Category: Articles – Статии – Articole

Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi

Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi

The event’s public (source: Iranian cultural centre, Khalil Sadulla)

An event in October 2022 showed the prevalent respect for one of the individuals who are  bridge of friendship between Bulgarians and Iranians

Vladimir Mitev

In Bulgarian-Iranian relations, and in international relations in general, there are people who play a very important role – that of a “bridge of friendship” between nations. This is a role perhaps more difficult and more important even than that of diplomats, because diplomats have their diplomatic status and move in a somewhat more protected environment. People who are bridges of friendship have no defenses and nowhere to run, they are permanently connected to both nations and feel with their own bodies every positive or negative emotion in their relationship. They are also people who often sacrifice their own emotionalism or righteousness and instead think about how to promote peace and trust in international relations. Accordingly, every turmoil in international and national relations resonate more strongly in their souls.

On October 20, 2022, Iranians in Bulgaria, Bulgarian Iranologists, friends of Iran in Sofia and representatives of the Iranian Embassy in our country gathered at the Zoo Hotel in Sofia to show their respect and appreciation for a Persian bridge of friendship – Mrs. Hajar Fiouzi. For years, her home in Sofia has been a kind of Mecca – all kinds of people who have relations to the ties between Bulgaria and Iran come there, and her modest apartment is a kind of “qeble-ye alam” (a hub of the (Bulgarian-Iranian) universe). Mrs. Fiouzi was a long-time lecturer in Persian language and other disciplines at Sofia University. Kliment Ohridski”. She is known for her numerous simultaneous translations of Iranian events in Sofia, for her translations of Bulgarian literature into Persian or Persian into Bulgarian, and for her teaching at the Iranian Cultural Center in Bulgaria. Readers of The Persian Bridge of Friendship blog have read this interview with her from the summer of 2022. They also know of her pain at the untimely loss of her extremely talented daughter, Sharare Peacock.

Ms. Fiouzi’s contribution to Bulgarian-Iranian relations was the focus of the event in Sofia. But it was also a celebration of Persian culture itself. Thanks to Nabiollah Masumi, another activist for Bulgarian-Iranian friendship, and several Bulgarians, poems by poets such as Hafez and Rumi were read, focusing on the mystical and life wisdom of the Iranians. The floor was taken by many of the guests, including His Excellency Mr. Seyed Mohammad Javad Rasouli – Iranian Ambassador to Bulgaria and Iranian Cultural Attaché Javad Amini. On the Bulgarian side, many university professors participated – such as Prof. Dr. Ivo Panov – the doyen of Iranian Studies and professor of Iranian Literature, Prof. Dr. Alexandra Kumanova from the University of Library Science and Information Technology, Snezhana Todorova – President of the Union of Bulgarian Journalists and others. The hall was almost full – with several dozen Iranians, Bulgarian Iranologists and others.

The Persian Friendship of Bridge blog received some of the speeches at the event and published them here with minimal editorial intervention (e.g. the title of each speech was chosen by the blog). They testify to the need to have more trustworthy personalities on both sides between our nations. In times of war and confrontation in international relations, the need for these individuals is even greater.

Continue reading “Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi”
Bulgarii și iranienii o recunosc pe dr. Hajar Fiuzi

Bulgarii și iranienii o recunosc pe dr. Hajar Fiuzi

Publicul (sursă: Centrul Cultural Iranian din Sofia, Halil Sadulla)

Un eveniment din octombrie 2022 a arătat respectul universal pentru una dintre personalitățile care reprezintă o punte de prietenie între bulgari și iranieni

Vladimir Mitev

În relațiile bulgaro-iraniene și, în general, în relațiile internaționale, există oameni care joacă un rol foarte important – acela de “punte de prietenie” între națiuni. Acesta este un rol poate mai dificil și mai important chiar decât cel al diplomaților, pentru că diplomații au un statut diplomatic și se mișcă într-un mediu oarecum mai defensiv. Oamenii care sunt punți de prietenie nu au nici o apărare și nici un loc unde să fugă, ei sunt permanent conectați la ambele națiuni și simt cu propriul corp fiecare emoție pozitivă sau negativă din relația lor. Sunt, de asemenea, oameni care adesea își sacrifică propria emotivitate sau dreptate și se gândesc în schimb la modul în care pot promova pacea și încrederea în relațiile internaționale. În consecință, tulburările din relațiile internaționale și naționale rezonează mai puternic în sufletele lor.

