a number of Central Asian states was accompanied by praising articles in the Iranian English-language official The Tehran Times. Foreign policy experts and political analysts have charted a bright future in which relations with the ‘East’ will help Iran overcome the economic and social crisis that has arisen as a result of international sanctions. Moreover, they are confident that Iran will now be in a stronger position in the negotiations in Vienna with the group of six leading countries of the international community on the resumption of the nuclear agreement, which Tehran froze in the run-up to the inauguration of the new President Ebrahim Raisi this summer. 

Below, the Persian Bridge of Friendship publishes an interview with one of Iran’s leading foreign policy experts who takes the liberty of expressing an alternative and critical view.  Diako Hosseini is the director of the World Studies Program at the Center for Strategic Studies based in Tehran. In an interview with the Iranian Labour News Agency, Hosseini commented on the new status of “member” of the Shanghai Cooperation Organization that Iran received at the Dushanbe summit on September 17, 2021. According to Hosseini, despite successful interaction with the Asian security organization countries, Iran continues to be hampered in its economic and foreign policy relations due to sanctions. Moreover, it is premature to believe that Tehran has placed itself uniquely and permanently in the orbit of Russia and China.

This interview was published in the Iranian Labour News Agency on 18 September 2021 and reprinted by the Persian Bridge of Friendship in a slightly edited and expanded version.

Continue reading “There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation”
Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai i-a ridicat statutul lui Iran de la ”observator” la ”membru” la summit-ul din Duşanbe, 17 septembrie 2021 (sursă: The Tehran Times)

Diako Hosseini, analist iranian de renume în domeniul politicii externe, comentează beneficiile economice și de politică externă pe care le poate aduce Iranului apartenența la OCS, precum și influența pe care această apartenență ar putea-o avea asupra relațiilor cu SUA, UE3, Rusia și China. 

Admiterea Iranului ca membru cu drepturi depline al unei organizații de securitate care reunește Rusia, China, India, Pakistan și o serie de state din Asia Centrală a fost însoțită de articole elogioase în ziarul iranian oficial de limbă engleză The Tehran Times. Experții în politică externă și analiștii politici au trasat un viitor luminos în care relațiile cu “Orientul” vor ajuta Iranul să depășească criza economică și socială apărută ca urmare a sancțiunilor internaționale. În plus, ei sunt încrezători că Iranul va avea acum o poziție mai puternică în negocierile de la Viena cu grupul celor șase țări importante din comunitatea internațională privind reluarea acordului nuclear, pe care Teheranul l-a înghețat în perioada premergătoare învestirii noului președinte Ebrahim Raisi în această vară. 

Mai jos, Podul Persan al Prieteniei publică un interviu cu unul dintre cei mai importanți experți iranieni în politică externă, care își permite să exprime un punct de vedere alternativ și critic.  Diako Hosseini este director al Programului de studii mondiale din cadrul Centrului de Studii Strategice din Teheran. Într-un interviu acordat Agenției de presă a muncitorilor iranieni, Hosseini a comentat noul statut de “membru” al Organizației de Cooperare de la Shanghai pe care Iranul l-a primit la summitul de la Dușanbe din 17 septembrie 2021. Potrivit lui Hosseini, în ciuda interacțiunii reușite cu țările Organizației de Securitate Asiatică, Iranul continuă să fie împiedicat în relațiile sale economice și de politică externă din cauza sancțiunilor. În plus, este prematur să credem că Teheranul s-a plasat în mod unic și permanent pe orbita Rusiei și a Chinei.

Acest interviu a fost publicat în Agenţia Iraniană de Ştiri a Muncitorilor la 18 septembrie 2021 și a fost retipărit de Podul Persan al Prieteniei într-o versiune modificată și extinsă.

