Category: Reportaje – Репортажи – Reports

Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi

Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi

The event’s public (source: Iranian cultural centre, Khalil Sadulla)

An event in October 2022 showed the prevalent respect for one of the individuals who are  bridge of friendship between Bulgarians and Iranians

Vladimir Mitev

In Bulgarian-Iranian relations, and in international relations in general, there are people who play a very important role – that of a “bridge of friendship” between nations. This is a role perhaps more difficult and more important even than that of diplomats, because diplomats have their diplomatic status and move in a somewhat more protected environment. People who are bridges of friendship have no defenses and nowhere to run, they are permanently connected to both nations and feel with their own bodies every positive or negative emotion in their relationship. They are also people who often sacrifice their own emotionalism or righteousness and instead think about how to promote peace and trust in international relations. Accordingly, every turmoil in international and national relations resonate more strongly in their souls.

On October 20, 2022, Iranians in Bulgaria, Bulgarian Iranologists, friends of Iran in Sofia and representatives of the Iranian Embassy in our country gathered at the Zoo Hotel in Sofia to show their respect and appreciation for a Persian bridge of friendship – Mrs. Hajar Fiouzi. For years, her home in Sofia has been a kind of Mecca – all kinds of people who have relations to the ties between Bulgaria and Iran come there, and her modest apartment is a kind of “qeble-ye alam” (a hub of the (Bulgarian-Iranian) universe). Mrs. Fiouzi was a long-time lecturer in Persian language and other disciplines at Sofia University. Kliment Ohridski”. She is known for her numerous simultaneous translations of Iranian events in Sofia, for her translations of Bulgarian literature into Persian or Persian into Bulgarian, and for her teaching at the Iranian Cultural Center in Bulgaria. Readers of The Persian Bridge of Friendship blog have read this interview with her from the summer of 2022. They also know of her pain at the untimely loss of her extremely talented daughter, Sharare Peacock.

Ms. Fiouzi’s contribution to Bulgarian-Iranian relations was the focus of the event in Sofia. But it was also a celebration of Persian culture itself. Thanks to Nabiollah Masumi, another activist for Bulgarian-Iranian friendship, and several Bulgarians, poems by poets such as Hafez and Rumi were read, focusing on the mystical and life wisdom of the Iranians. The floor was taken by many of the guests, including His Excellency Mr. Seyed Mohammad Javad Rasouli – Iranian Ambassador to Bulgaria and Iranian Cultural Attaché Javad Amini. On the Bulgarian side, many university professors participated – such as Prof. Dr. Ivo Panov – the doyen of Iranian Studies and professor of Iranian Literature, Prof. Dr. Alexandra Kumanova from the University of Library Science and Information Technology, Snezhana Todorova – President of the Union of Bulgarian Journalists and others. The hall was almost full – with several dozen Iranians, Bulgarian Iranologists and others.

The Persian Friendship of Bridge blog received some of the speeches at the event and published them here with minimal editorial intervention (e.g. the title of each speech was chosen by the blog). They testify to the need to have more trustworthy personalities on both sides between our nations. In times of war and confrontation in international relations, the need for these individuals is even greater.

Continue reading “Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi”
Advertisement
Bulgarii și iranienii o recunosc pe dr. Hajar Fiuzi

Bulgarii și iranienii o recunosc pe dr. Hajar Fiuzi

Publicul (sursă: Centrul Cultural Iranian din Sofia, Halil Sadulla)

Un eveniment din octombrie 2022 a arătat respectul universal pentru una dintre personalitățile care reprezintă o punte de prietenie între bulgari și iranieni

Vladimir Mitev

În relațiile bulgaro-iraniene și, în general, în relațiile internaționale, există oameni care joacă un rol foarte important – acela de “punte de prietenie” între națiuni. Acesta este un rol poate mai dificil și mai important chiar decât cel al diplomaților, pentru că diplomații au un statut diplomatic și se mișcă într-un mediu oarecum mai defensiv. Oamenii care sunt punți de prietenie nu au nici o apărare și nici un loc unde să fugă, ei sunt permanent conectați la ambele națiuni și simt cu propriul corp fiecare emoție pozitivă sau negativă din relația lor. Sunt, de asemenea, oameni care adesea își sacrifică propria emotivitate sau dreptate și se gândesc în schimb la modul în care pot promova pacea și încrederea în relațiile internaționale. În consecință, tulburările din relațiile internaționale și naționale rezonează mai puternic în sufletele lor.

