Category: Teheran – Техеран – Tehran

Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии 

Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии 

Петя Илиева (източнис: Петя Илиева)

Впечатления от посещението й в Иран на българска визуална артистка, която изгражда мостове чрез своето изкуство 

Владимир Митев

Петя Илиева има докторска степен с дисертация “Българското изкуство и фолклор като международни мостове и културна дипломация” и магистърска степен по живопис и естетика. Нейни изложби са показвани в редица галерии в България и в чужбина, на шест континента – например в Българския културен институт в Лондон, в българските посолства в Париж и Делхи, на различни места в САЩ (Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго), във Виена, Брюксел, Прага, Братислава, Валенсия, в Япония, Ливан, Катар, Китай, Султанат Оман, Антарктида – остров Ливингстън. Петя Илиева е и реставратор на стенописи и автор на научни публикации в областта на културното наследство и изкуството. Тя е основател на ежегодния фестивал на културите на народите Art4Diplomacy и работи с всички чуждестранни дипломатически мисии в България.

Continue reading “Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии “
Advertisement
Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie

Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie

Petia Ilieva (sursă: Petia Ilieva)

Impresii din vizita în Iran a unei artiste vizuale bulgare care construiește poduri prin arta sa 

Vladimir Mitev

Petia Ilieva deține un doctorat cu teza “Arta și folclorul bulgar ca punți internaționale și diplomație culturală” și un master în pictură și estetică. Expozițiile sale au fost prezentate în mai multe galerii din Bulgaria și din străinătate, pe șase continente – de exemplu, la Institutul Cultural Bulgar din Londra, la Ambasadele Bulgariei din Paris și Delhi, în diverse locuri din SUA (New York, Washington, Chicago), la Viena, Bruxelles, Praga, Bratislava, Valencia, în Japonia, Liban, Qatar, China, Sultanatul Oman, Antarctica – Insula Livingston. Petya Ilieva este, de asemenea, restaurator de fresce și autor de publicații științifice în domeniul patrimoniului cultural și al artei. Este fondatoarea unui festival anual al culturilor națiunilor numit Art4Diplomacy și colaborează cu toate misiunile diplomatice străine din Bulgaria.

Continue reading “Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie”
Petya Ilieva: I am impressed by the education and positions of Iranian women in complex engineering fields related to technology 

Petya Ilieva: I am impressed by the education and positions of Iranian women in complex engineering fields related to technology 

Petya Ilieva (source: Petya Ilieva)

Impressions from the visit to Iran of a Bulgarian visual artist who builds bridges through her art 

Vladimir Mitev

Petya Ilieva holds a PhD with the dissertation “Bulgarian Art and Folklore as International Bridges and Cultural Diplomacy” and an MA in Painting and Aesthetics. Her exhibitions have been shown in a number of galleries in Bulgaria and abroad, on sixt continents – for example at the Bulgarian Cultural Institute in London, at the Bulgarian Embassies in Paris and Delhi, at various venues in USA (New York, Washington, Chicago), in Vienna, Brussels, Prague, Bratislava, Valencia, in Japan, Lebanon, Qatar, China,  Sultanate of Oman, Antarctica – Livingston Island. Petya Ilieva is also a restorer of frescoes and author of scientific publications in the field of cultural heritage and art. She is the founder of an annual festival of cultures of nations called Art4Diplomacy and works with all foreign diplomatic missions in Bulgaria.

Continue reading “Petya Ilieva: I am impressed by the education and positions of Iranian women in complex engineering fields related to technology “
On pseudo-artists

On pseudo-artists

Gholam-Hossein Sa’edi (source: Public domain)

Gholam-hossein Sa’edi’s speech on the fourth night of Goethe Institute’s literary nights in Tehran (year 1977)

Gholam-Hossein Sa’edi

In the autumn of 1977, a literary festival was held in Tehran that has gone down in history. The Ten Literary Evenings at the Goethe Institute had an audience of 20,000 people. They brought together the Iranian public with the most important dissident intellectuals of the monarchist period. The unrest that began during these literary evenings is considered the beginning of the series of protests that led to the Islamic Revolution.

