Category: Recenzii – Рецензии – Reviews

Political comparativism and medieval history

Political comparativism and medieval history

Back cover of Syros’ book (source: Sabin Drăgulin)

A review of Vasileios Syros’ book, Medieval Islamic Political Thought in Dialogue with the Humanist Tradition of the Italian Renaissance, edited by Sabin Drăgulin, translated from the English by Antoaneta Ancuța Brașoveanu. Iasi, Junimea Publishers, 2021

Alexandru Ionașcu

Professor and researcher Vasileios Syros’ study, Medieval Islamic Political Thought in Dialogue with the Humanist Tradition of the Italian Renaissance, a long and academic title, is, however, a first in a Romanian space that is not very open to comparative-multicultural projections of history, which is usually monopolized by conservative obsessions. Structured in three chapters and written in an academic style, with extensive footnotes and informative headings by Professor Sabin Drăgulin, it aims to provide as much information as possible for those wishing to broaden their knowledge of a niche subject. The study falls within the field of comparative political theory, more precisely the comparative approach to political theory, or rather, a rapprochement between cultural mentalities, doctrines and various political theories in the broad context of globalisation. Such research is not without its detractors, whose objections are valid and must therefore be taken into account. If we want to overlap two cultures, the first hurdle we will come up against will be language, especially if we are talking about different geographical areas such as Europe, South-East Asia or the Islamic world. As a first barrier, language shapes a society’s ‘internal logic’ and touches political systems, so that different cultures and societies are ‘effectively closed systems’. Which means that we can hardly get out of our unconscious assumptions or prejudices, if we try to compare different cultures such as “Western ideas with Arab or Chinese ones”, we run the risk of reflexively imposing our own “pre-existing categories”. If we cannot be neutral (we cannot place ourselves in a ”free-float” position, as Alasdair MacIntyre, a scholar quoted by Vasileios Syros, puts it), we do not float innocently above socio-cultural realities, so when we try to compare cultures, political doctrines and societies we risk distorting or even advancing imperialist agendas, in any case appearing culturally arrogant, as the Scottish-American philosopher points out.

Continue reading “Political comparativism and medieval history”
Advertisement
Comparatism politic și istorie medievală

Comparatism politic și istorie medievală

Coperta de spate a cărții lui Syros (sursă: Sabin Drăgulin)

Recenzia cărții lui Vasileios Syros – Gândirea politică islamică medievală în dialog cu tradiția umanistă a Renașterii italiene, ediție îngrijită de Sabin Drăgulin, traducere din limba engleză de Antoaneta Ancuța Brașoveanu, Editura Junimea, Iași, 2021.

Alexandru Ionașcu

Studiul profesorului și cercetătorului Vasileios Syros, Gândirea politică islamică medievală în dialog cu tradiția umanistă a Renașterii italiene, un titlu, ce-i drept, lung și academic este, totuși, o premieră într-un spațiu românesc puțin deschis la proiecții comparativ-multiculturale asupra istoriei ce este, de obicei, acaparat de obsesii conservatoare. Structurat în trei capitole și redactat într-un stil academic, cu note de subsol extinse și titluri informative, realizate de profesorul Sabin Drăgulin au ca scop oferirea cât mai multor informații pentru cine dorește să își lărgească cunoașterea despre un subiect de nișă. Studiul se încadrează domeniului teoriei politice comparate, mai exact abordarea comparativă a teoriei politice sau și mai bine spus, o apropiere între mentalitățile culturale, doctrinelor și diverselor teorii politice în contextul larg al globalizării. O asemenea cercetare nu este lipsită de detractori, ale căror obiecții sunt valide și în consecință trebuie să fie luate în considerare. Dacă vrem să suprapunem două culturi, primul obstacol de care ne vom lovi va fi limba, mai ales dacă este vorba de spații geografice diferite precum zona europeană, Asia de sud-est ori lumea islamică. Ca primă barieră, limba modelează o ,,logică internă’’ a unei societăți și atinge sisteme politice, astfel încât diferitele culturi și societăți constituie ,,efectiv sisteme închise’’. Ceea ce înseamnă că noi nu prea putem ieși din presupunerile sau prejudecățile noastre inconștiente, dacă vom încerca să comparăm culturi diferite precum ,,ideile occidentale cu cele arabe sau din China’’, ne putem lovi de riscul de-a impune prin reflex propriile ,,categorii preexistente’’. Dacă nu putem fi neutri (nu ne putem plasa într-o poziție ,,free-float’’, cum se exprimă Alasdair MacIntyre, un cercetător citat de Vasileios Syros), nu plutim inocent deasupra realitățile socio-culturale, prin urmare, atunci când încercăm să comparăm culturi, doctrine politice și societăți riscăm să denaturăm sau chiar să avansăm agende imperialiste, în orice caz să apărem drept aroganți din punct de vedere cultural, așa cum arată filosoful scoțian-american.

Continue reading “Comparatism politic și istorie medievală”
Политическа компаративистика и средновековна история

Политическа компаративистика и средновековна история

Задната корица на книгата на Василеос Сирос (източник: Сабин Драгулин)

Рецензия на книгата на Василеос Сирос – “Средновековната ислямска политическа мисъл в диалог с хуманистичната традиция на Италианския ренесанс”, под редакцията на Сабин Драгулин, в превод от английски език на Антоанета Анкуца Брашовяну. Яш, Издателство Junimea, 2021 г.

Александру Йонашку

Изследването на професор и изследовател Василеос Сирос “Средновековната ислямска политическа мисъл в диалог с хуманистичната традиция на италианския Ренесанс”, дълго и академично заглавие, е все пак първо в румънското пространство, което не е много отворено към сравнително-мултикултурните проекции на историята, които обикновено са монополизирани от консервативни мании. Структуриран в три глави и написан в академичен стил, с обширни бележки под линия и информативни заглавия от професор Сабин Драгулин, той има за цел да предостави възможно най-много информация за тези, които желаят да разширят познанията си по една нишова тема. Изследването попада в областта на сравнителната политическа теория, по-точно на сравнителния подход към политическата теория, или по-скоро на сближаването между културните манталитети, доктрини и различни политически теории в широкия контекст на глобализацията. Подобни изследвания не са лишени от противници, чиито възражения са основателни и затова трябва да бъдат взети предвид. Ако искаме да припокрием две култури, първото препятствие, с което ще се сблъскаме, е езикът, особено ако става дума за различни географски области като Европа, Югоизточна Азия или ислямския свят. Като първа бариера езикът формира “вътрешната логика” на обществото и засяга политическите системи, така че различните култури и общества са “ефективно затворени системи”. Това означава, че трудно можем да се освободим от несъзнателните си предположения или предразсъдъци, ако се опитаме да сравним различни култури, например “западните идеи с арабските или китайските”, рискуваме рефлексивно да наложим собствените си “предварително съществуващи категории”. Ако не можем да бъдем неутрални (не можем да се поставим в позиция на “свободно плаване”, както казва Аласдър Макинтайър, учен, цитиран от Василеос Сирос), ние не се носим невинно над социокултурните реалности, така че когато се опитваме да сравняваме култури, политически доктрини и общества, рискуваме да изкривим или дори да подкрепим империалистически програми, като във всеки случай изглеждаме културно арогантни, както посочва шотландско-американският философ.

Continue reading “Политическа компаративистика и средновековна история”