La 20 octombrie 2022, iranienii din Bulgaria, iranologii bulgari, prietenii Iranului din Sofia și reprezentanții Ambasadei Iranului în Bulgaria s-au adunat la Hotelul Zoo din Sofia pentru a-și arăta respectul și aprecierea față de o punte persană de prietenie – doamna Hajar Fiuzi. De ani de zile, locuința ei din Sofia a fost un fel de Mecca – tot felul de oameni care au legătură cu legăturile dintre Bulgaria și Iran vin acolo, iar modestul ei apartament este un fel de “qeble-ye alam” (un centru al universului (bulgaro-iranian)). 

Doamna Fiuzi a fost mult timp lector de limbă persană și de alte discipline la Universitatea din Sofia. Kliment Ohridski”. Este cunoscută pentru numeroasele sale traduceri simultane ale evenimentelor iraniene de la Sofia, pentru traducerile din literatura bulgară în persană sau din persană în bulgară și pentru activitatea sa de predare la Centrul Cultural Iranian din Bulgaria. Cititorii blogului Podul Persan al Prieteniei au citit acest interviu cu ea din vara anului 2022. Ei știu, de asemenea, de durerea pe care o resimte la pierderea prematură a fiicei sale extrem de talentate, Sharare Peacock.

Contribuția doamnei Fiuzi la relațiile dintre Bulgaria și Iran a fost punctul central al evenimentului de la Sofia. Dar a fost, de asemenea, o celebrare a culturii persane în sine. Grație lui Nabiollah Masumi, un alt activist pentru prietenia bulgaro-iraniană, și a mai multor bulgari, au fost citite poezii ale unor poeți precum Hafez și Rumi, care au pus accentul pe înțelepciunea mistică și de viață a iranienilor. Au luat cuvântul mulți dintre invitați, printre care Excelența Sa, domnul Mohammad Seyed Javad Rasouli – Ambasadorul Iranului în Bulgaria și atașatul cultural iranian Javad Amini. Din partea bulgară, au participat numeroși profesori universitari – precum Prof. Dr. Ivo Panov – decanul de vârstă al studiilor iraniene și profesor de literatură iraniană, Prof. Dr. Alexandra Kumanova de la Universitatea de Bibliotehnologii și Tehnologia Informației, Snejana Todorova – președintele Uniunii Jurnaliștilor Bulgari și alții. Sala era aproape plină – cu câteva zeci de iranieni, iranieni bulgari și alții.

Blogul Podul Persan al Prieteniei a primit o parte din discursurile de la eveniment și le-a publicat aici cu o intervenție editorială minimă (de exemplu, titlul fiecărui discurs a fost ales de blog). Ele atestă necesitatea de a avea personalități mai demne de încredere de ambele părți între națiunile noastre. În vremuri de război și de confruntare în relațiile internaționale, nevoia de aceste persoane este și mai mare.

Continue reading “Bulgarii și iranienii o recunosc pe dr. Hajar Fiuzi”
Българи и иранци с признание към доктор Хаджар Фиюзи

Българи и иранци с признание към доктор Хаджар Фиюзи

Публиката на събитието (източник: Ирански културен център, Халил Садула)

Събитие от октомври 2022 г. показа всеобщото уважение към една от личностите, които са мост на приятелството между българи и иранци

Владимир Митев

В българо-иранските отношения, и въобще в международните отношения има хора, играещи много важна роля – тази на “мост на приятелството” между народите. Това е роля навярно по-трудна и по-важна дори от тази на дипломатите, защото дипломатите имат своят дипломатически статут и се движат в донякъде по-отбрана среда. Хората, които са мостове на приятелството нямат защити и къде да избягат, те са трайно свързани с двата народа и чувстват със собственото си тяло всяка позитивна или негативна емоция в отношенията помежду им. Те са и хора, които често принасят в жертва своята собствена емоционалност или правда и вместо това мислят как да насърчат мира и доверието в международните отношения. Съответно и смущенията в международните и националните отношения отекват по-силно в душата им.

На 20 октомври 2022 г. иранците в България, българските иранисти, приятелите на Иран в София и представители на иранското посолство у нас се събраха в хотел Zoo в София, за да покажат своето уважение и признание към един персийски мост на приятелството – госпожа Хаджар Фиюзи. От години нейният дом в София е своеобразна Мека – там идват най-различни хора, които имат отношения към връзките между България и Иран, и нейният скромен апартамент е нещо като “кебле-йе алам” (средоточие на (българо-иранската) вселена). Госпожа Фиюзи е била дългогодишен преподавател по персийски език и други дисциплини в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Тя е известна с множество симултанни преводи на ирански събития в София, с преводи на българска литература на персийски език или на персийска на български, с преподаването си в Иранския културен център в България. Читателите на блога “Персийският мост на приятелството” са чели това интервю с нея от лятото на 2022 г. Те знаят и за болката й от ненавременната загуба на изключително талантливата й дъщеря Шараре Пийкок.