Continue reading “Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate”
Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

На 17 септември 2021 г. срещата на върха на Шанхайската органинзация за сътрудничество в Душанбе реши да издигне статута на Иран в нея от “наблюдател” на “член” (източник: The Tehran Times)

Водещият ирански външнополитически анализатор Дяко Хосейни коментира икономическите и външнополитическите ползи за Иран от членството в ШОС, както и влиянието, което това членство може да окаже върху отношенията му със САЩ, ЕС3 , Русия и Китай 

Приемането на Иран за пълноправен член на организация за сигурност, която обединвяа Русия, Китай, Индия, Пакистан и редица централноазиатски държави бе съпроводено с хвалебствени статии в иранския англоезичен официоз The Tehran Times. Външнополитически експерти и политолози начертаха светло бъдеще, в което отношенията с “Изтока” ще помогнат на Иран да преодолее икономиеската и социална криза, възникнала в резултат на международните санкции. Освен това те са уверени, че сега Иран ще има по-силни позиции в преговорите във Виена с групата на шестте водещи държави от международната общност относно възобновяването на ядреното споразумение, които Техеран замрази в навечерието на встъпването в длъжност на новия президент Ебрахим Раиси това лято. 

По-долу “Персийският мост на приятелството” публикува интервю с един от водещите ирански външнополитически експерти, които си позволява да изкаже алтернативно и критично мнение.  Дяко Хосейни е директор на Програмата за световни изследвания в Центъра за стратегически изследвания със седалище в Техеран. В интервю за Иранската работническа информационна агенция Хосейни коментира новият статут на “член” на Шанхайската организация за сътрудничество, който Иран получи на срещата на върха в Душанбе на 17 септември 2021 г. Според Хосейни независимо от успешното взаимодействие със страните азиатската организация за сигурност, Иран продължава да е спъван в своите икономически и външнополитически отношения заради санкциите. Освен това е прибързано да се смята, че Техеран се е поместил еднозначно и трайно в орбитата на Русия и Китай.

Това интервю бе публикувано в Иранската работническа информационна агенция на 18 септември 2021 г. и препечатано от “Барикада” в леко редактиран и допълнен вариант.

Continue reading “Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени”

Iran’s sharing of Taliban’s anti-American slogans doesn’t mean having common interests

Iran’s sharing of Taliban’s anti-American slogans doesn’t mean having common interests

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

The foreign policy analyst Fereydoun Majlessi in an interview with the Iranian Journal of International Relations on the developments in Afghanistan under the Taliban and the Iranian attitude towards them

Ruhollah Souri 

This article was originally published in the Iranian Journal of International Relations:

The US withdrawal from Afghanistan and the presence of the Taliban in Kabul have pushed developments in Afghanistan in a direction that many observers see as a new era of instability, extremism and terrorism in the country. Meanwhile, the US withdrawal from Afghanistan has caused a great deal of criticism both inside the US and in other countries, because of the developments that took place after the US withdrawal from Afghanistan, including the formation of a government consisting of extremist figures in Kabul. Many have interpreted them as a failure of the US foreign policy in relation to Afghanistan and as a failure of US nation-building policy outside its borders. 

In addition to these cases, a significant issue is the type of reactions formed in Iranian society to the developments in Afghanistan, especially after the emergence of the Panjshir resistance movement, which has led to many debates and disagreements in Iranian society between different political and social groups. What should be the appropriate policy and approach for Iran’s national interests? This is a very important issue that has been studied by experts these days and we are witnessing various analyzes in this field. 

To this end, due to the importance of the issues raised, the Iranian Journal of International Relations has conducted an interview with Mr. Fereydoun Majlessi, an expert on international affairs and a former diplomat. Majlessi believes that the desire for money and power explains, to some extent, the Taliban’s willingness to negotiate with the United States and establish political power. Contrary to the insistence of many observers on creating insecurity on China’s borders and involving China in Afghanistan as one of the goals of the US withdrawal from Afghanistan, Fereydoun Majlessi believes that common interests between China, Russia and the US will enable these countries to cooperate, to maintain security, while having reasonable economic competition. You can read the full transcription of this interview below:

Continue reading “Iran’s sharing of Taliban’s anti-American slogans doesn’t mean having common interests”