La 20 octombrie 2022, iranienii din Bulgaria, iranologii bulgari, prietenii Iranului din Sofia și reprezentanții Ambasadei Iranului în Bulgaria s-au adunat la Hotelul Zoo din Sofia pentru a-și arăta respectul și aprecierea față de o punte persană de prietenie – doamna Hajar Fiuzi. De ani de zile, locuința ei din Sofia a fost un fel de Mecca – tot felul de oameni care au legătură cu legăturile dintre Bulgaria și Iran vin acolo, iar modestul ei apartament este un fel de “qeble-ye alam” (un centru al universului (bulgaro-iranian)). 

Doamna Fiuzi a fost mult timp lector de limbă persană și de alte discipline la Universitatea din Sofia. Kliment Ohridski”. Este cunoscută pentru numeroasele sale traduceri simultane ale evenimentelor iraniene de la Sofia, pentru traducerile din literatura bulgară în persană sau din persană în bulgară și pentru activitatea sa de predare la Centrul Cultural Iranian din Bulgaria. Cititorii blogului Podul Persan al Prieteniei au citit acest interviu cu ea din vara anului 2022. Ei știu, de asemenea, de durerea pe care o resimte la pierderea prematură a fiicei sale extrem de talentate, Sharare Peacock.

Contribuția doamnei Fiuzi la relațiile dintre Bulgaria și Iran a fost punctul central al evenimentului de la Sofia. Dar a fost, de asemenea, o celebrare a culturii persane în sine. Grație lui Nabiollah Masumi, un alt activist pentru prietenia bulgaro-iraniană, și a mai multor bulgari, au fost citite poezii ale unor poeți precum Hafez și Rumi, care au pus accentul pe înțelepciunea mistică și de viață a iranienilor. Au luat cuvântul mulți dintre invitați, printre care Excelența Sa, domnul Mohammad Seyed Javad Rasouli – Ambasadorul Iranului în Bulgaria și atașatul cultural iranian Javad Amini. Din partea bulgară, au participat numeroși profesori universitari – precum Prof. Dr. Ivo Panov – decanul de vârstă al studiilor iraniene și profesor de literatură iraniană, Prof. Dr. Alexandra Kumanova de la Universitatea de Bibliotehnologii și Tehnologia Informației, Snejana Todorova – președintele Uniunii Jurnaliștilor Bulgari și alții. Sala era aproape plină – cu câteva zeci de iranieni, iranieni bulgari și alții.

Blogul Podul Persan al Prieteniei a primit o parte din discursurile de la eveniment și le-a publicat aici cu o intervenție editorială minimă (de exemplu, titlul fiecărui discurs a fost ales de blog). Ele atestă necesitatea de a avea personalități mai demne de încredere de ambele părți între națiunile noastre. În vremuri de război și de confruntare în relațiile internaționale, nevoia de aceste persoane este și mai mare.

Continue reading “Bulgarii și iranienii o recunosc pe dr. Hajar Fiuzi”
Българи и иранци с признание към доктор Хаджар Фиюзи

Българи и иранци с признание към доктор Хаджар Фиюзи

Публиката на събитието (източник: Ирански културен център, Халил Садула)

Събитие от октомври 2022 г. показа всеобщото уважение към една от личностите, които са мост на приятелството между българи и иранци

Владимир Митев

В българо-иранските отношения, и въобще в международните отношения има хора, играещи много важна роля – тази на “мост на приятелството” между народите. Това е роля навярно по-трудна и по-важна дори от тази на дипломатите, защото дипломатите имат своят дипломатически статут и се движат в донякъде по-отбрана среда. Хората, които са мостове на приятелството нямат защити и къде да избягат, те са трайно свързани с двата народа и чувстват със собственото си тяло всяка позитивна или негативна емоция в отношенията помежду им. Те са и хора, които често принасят в жертва своята собствена емоционалност или правда и вместо това мислят как да насърчат мира и доверието в международните отношения. Съответно и смущенията в международните и националните отношения отекват по-силно в душата им.

На 20 октомври 2022 г. иранците в България, българските иранисти, приятелите на Иран в София и представители на иранското посолство у нас се събраха в хотел Zoo в София, за да покажат своето уважение и признание към един персийски мост на приятелството – госпожа Хаджар Фиюзи. От години нейният дом в София е своеобразна Мека – там идват най-различни хора, които имат отношения към връзките между България и Иран, и нейният скромен апартамент е нещо като “кебле-йе алам” (средоточие на (българо-иранската) вселена). Госпожа Фиюзи е била дългогодишен преподавател по персийски език и други дисциплини в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Тя е известна с множество симултанни преводи на ирански събития в София, с преводи на българска литература на персийски език или на персийска на български, с преподаването си в Иранския културен център в България. Читателите на блога “Персийският мост на приятелството” са чели това интервю с нея от лятото на 2022 г. Те знаят и за болката й от ненавременната загуба на изключително талантливата й дъщеря Шараре Пийкок.