Приносът на госпожа Фиюзи към българо-иранските отношения бе в центъра на събитието в София. Но то бе и празник на самата персийска култура. Благодарение на Набиолла Масуми – един друг активист за българо-иранско приятелство, и на няколко българи бяха прочетени стихотворения от поети като Хафез и Руми, които се фокусираха върху мистичната и житейската мъдрост на иранците. Думата взеха много от гостите, сред които Негово Превъзходителство господин Сейед Мохаммад Джавад Расули – ирански посланик в България и иранското културно аташе Джавад Амини. От българска страна участваха множество университетски преподаватели – като проф. д-р Иво Панов – доайенът на специалност “Иранистика” и преподавател по иранска литература, проф. Александра Куманова от Университета по библиотекознание и информационни технологии, Снежана Тодора – председател на Съюза на българските журналисти и други. Залата бе почти пълна – с няколко десетки иранци, български иранисти и други.

Блогът “Персийският мост на приятелството” получи някои от изказванията на събитието и ги публикува тук с минимална редакционна намеса (например заглавието на всяко изказване е избрано от блога). Те свидетелстват за нуждата между нашите народи да има повече личности, които се ползват с доверие и от двете страни. В във времена на война и конфронтацията в международните отношения, нуждата от тези хора е още по-голяма.

Continue reading “Българи и иранци с признание към доктор Хаджар Фиюзи”
Visiting Iran

Visiting Iran

Tehran (source: PIxabay, CC0)

Images in words from a travelling in Iran

Prof. Alexander Fedotov

This text is given to the Persian Bridge of Friendship blog by Professor Alexander Fedotov’s widow – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov was a Bulgarian orientalist of Russian origin, who was a specialist in East Asia, but also in the Mongolian and Tibetan space. He also had mutual sympathy for Iranians, Indians and other Eastern nations.

Unfortunately, both my trips to Iran were official. I say “unfortunately” because I never had the opportunity to walk around Tehran, Isfahan or Shiraz on my own. I realized long ago that if you want to feel the spirit of a country, of a people, you have to “go with the flow”, try to swim with the current, not “fight” the onslaught of local traditions, customs and tastes.

We landed in Tehran both times at night: the plane flies over the city for 30-40 minutes and you say to yourself: what must this city that has no beginning and no end be like. Tehran turned out to be almost endless; you can neither walk around this megalopolis of ten million people, nor see it all. I found a few places “for me” in it: the central part, home to the Ministry of Foreign Affairs and some magnificent museums around it, including the Koran Museum; Tehran Square, of which I probably saw only a fraction; the Museum of Modern Art. Overall, Tehran is a somewhat faceless city; you won’t find any mosques or historic mausoleums, except perhaps for Ayatollah Khomeini’s tomb, which has become a place of pilgrimage for millions of Iranians.

Continue reading “Visiting Iran”
În vizită în Iran

În vizită în Iran

Teheran (sursă: Pixabay, CC0)

Imagine în cuvinte dintr-o călătorie în Iran

Prof. Alexander Fedotov

Textul acesta este acordat blogului Podul Persan al Prieteniei de către vaduva profesorului Alexander Fedotov – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov era un orientalist bulgar de origine rusă, care a fost specialist în Asia de Est, dar și în spațiul mongol și tibetan. El de asemenea avea simpatie reciprocă pentru iranieni, indieni și alte popoare din Est.  

Din păcate, ambele mele călătorii în Iran au fost oficiale. Spun “din păcate” pentru că nu am avut niciodată ocazia să mă plimb singură prin Teheran, Isfahan sau Shiraz. Mi-am dat seama cu mult timp în urmă că, dacă vrei să simți spiritul unei țări, al unui popor, trebuie să te “lași dus”, să încerci să înoți cu curentul, nu să “lupți” cu asaltul tradițiilor, obiceiurilor și gusturilor locale.

