Category: Beijing – Пекин

The economic bond between Iran and China is forced upon them, while their core interests lie elsewhere

The economic bond between Iran and China is forced upon them, while their core interests lie elsewhere

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

In an interview with the Iranian newspaper Morning Star the foreign policy analyst Fereydoun Majlessi explained that the motives for the visit of the Iranian foreign minister to China are mostly economical. According to Majlessi Iran’s greater interest lies in economic opening to the world and not in isolation and resistance, which make it more vulnerable to unequal relations in the world politics and economy

Setare-ye Sobh, 17 January 2022

On 14 and 15 January 2022 the Iranian foreign minister Amir Abdollahian visited Beijing and met his Chinese counterpart Wang Yi. The visit was widely reported in Iran and the world as the beginning of the implementation of the 2021 “strategic agreement” between Iran and China. The visit took place also in the context of the ongoing Vienna talks on the renewal of the nuclear agreement between the Islamic Republic of Iran and the group of six countries (USA, Great Britain, France, Germany, Russia and China) and intensive consultations of the Chinese and Iranan foreign ministries with countries from the Middle East over the evolution of Middle Eastern politics. 

During Abdollahian’s visit there were few announcements of concrete new steps in the Iranan-Chinese relations. There have been very few concrete agreements between the two countries following the signing of “the strategic agreement” in March 2021. The only more important step has been Iran’s admission to the Shanghai Security Organization, which was lauded by some as a blow in the face of American imperialism and by others as a dangerous move towards the authoritarian camp in international relations and departure from the founding principle of the Islamic Republic “Neither East, Nor West’. Most likely, closer to the truth is the opinion of the Iranian foreign policy expert Diako Hosseini, who gave an interview to the Iranian Labour News Agency in September 2021 and the Persian Bridge of Friendship republished it: “There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organization”. 

In this context of relative media hype, but much less substance about the Iranian foreign minister’s visit in China, Fereydoun Majlessi commented on the reasons behind the visit, on the core interests of Iran and China and suggested that Iran’s reintegration in the world economy as a stronger economically country is much more important than posing as a country of anti-Western resistance.

Continue reading “The economic bond between Iran and China is forced upon them, while their core interests lie elsewhere”
Advertisement
Legăturile economice între Iran și China sunt forțate, în timp ce interesele lor de bază se află în altă parte

Legăturile economice între Iran și China sunt forțate, în timp ce interesele lor de bază se află în altă parte

Fereydound Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Într-un interviu acordat ziarului iranian Luceafărul, analistul de politică externă Fereydoun Majlessi a explicat că motivele vizitei ministrului iranian de externe în China sunt în principal de natură economică. Potrivit lui Majlessi, interesul mai mare al Iranului constă în deschiderea economică către lume și nu în izolare și rezistență, care îl fac mai susceptibil la relațiile inegale în politica și economia mondială

Setare-ye sobh, 17 ianuarie 2022

La 14 și 15 ianuarie 2022, ministrul iranian de externe Amir Abdollahian a vizitat Beijingul și s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi. Vizita a fost relatată pe scară largă în Iran și în lume ca fiind începutul punerii în aplicare a “acordului strategic” din 2021 între Iran și China. Vizita a avut loc, de asemenea, în contextul discuțiilor în curs de desfășurare la Viena privind reînnoirea acordului nuclear între Republica Islamică Iran și grupul celor șase țări (SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China) și al consultărilor intense ale ministerelor de externe chineze și iraniene cu țările din Orientul Mijlociu cu privire la evoluția politicii din Orientul Mijlociu. 

În timpul vizitei lui Abdollahian au existat puține anunțuri privind noi pași concreți în relațiile iraniano-chineze. De asemenea, au existat foarte puține acorduri concrete între cele două țări după semnarea “acordului strategic” în martie 2021. Singurul pas mai important a fost admiterea Iranului în Organizația de Cooperare de la Shanghai, care a fost lăudată de unii ca o lovitură în fața imperialismului american, iar de alții ca o mișcare periculoasă spre tabăra autoritară în relațiile internaționale și o îndepărtare de la principiul fondator al Republicii Islamice “Nici Est, nici Vest”. Cel mai probabil, mai aproape de adevăr este părerea expertului iranian în politică externă Diako Hosseini, care a acordat un interviu Agenției Iraniene de Ştiri a Muncitorilor în septembrie 2021, iar Podul Persan al Prieteniei l-a republicat cu titlul: “Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate”. 

În acest context de relativă agitație mediatică, dar mult mai puțină substanță cu privire la vizita ministrului iranian de externe în China, Fereydoun Majlessi a comentat motivele care au stat la baza vizitei, interesele fundamentale ale Iranului și Chinei și a sugerat că reintegrarea Iranului în economia mondială ca o țară mai puternică din punct de vedere economic este mult mai importantă decât să pozeze ca o țară de rezistență anti-occidentală.

Continue reading “Legăturile economice între Iran și China sunt forțate, în timp ce interesele lor de bază se află în altă parte”
Икономическите връзки между Иран и Китай са им наложени, а техният значим интерес е другаде

Икономическите връзки между Иран и Китай са им наложени, а техният значим интерес е другаде

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

В интервю за иранския вестник “Зорница” външнополитическият анализатор Феридун Маджлеси обяснява, че мотивите за неотдавнашното посещение на иранския външен министър в Китай са предимно икономически. Според Маджлеси Иран има интерес в икономическото си отваряне към света, а не в изолацията и съпротивата, които го обричат на неравностойни отношения в световната политика и икономика

Вестник “Зорница”, 17 януари 2022 г.

На 14 и 15 януари 2022 г. иранският министър на външните работи Амир Абдоллахиан посети Пекин и се срещна с китайския си колега Вън И. Посещението беше широко отразено в Иран и по света като начало на изпълнението на “стратегическото споразумение” между Иран и Китай от 2021 г. Посещението се състоя и в контекста на продължаващите във Виена преговори за подновяване на ядреното споразумение между Ислямска република Иран и т.нар. “шесторка” (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай) и интензивните консултации на китайските и иранските външни министерства със страните от Близкия изток относно развитието на близкоизточната политика. 

По време на посещението на Абдолахиан бяха обявени няколко конкретни нови стъпки в иранско-китайските отношения. След подписването на “стратегическото споразумение” през март 2021 г. между двете държави бяха сключени много малко конкретни споразумения. Единствената по-важна стъпка беше приемането на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество. То беше възхвалявано от едни като удар в лицето на американския империализъм, а от други – като опасна стъпка към авторитарния лагер в международните отношения и отклонение от основополагащия принцип на Ислямската република “Нито на Изток, нито на Запад”. Най-вероятно по-близо до истината е мнението на иранския експерт по външна политика Дяко Хосейни, който през септември 2021 г. даде интервю за Иранската новинарска работническа агенция, а блогът “Персийски мост на приятелството” го препубликува със заглавието: “Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени”. 

В този контекст на относителен медиен шум, но с по-малко конкретно съдържание относно посещението на иранския външен министър в Китай, Феридун Маджлеси коментира причините за посещението, основните интереси на Иран и Китай и предположи, че реинтеграцията на Иран в световната икономика като икономически по-силна страна е много по-важна от представянето му като страна, съпротивляваща се на Запада.

Continue reading “Икономическите връзки между Иран и Китай са им наложени, а техният значим интерес е другаде”