Приносът на госпожа Фиюзи към българо-иранските отношения бе в центъра на събитието в София. Но то бе и празник на самата персийска култура. Благодарение на Набиолла Масуми – един друг активист за българо-иранско приятелство, и на няколко българи бяха прочетени стихотворения от поети като Хафез и Руми, които се фокусираха върху мистичната и житейската мъдрост на иранците. Думата взеха много от гостите, сред които Негово Превъзходителство господин Сейед Мохаммад Джавад Расули – ирански посланик в България и иранското културно аташе Джавад Амини. От българска страна участваха множество университетски преподаватели – като проф. д-р Иво Панов – доайенът на специалност “Иранистика” и преподавател по иранска литература, проф. Александра Куманова от Университета по библиотекознание и информационни технологии, Снежана Тодора – председател на Съюза на българските журналисти и други. Залата бе почти пълна – с няколко десетки иранци, български иранисти и други.

Блогът “Персийският мост на приятелството” получи някои от изказванията на събитието и ги публикува тук с минимална редакционна намеса (например заглавието на всяко изказване е избрано от блога). Те свидетелстват за нуждата между нашите народи да има повече личности, които се ползват с доверие и от двете страни. В във времена на война и конфронтацията в международните отношения, нуждата от тези хора е още по-голяма.

Continue reading “Българи и иранци с признание към доктор Хаджар Фиюзи”
Die Schriftstellerin Rana Soleimani über die Frauenproteste im Iran: „Schulen und Universitäten sind zu einem Schlachthaus geworden“

Die Schriftstellerin Rana Soleimani über die Frauenproteste im Iran: „Schulen und Universitäten sind zu einem Schlachthaus geworden“

Proteste der jungen Menschen im Iran (Quelle: YouTube)

Ionela Dobos

Dieser Artikel wurde am 30. Oktober 2022 bei Press Hub veröffentlicht.

Der Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Mahsa Amini am 16. September im Gewahrsam der sogenannten Sittenpolizei des Irans, löste massive Anti-Regierungs-Demonstrationen aus. Sie hatte angeblich gegen die ultrakonservative Kleiderordnung des Landes verstoßen.

Die Proteste wurden zunächst von Frauen ausgelöst, die es leid waren, die strengen Regeln des islamischen Regimes zu befolgen. Sie haben so gut wie keine Rechte; nicht einmal das Recht, mit nacktem Oberkörper aufzutreten oder allein auf der Bühne zu singen.

Später schlossen sich auch viele Männer den Straßendemonstrationen an. Trotz des gewaltsamen Eingreifens der Behörden, das  243 Tote, darunter 23 Kinder sowie tausende Verhaftungen  zur Folge hatte und eine schwache politische Unterstützung aus dem Ausland – hörten die Proteste nicht auf. Im Gegenteil: Sie nahmen 40 Tage nach dem Tod der jungen Frau weiter zu.

PRESShub sprach mit der iranischen Schriftstellerin Rana Soleimani über die harten Lebensbedingungen für Frauen im Iran, über eine der strengsten patriarchalischen Gesellschaften überhaupt sowie über die Chancen, dass das islamische Regimes fällt.

Ihr erstes Buch „Lorca auf der Straße der Engel“ wurde von den iranischen Behörden mit einem Publikationsverbot belegt. Obwohl sie im Iran an zahlreichen Literaturwettbewerben teilnahm, war es ihr nie vergönnt, einen Preis zu gewinnen, vor allem weil sie sich weigerte, sich den Regeln der Islamischen Republik anzupassen.

Schließlich verließ Rana Soleimani den Iran. Seit 2014 lebt sie in Schweden. Zu Ranas Büchern zählt u.a. „The Ulysses Syndrome“, ein in London veröffentlichter Roman, der die Geschichte einer jüdischen Frau erzählt; sie war gezwungen, den Iran mit ihrem Kind zu verlassen. Ein weiteres Buch ist „Viva la Vida. Es erzählt die Geschichten von vier Frauen im Evin-Gefängnis, die alle jeweils eines anderen Verbrechens beschuldigt wurden. Dieses Buch war im vergangenen Jahr einer der iranischen Bestseller im Ausland.

