Category: Bulgaria – България

Масуд Ахмади: Българо-иранските отношения издържат теста на времето

Масуд Ахмади: Българо-иранските отношения издържат теста на времето

Иранският културен център в София (източник: Facebook)

Интервю с директора на Иранския културен център в София

Владимир Митев

Д-р Масуд Ахмади е роден през 1970 г. в Машхад. Той е доктор по сравнителни религии и мистика от Техеранския университет, като 2 години от докторантурата си прекарва в Хайделбергския университет. Бил е културен и медиен мениджър, както и автор на курсове и материали за ирански радио- и телевизионни станции. Владее персийски, английски, немски и арабски език. От началото на 2023 г. д-р Масуд Ахмади е директор на Иранския културен център в София. 

Continue reading “Масуд Ахмади: Българо-иранските отношения издържат теста на времето”
Advertisement
Masood Ahmadi: Relațiile bulgaro-iraniene rezistă în timp

Masood Ahmadi: Relațiile bulgaro-iraniene rezistă în timp

Centrul cultural iranian din Sofia (sursă: Facebook)

Interviu cu directorul Centrului Cultural Iranian din Sofia

Vladimir Mitev

Dr. Masood Ahmadi s-a născut în 1970 la Mashhad. Este doctor în religii comparate și misticism la Universitatea din Teheran, cu doi ani de doctorat petrecuți la Universitatea din Heidelberg. A fost manager cultural și media, precum și autor de cursuri și materiale pentru posturile de radio și tv iraniene. Vorbește persană, engleză, germană și arabă. De la începutul anului 2023, Dr. Masood Ahmadi este directorul centrului cultural iranian din Sofia. 

Continue reading “Masood Ahmadi: Relațiile bulgaro-iraniene rezistă în timp”
Masood Ahmadi: Bulgarian-Iranian relations stand the test of time

Masood Ahmadi: Bulgarian-Iranian relations stand the test of time

The Iranian cultural centre (source: Facebook)

Interview with the director of the Iranian cultural centre in Sofia

Vladimir Mitev

Dr. Masood Ahmadi was born in 1970 in Mashhad. He is doctor of Comparative Religions and Mysticism from the University of Tehran, with 2 years of his Ph.D. spent in the Heidelberg University. He has been cultural and media manager, as well as author of courses and materials for Iranian radio and tv stations. He speaks Persian, English, German and Arabic. As of the beginning of 2023 Dr. Masood Ahmadi is the director of the Iranian cultural centre in Sofia. 

Continue reading “Masood Ahmadi: Bulgarian-Iranian relations stand the test of time”
Angel Orbetsov: The interest towards researching Bulgarian-Iranian relations is mutual

Angel Orbetsov: The interest towards researching Bulgarian-Iranian relations is mutual

The cover of Angel Orbetsov’s book (source: The Persian Bridge of Friendship)

Transcript of the speech delivered by Bulgarian diplomat Angel Orbetsov at the presentation of his book “Bulgarian-Iranian Relations from Liberation to the end of the 1950s”, held on 29 November 2022 at the Ministry of Foreign Affairs in Sofia

The Persian Bridge of Friendship

Angel Orbetsov: I fully agree with the last remark. And, yes, I had the honor of participating in a video promoting the Diplomatic Institute’s library with two other people and I am extremely proud of my participation. The library has taken a very serious step towards professionalization. I would like to express my heartfelt thanks to the Diplomatic Institute, especially to Mrs Mihailova and her colleagues, especially Daniela Peșeva and Nikolai Krumov. Thank you very much for organising this event.

This event is very important because it is part of the 125th anniversary of the establishment of Bulgarian-Iranian diplomatic relations, which is part of my research and is described in the first chapter of the book. Today, 1897 is accepted as the year of the establishment of diplomatic relations with Iran. 

Continue reading “Angel Orbetsov: The interest towards researching Bulgarian-Iranian relations is mutual”
Anghel Orbețov: Interesul pentru studiul relațiilor bulgaro-iraniene este reciproc

Anghel Orbețov: Interesul pentru studiul relațiilor bulgaro-iraniene este reciproc

Coperta cărții lui Anghel Orbețov (sursă: Podul Persan al Prieteniei)

Transcrierea discursului rostit de diplomatul bulgar Anghel Orbețov la prezentarea cărții sale “Relațiile bulgaro-iraniene de la eliberare până la sfârșitul anilor ’50”, care a avut loc la 29 noiembrie 2022 la Ministerul Afacerilor Externe din Sofia

Podul Persan al Prieteniei

Anghel Orbețov: Sunt pe deplin de acord cu ultima observație. Și, da, am avut onoarea de a participa la un videoclip de promovare a bibliotecii Institutului Diplomatic împreună cu alte două persoane și sunt extrem de mândru de participarea mea. Biblioteca a făcut un pas foarte serios în direcția profesionalizării. Aș dori să mulțumesc din suflet Institutului Diplomatic, în special doamnei Mihailova și colegilor săi, în special Daniela Peșeva și Nikolai Krumov. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment.

