Category: Analiză – Анализ – Analysis

Effects of the war in Ukraine on the Middle East: an Iranian perspective

Effects of the war in Ukraine on the Middle East: an Iranian perspective

The history of the Center for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs of Iran (source: ipis.ir)

Speech by H.E. Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami, deputy foreign minister of Iran

This text is the speech of H.E. Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami, president of Institute for Political and International Studies (IPIS) and deputy minister of foreign affairs of the Islamic Republic of Iran at the 8th Forum “Middle East in Quest for Security, Stability, and Economic Identity”, which was held online in Bucharest, 7th July 2022.

Continue reading “Effects of the war in Ukraine on the Middle East: an Iranian perspective”
Advertisement
Efectele războiului din Ucraina asupra Orientului Mijlociu: o perspectivă iraniană

Efectele războiului din Ucraina asupra Orientului Mijlociu: o perspectivă iraniană

Istoria Centrului de Studii Politice și Internațioanle al Ministerului Afacerilor Externe din Iran (sursă: ipis.ir)

Discurs al E.S. Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami, ministru adjunct de externe al Iranului

Acesta este transcrierea discursului E.S. Dr. Mohammad Hassan Shaykh al-Islami, președinte al Institutului pentru Studii Politice și Internaționale (IPIS) și ministru adjunct al Afacerilor Externe al Republicii Islamice Iran la cel de-al 8-lea Forum “Orientul Mijlociu în căutarea securității, stabilității și identității economice” din București, care a avut loc online pe 7 iulie 2022.

Continue reading “Efectele războiului din Ucraina asupra Orientului Mijlociu: o perspectivă iraniană”
Последиците от войната в Украйна за Близкия изток: иранска гледна точка

Последиците от войната в Украйна за Близкия изток: иранска гледна точка

Историята на Центъра за политически и международни отношения към Министерството на външните работи на Иран (източник: ipis.ir)

Изказване на иранския заместник-външен министър д-р Мохаммад Хасан Шейхолеслами 

Това е стенограмата на речта на Н. Пр. д-р Мохаммад Хасан Шейхолеслами, председател на Института за политически и международни изследвания (IPIS) в Техеран и заместник-министър на външните работи на Ислямска република Иран, на 8-ия форум “Близкият изток в търсене на сигурност, стабилност и икономическа идентичност” в Букурещ, проведен на 7 юли 2022 г.

Continue reading “Последиците от войната в Украйна за Близкия изток: иранска гледна точка”
The Bulgarian “Kızılbaşı” or “the Red Heads”

The Bulgarian “Kızılbaşı” or “the Red Heads”

A dance of the red hats (source: Balkans In Site)

A Heterodox Islam community in Bulgaria fascinates even today

Slaveya Nedelcheva

Slaveya Nedelcheva is a Ph.D. candidate at the Bulgarian Academy of Sciences. She has a Master’s degree in Balkan Studies from the University of Sofia and speaks Bulgarian, Albanian, Greek, Turkish, Hebrew, and English.

This article was originally published at Balkans in Site, a Greek site dedicated to the Balkans.

This interesting name “Qizilbash/Kizilbash” (“redhead” in Turkish) appeared around the 15th century when the followers of the Safavid order (Safavid dynasty of Persia) started wearing distinctive twelve-gored red hats – the so-called “Haydar’s Crown”. Soon this headwear was abandoned, but the name “Qizilbash” remained. The name was originally a pejorative label given to the Alevi believers by their Sunni Ottoman foes, but soon it was adopted as a provocative mark of pride. The Qizilbash adhered to heterodox Shia doctrines encouraged by the early Safavi sheikhs Haydar and his son Ismail I. These religious Shia teachings became especially popular among the nomadic and semi-nomadic Turkmen tribes in eastern Anatolia and northern Syria. At the beginning of the 16th century, the Qizilbash tribes conquered Persia, ruled by the Safavid dynasty until 1722.   

Continue reading “The Bulgarian “Kızılbaşı” or “the Red Heads””
Bulgarii “Kızılbaşi” sau “capetele roșii”

Bulgarii “Kızılbaşi” sau “capetele roșii”

Un dans al capetelor roșii (sursă:

O comunitate musulmană heterodoxă din Bulgaria fascinează și astăzi

Slaveya Nedelcheva (Slaveea Nedelceva)

Slaveea Nedelceva este doctorandă la Academia Bulgară de Științe. Ea are un master în studii balcanice la Universitatea din Sofia și vorbește bulgară, albaneză, greacă, turcă, ebraică și engleză.

Acest articol a fost publicat inițial pe Balkans in Site, un site grecesc dedicat Balcanilor.

Această denumire interesantă “Qizilbash/Kizilbash” (“capul roșie” în turcă) a apărut în jurul secolului al XV-lea, când adepții ordinului Safavid (dinastia Safavidă din Persia) au început să poarte pălării roșii distinctive cu douăsprezece raze – așa-numita “coroană a lui Haydar”. În curând, această pălărie a fost abandonată, dar numele “Qizilbash” a rămas. Numele a fost inițial o etichetă peiorativă dată credincioșilor alevi de către dușmanii lor sunniți otomani, dar în curând a fost adoptat ca un semn provocator de mândrie. Qizilbash au aderat la doctrine șiite heterodoxe încurajate de primul șeic safavid Haydar și de fiul său Ismail I. Aceste învățături religioase șiite au devenit deosebit de populare în rândul triburilor nomade și seminomade turkmene din estul Anatoliei și nordul Siriei. La începutul secolului al XVI-lea, triburile Qizilbash au cucerit Persia, condusă de dinastia Safavidă până în 1722 (este o scurtă restaurare a puterii lor între 1729 și 1736).   

Continue reading “Bulgarii “Kızılbaşi” sau “capetele roșii””
Българските къзълбаши

Българските къзълбаши

Религиозен танц (източник: Balkans In Site)

Една хетеродоксна мюсюлманска общност в България, която впечатлява и днес

Славея Неделчева

Славея Неделчева е докторант в Българската академия на науките. Тя има магистърска степен по балканистика от Софийския университет. Говори албански, гръцки, турски, иврит и английски език.

Тази статия е публикувана в Balkans in Site, гръцки уебсайт, посветен на Балканите.

Това интересно име “къзълбаш” (“червеноглав” на турски език) се появява около XV в., когато последователите на Сефевидския орден (т.е., династията на Сефевидите в Персия) започват да носят отличителни червени шапки с дванадесет лъча – така наречената “корона на Хайдар”. Скоро тази шапка е изоставена, но името “къзълбаш” остава. Първоначално името е било унизителен етикет, даван на вярващите алевити от техните сунитски “противници”, но скоро е било възприето от самите алевити като предизвикателен знак за гордост (къзълбаши, алевити и алиани са различни имена за една и съща религиозна общност в България – бел.ред.). Къзълбашите се придържат към хетеродоксните шиитски доктрини, насърчавани от първия сефевидски шейх Хайдар и неговия син Исмаил I. Тези шиитски религиозни учения стават особено популярни сред номадските и полуномадските туркменски племена в Източен Анадол и Северна Сирия.

Continue reading “Българските къзълбаши”