Die wichtigsten Aussagen von Rana Soleimani

  • Das Ministerium für Kultur und Rechtleitung der Islamischen Republik Iran ist dafür verantwortlich, den Zugang zu allen nicht-islamischen Inhalten zu beschränken und die Förderung ausländischer Kultur in der Islamischen Republik zu verhindern.
  • Das große Problem der iranischen Gesellschaft besteht darin, dass die Zensur nicht nur im Bereich der Belletristik greift, sondern sich auch auf akademische, wissenschaftliche, theatralische, kinematografische Produktionen usw. auswirkt.
  • Solodarbietungen von Frauen auf der Bühne, in einem Theaterstück oder in einem Film sind verboten. Das Berühren des Körpers oder der Haare einer Frau ist gänzlich untersagt.
  • Das islamische Strafgesetzbuch des Iran ist das Spiegelbild einer patriarchalischen Gesellschaft, die zu den härtesten weltweit gehört. Frauen haben nur halb so viel Rechte wie Männer. 
  • In den letzten Jahren hat es auch Protestbewegungen gegeben, die sich gegen die Pflicht zum Tragen des Hijabs richteten. Die Protestbewegung der Mädchen aus der Elkhebal-Straße seit Januar 2016 hat die Frage der Hijab-Pflicht zu einem der wichtigsten Themen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene gemacht.
  • Das Problem ist, dass das iranische Regime selbst zugibt, dass die Kultur eine Art Festung ist, die es bisher nicht erobern konnte. Die Kultur ist eine der wichtigsten Säulen des Widerstands der Bevölkerung gegen das Regime.
  • Heute kann man sagen, dass das diktatorische Regime das Spiel verloren und dass sich der Geist der Gemeinschaft verändert hat. Die Islamische Republik muss beseitigt werden. Das Hauptproblem ist nicht die Beseitigung des Schleiers. Die Menschen wollen Bürgerrechte und sie wollen, dass diese Rechte respektiert werden.
Continue reading “Die Schriftstellerin Rana Soleimani über die Frauenproteste im Iran: „Schulen und Universitäten sind zu einem Schlachthaus geworden“”
Writer Rana Soleimani on the women’s protest in Iran: Schools and universities have become a slaughterhouse

Writer Rana Soleimani on the women’s protest in Iran: Schools and universities have become a slaughterhouse

Protests of the young people in Iran (source: YouTube)

Ionela Dobos

This article was published on 30 October 2022 at Press Hub.

The death on September 16 of Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian Kurdish woman, in the custody of Iran’s so-called morality police for allegedly violating the country’s ultra-conservative dress code, sparked massive anti-government demonstrations.

The protests were initially started by women tired of obeying the harsh rules of the Islamic regime, where they have almost no rights, not even the right to go bare-headed or to sing alone on stage.

Later, many men joined the street demonstrations. Despite the violent interventions of the authorities – 243 deaths, 23 children among, thousands of arrests, and a weak political support from abroad, the protests not only did not stop, but 40 days after the young woman’s death, they intensified.

PRESShub spoke to Iranian writer Rana Soleimani about the harsh living conditions for women in Iran, one of the toughest patriarchal societies and the chances of the Islamic regime falling.

Her first book, Lorca on the Street of Angels, was banned from publication by the Iranian authorities. Although in Iran she participated in many literary contests, she was not among the winners because of her refusal to conform to the rules of the Islamic Republic.

Finally, Rana Soleimani left Iran, and since 2014 she has been living in Sweden. Rana’s books include The Ulysses Syndrome, a novel published in London that describes the story of a Jewish woman forced to leave Iran with her child, and Viva la Vida, the story of four women in Ervin Prison, each accused of a different crime. This book was an Iranian bestseller abroad last year.

The most important statements of Rana Soleimani

The Ministry of Culture and Guidance of the Islamic Republic of Iran is responsible for limiting access to any non-Islamic content and preventing the promotion of foreign culture in the Islamic Republic.

The big problem of Iranian society is that censorship does not only operate in the field of fiction, but also manifests itself on academic, scientific, theatrical, cinematographic productions, etc.

Solo performance by women on stage, in a play or in a film, is prohibited, and touching a woman’s body or hair is prohibited altogether.

Iran’s Islamic Penal Code is the reflection of a patriarchal society among the harshest, where women’s rights are half of men’s rights.

There have also been protest movements in recent years generated by the obligation to wear the hijab. The protest movement of the Elkhebal Street girls since January 2016 turned the issue of compulsory hijab into one of the main issues at the political and social level.

The problem is that, as the regime itself admits, culture has been a fortress that they have not been able to conquer so far, remaining one of the main pillars of people’s resistance against the regime.

It can now be said that the dictatorial regime has lost the game and that the spirit of the collectivity has changed. The Islamic Republic must be removed. The main problem is not the removal of the veil. People want civil rights and they want those rights respected.

Continue reading “Writer Rana Soleimani on the women’s protest in Iran: Schools and universities have become a slaughterhouse”