Acest eveniment este foarte important, deoarece face parte din aniversarea a 125 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bulgaro-iraniene, care face parte din cercetarea mea și este descrisă în primul capitol al cărții. În prezent, anul 1897 este acceptat ca fiind anul stabilirii relațiilor diplomatice cu Iranul. 

Continue reading “Anghel Orbețov: Interesul pentru studiul relațiilor bulgaro-iraniene este reciproc”
Ангел Орбецов: Интересът към проучването на българо-иранските отношения е взаимен

Ангел Орбецов: Интересът към проучването на българо-иранските отношения е взаимен

Корицата на книгата на Ангел Орбецов (източник: Персийският мост на приятелството)

Транскрипция на изказването на българския дипломат Ангел Орбецов на представянето на неговата книга “Българо-иранските отношения от Освобождението до края на 50-те години на ХХ век”, което се проведе на 29 ноември 2022 г. във Министерството на външните работи в София

Персийският мост на приятелството

Ангел Орбецов: Присъединявам се напълно към последната реплика. И да, имах честта да участвам във видеоклип за реклама на библиотеката на Дипломатическия институт заедно с още двама души и съм изключително горд от своето участие. Библиотеката е направила доста сериозна крачка по посока на професионализация. Искам да благодаря от все сърце на Дипломатическия институт, специално на госпожа Михайлова, както и на нейните колеги, най-вече на Даниела Пешева и Николай Крумов. Благодаря ви изключително много за организацията на събитието.
Това събитие е много важно, защото се вписва в 125-годишнината от установяването на българо-иранските дипломатически отношения, което е част от моето изследване и е описано в първа глава на книгата. 1897 г. към момента се приема за година на установяване на дипломатическите отношения с Иран. 

Continue reading “Ангел Орбецов: Интересът към проучването на българо-иранските отношения е взаимен”
Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi

Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi

The event’s public (source: Iranian cultural centre, Khalil Sadulla)

An event in October 2022 showed the prevalent respect for one of the individuals who are  bridge of friendship between Bulgarians and Iranians

Vladimir Mitev

In Bulgarian-Iranian relations, and in international relations in general, there are people who play a very important role – that of a “bridge of friendship” between nations. This is a role perhaps more difficult and more important even than that of diplomats, because diplomats have their diplomatic status and move in a somewhat more protected environment. People who are bridges of friendship have no defenses and nowhere to run, they are permanently connected to both nations and feel with their own bodies every positive or negative emotion in their relationship. They are also people who often sacrifice their own emotionalism or righteousness and instead think about how to promote peace and trust in international relations. Accordingly, every turmoil in international and national relations resonate more strongly in their souls.

On October 20, 2022, Iranians in Bulgaria, Bulgarian Iranologists, friends of Iran in Sofia and representatives of the Iranian Embassy in our country gathered at the Zoo Hotel in Sofia to show their respect and appreciation for a Persian bridge of friendship – Mrs. Hajar Fiouzi. For years, her home in Sofia has been a kind of Mecca – all kinds of people who have relations to the ties between Bulgaria and Iran come there, and her modest apartment is a kind of “qeble-ye alam” (a hub of the (Bulgarian-Iranian) universe). Mrs. Fiouzi was a long-time lecturer in Persian language and other disciplines at Sofia University. Kliment Ohridski”. She is known for her numerous simultaneous translations of Iranian events in Sofia, for her translations of Bulgarian literature into Persian or Persian into Bulgarian, and for her teaching at the Iranian Cultural Center in Bulgaria. Readers of The Persian Bridge of Friendship blog have read this interview with her from the summer of 2022. They also know of her pain at the untimely loss of her extremely talented daughter, Sharare Peacock.

Ms. Fiouzi’s contribution to Bulgarian-Iranian relations was the focus of the event in Sofia. But it was also a celebration of Persian culture itself. Thanks to Nabiollah Masumi, another activist for Bulgarian-Iranian friendship, and several Bulgarians, poems by poets such as Hafez and Rumi were read, focusing on the mystical and life wisdom of the Iranians. The floor was taken by many of the guests, including His Excellency Mr. Seyed Mohammad Javad Rasouli – Iranian Ambassador to Bulgaria and Iranian Cultural Attaché Javad Amini. On the Bulgarian side, many university professors participated – such as Prof. Dr. Ivo Panov – the doyen of Iranian Studies and professor of Iranian Literature, Prof. Dr. Alexandra Kumanova from the University of Library Science and Information Technology, Snezhana Todorova – President of the Union of Bulgarian Journalists and others. The hall was almost full – with several dozen Iranians, Bulgarian Iranologists and others.

The Persian Friendship of Bridge blog received some of the speeches at the event and published them here with minimal editorial intervention (e.g. the title of each speech was chosen by the blog). They testify to the need to have more trustworthy personalities on both sides between our nations. In times of war and confrontation in international relations, the need for these individuals is even greater.

Continue reading “Bulgarians and Iranians express their admiration to Dr. Hajar Fiouzi”