Am aterizat la Teheran de ambele ori noaptea: avionul zboară deasupra orașului timp de 30-40 de minute și îți spui: cum trebuie să fie acest oraș care nu are nici început și nici sfârșit. Teheranul s-a dovedit a fi aproape nesfârșit; nu poți nici să te plimbi prin acest megalopolis de zece milioane de locuitori, nici să îl vezi pe tot. Am găsit câteva locuri “pentru mine” în ea: partea centrală, unde se află Ministerul Afacerilor Externe și câteva muzee magnifice din jurul său, inclusiv Muzeul Coranului; piața din Teheran, din care am văzut probabil doar o sutime; Muzeul de Artă Modernă. În general, Teheranul este un oraș oarecum fără chip; nu veți găsi nicio moschee sau mausoleu istoric, cu excepția, poate, a mormântului ayatollahului Khomeini, care a devenit un loc de pelerinaj pentru milioane de iranieni.

Continue reading “În vizită în Iran”
<strong>На гости в Иран</strong>

На гости в Иран

Техеран (снимка: Pixabay, CC0)

Картини от иранската реалност

Проф. Александър Федотов

Този текст е предоставен на блога “Персийски мост на приятелството” от вдовицата на професор Александър Федотов – Снежана Тодорова-Федотова. Александър Федотов е български ориенталист от руски произход, специалист по Източна Азия, а също и по монголското и тибетското пространство. Той също така изпитваше взаимни симпатии с иранците, индийците и много други източни народи.

Уви, и двете ми пътувания до Иран, бяха официални. Казвам “уви”, защото така и не ми се отдаде да се разходя из Техеран, Исфахан или Шираз сам. Отдавна разбрах, че ако искаш да усетиш духа на една страна, един народ, трябва да му “се оставиш”, да се опиташ да плуваш по течението, а не да “се бориш” с напора на местните традиции, обичаи и вкусове.

В Техеран и двата пъти кацах нощем: самолетът лети над града в продължение на 30-40 минути и си казваш: какъв ли трябва да е този град, който няма ни начало, ни край. Техеран се оказа почти безкраен; този десетмилионен мегаполис не можеш нито да го обходиш, нито да го видиш целия. В него открих няколко “мои” места: централната част, където е разположено Министерството на външните работи, а край него – няколко великолепни музея, в това число Музеят на Корана; техеранския пазар, от който видях вероятно само една стотна; Музеят на съвременното изкуство. Като цяло Техеран донякъде е безлик град, в него не ще откриете исторически джамии или мавзолеи, с изключение, може би, на гроба на Аятолах Хомейни, който се е превърнал в място на поклонничество за милиони иранци.

Continue reading На гости в Иран
Hafezieh

Hafezieh

Prof. Alexander Fedotov during one of his many travellings to Asia (source: Facebook)

A visit to the tomb of the poet Hafez

Prof. Dr. Alexander Fedotov

This text is given to the Persian Bridge of Friendship blog by the widow of Professor Alexander Fedotov – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov was a Bulgarian orientalist of Russian origin, who was a specialist in East Asia, but also in the Mongolian and Tibetan space. He also had mutual sympathy for Iranians, Indians and other Asian nations.  

In 2012 I had the extraordinary good fortune to visit Iran. I won’t hide it – it was a long-held dream of mine. My interest in the country during my school years determined my career direction – so I dedicated myself to the Orient and became an Orientalist.

One could talk endlessly about Iran, its history, philosophy and literature, but no story would be complete, so rich is the Iranian cultural treasure. Thousands of books have been written about Iran, but none tells the whole story – so much is still to be learned. In this year, declared by UNESCO, at Iran’s proposal, the Year of Dialogue among Civilisations, we are talking about Iran’s cultural greatness, its thinkers, philosophers and poets, whose fame continues to spread even today, whose works continue to stir the minds and hearts of people.

One of these poets was Shamsiddin Muhammad (1325-1390), known throughout the world as Hafez. He was born and lived in Shiraz, one of the most beautiful cities in Iran. Shiraz, located in the south of Iran, is called ‘the city of roses’. He has been praised by not a few Iranian and foreign writers and poets. The narrow streets of this city still preserve not a few legends and tales of its illustrious inhabitants. Many tourists still come to Shiraz today to immerse themselves in the colourful atmosphere of the Orient, to feel its ancient history, to experience the unforgettable poems of Saadi, Hafez and other poets.

Continue reading “Hafezieh”
Hafezie

Hafezie

Prof. Alexander Fedotov în cadrul unei dintre cele multe călătorii sale în Asia (sursă: Facebook)

O vizită la mormântul poetului Hafez

Prof. Dr. Alexander Fedotov

Textul acesta este acordat blogului Podul Persan al Prieteniei de către văduva profesorului Alexander Fedotov – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov era un orientalist bulgar de origine rusă, care a fost specialist în Asia de Est, dar și în spațiul mongol și tibetan. De asemenea, el avea simpatie reciprocă pentru Iran.  