During the literary festival, Iranian intellectuals talk about freedom, censorship, true and false art. Below is a speech by playwright Gholam-Hossein Sa’edi (translated by Vladimir Mitev with minor abridgements) about fake artists. Gholam-Hossein Sa’edi is a psychiatrist who cared for the mentally ill in southern Tehran. He is known for his plays influenced by the theatre of the absurd. He was repressed by the authorities both before and after the Revolution. He died in Paris in 1985.

Continue reading “On pseudo-artists”
Despre pseudo artiștii

Despre pseudo artiștii

Gholam-Hossein Sa’edi (sursă: Public domain)

Discursul lui Gholam-Hossein Sa’edi în cea de-a patra seară a Cele Zece Ser Literare de la Goethe-Institut din Tehran (anul 1977)

Gholam-Hossein Sa’edi

În toamna anului 1977, la Teheran a avut loc un festival literar care a rămas în istorie. Cele Zece Seri Literare de la Institutul Goethe au avut un public de 20.000 de persoane. Acestea au reunit publicul iranian cu cei mai importanți intelectuali disidenți din perioada monarhistă. Tulburările care au început în timpul acestor serate literare sunt considerate începutul seriei de proteste care au dus la Revoluția Islamică.

În cadrul festivalului literar, intelectualii iranieni vorbesc despre libertate, cenzură, artă adevărată și falsă. Mai jos, vă prezentăm un discurs al dramaturgului Gholam-Hossein Sa’edi (în traducerea lui Vladimir Mitev cu mici scurtări) despre artiștii falși. Gholam-Hossein Sa’edi este un psihiatru care avea grijă de bolnavii mental în sudul Teheranului. Este cunoscut pentru piesele sale influențate de teatrul absurdului. A fost reprimat de autorități atât înainte, cât și după Revoluție. A murit la Paris în 1985.

Continue reading “Despre pseudo artiștii”
За псевдотворците

За псевдотворците

Голам-Хосейн Саеди (източник: public domain)

Речта на Голам-Хосейн Саеди на четвъртата вечер от Десетте литературни вечери в Гьоте-институт (1977 г.)

Голам-Хосейн Саеди

През есента на 1977 г. в Техеран се провежда литературен фестивал, който остава в историята. Десетте литературни вечери в “Гьоте институт” имат публика от 20 000 души. Те срещат иранската публика с водещите интелектуалци дисиденти от монархическите времена. Броженията, които започват по време на тези литературни вечери са считани за начало на серията от протести, довели до Ислямската революция.

В рамките на литературния фестивал иранските интелектуалци говорят за свободата, цензурата, за истинското и фалшивото изкуство. По-долу представяме речта на драматурга Голам-Хосейн Саеди (в превод на Владимир Митев с малки съкращения), посветена на фалшивите творци. Голам-Хосейн Саеди е психиатър, който се грижи за психично болни в южната част на Техеран. Той е известен със своите пиеси, базирани на театъра на абсурда. Бил е репресиран от властите, както преди, така и след Революцията. Умира в Париж през 1985 г.

Continue reading “За псевдотворците”
Angel Orbetsov: The interest towards researching Bulgarian-Iranian relations is mutual

Angel Orbetsov: The interest towards researching Bulgarian-Iranian relations is mutual

The cover of Angel Orbetsov’s book (source: The Persian Bridge of Friendship)

Transcript of the speech delivered by Bulgarian diplomat Angel Orbetsov at the presentation of his book “Bulgarian-Iranian Relations from Liberation to the end of the 1950s”, held on 29 November 2022 at the Ministry of Foreign Affairs in Sofia

The Persian Bridge of Friendship

Angel Orbetsov: I fully agree with the last remark. And, yes, I had the honor of participating in a video promoting the Diplomatic Institute’s library with two other people and I am extremely proud of my participation. The library has taken a very serious step towards professionalization. I would like to express my heartfelt thanks to the Diplomatic Institute, especially to Mrs Mihailova and her colleagues, especially Daniela Peșeva and Nikolai Krumov. Thank you very much for organising this event.

This event is very important because it is part of the 125th anniversary of the establishment of Bulgarian-Iranian diplomatic relations, which is part of my research and is described in the first chapter of the book. Today, 1897 is accepted as the year of the establishment of diplomatic relations with Iran. 

Continue reading “Angel Orbetsov: The interest towards researching Bulgarian-Iranian relations is mutual”