În 2012 am avut norocul extraordinar de a vizita Iranul. Nu o voi ascunde – era un vis foarte vechi al meu. Interesul meu pentru această țară în anii de școală mi-a determinat orientarea profesională – așa că m-am dedicat Orientului și am devenit orientalist.

Se poate vorbi la nesfârșit despre Iran, despre istoria, filosofia și literatura sa, dar nici o povestire nu ar fi completă, atât de bogat este tezaurul cultural iranian. S-au scris mii de cărți despre Iran, dar niciuna nu spune întreaga poveste – atât de multe lucruri sunt încă de aflat. În acest an, declarat de UNESCO, la propunerea Iranului, Anul Dialogului între civilizații, vorbim despre măreția culturală a Iranului, despre gânditorii, filosofii și poeții săi, a căror faimă continuă să se răspândească și astăzi, ale căror opere continuă să trezească mintea și inima oamenilor.

Unul dintre acești poeți a fost Shamsiddin Muhammad (1325-1390), cunoscut în întreaga lume sub numele de Hafez. S-a născut și a trăit în Shiraz, unul dintre cele mai frumoase orașe din Iran. Shiraz, situat în sudul Iranului, este numit “orașul trandafirilor”. A fost lăudat de nu puțini scriitori și poeți iranieni și străini. Străzile înguste ale acestui oraș păstrează încă nu puține legende și legende ale locuitorilor săi iluștri. Mulți turiști vin și astăzi la Shiraz pentru a se cufunda în atmosfera colorată a Orientului, pentru a simți istoria sa străveche, pentru a trăi poezii de neuitat ale lui Saadi, Hafez și ale altor poeți.

Continue reading “Hafezie”
Хафезие

Хафезие

Проф. Александър Федотов при едно от многото си пътуванията в Азия (източник: Facebook)

Посещение на гроба на иранския поет Хафез

Проф. Александър Федотов

Този текст е предоставен на блога “Персийски мост на приятелството” от вдовицата на професор Александър Федотов – Снежана Тодорова-Федотова. Александър Федотов бе български ориенталист от руски произход, специалист по Източна Азия, а също и по монголското и тибетското пространство. Той също така изпитваше взаимни симпатии с иранците, индийците и много други източни народи.

През 2012 година имах необикновеното щастие да посетя Иран. Няма да крия – това беше моя много стара мечта. Интересът ми към тази страна още през ученическите години определи моята професионална ориентация – така се отдадох на Изтока и станах ориенталист.

За Иран, неговата история, философия и литература може да се говори безкрайно много и нито едно повествование няма да бъде пълно – толкова е богата иранската културна съкровищница. За Иран са написани хиляди книги и нито една не разказва всичко докрай – толкова много неща тепърва трябва да станат известни. Тази година, обявена от ЮНЕСКО по предложение на Иран за годината на диалог между цивилизации, ние говорим за културното величие на Иран, за неговите мислители, философи и поети, чиято слава продължава да се шири и днес, чиито произведения продължават да вълнуват човешкия ум и сърце.

Един от тези поети е Шамсиддин Мухаммад (1325-1390), известен в целия свят като Хафез. Той е роден и живял в Шираз – един от най-красивите ирански градове. Шираз, разположен в Южен Иран, наричат “градът на розите”. Той е възпят от немалко ирански и чуждестранни писатели и поети. Тесните улички на този град все още съхраняват немалко предания и легенди за прославилите се му жители. В Шираз и днес пристигат много туристи, които искат да се потопят в пъстроцветната атмосфера на Изтока, да усетят неговата древна история, да се докоснат до незабравимите стихове на Саади, Хафез и други поети.

Continue reading “Хафезие”
Vladimir Mitev participated in a French-speaking competition for Ph.D. candidates

Vladimir Mitev participated in a French-speaking competition for Ph.D. candidates

The Bulgarian Iranologist presented his doctoral thesis project in French

On 15 June 2022, the founder of the Persian Bridge of Friendship blog – Vladimir Mitev, participated in the international competition “My PhD thesis in 180 seconds”. At the French Institute in Sofia, he presented in French his research entitled “Social and anti-colonial motifs in new Iranian prose before the Islamic Revolution”. 

The event took place in the presence of several young French speakers. Among others on the jury was the French Ambassador to Bulgaria, Her Excellency Mrs Florence Robin. Vladimir Mitev was especially applauded for his effort, as he is not a French speaker, but he did his best to present his article in French.

Continue reading “Vladimir Mitev participated in a French-speaking competition for Ph.D. candidates”