Category: Viena – Виена – Vienna

Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?

Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

The Iranian site Economy 24 interviewed the former diplomat Fereydoun Majlessi on the latest round of talks in Vienna and “the pessimism” it encouraged with regards to the solution of the Iranian nuclear issue and corresponding international sanctions. Majlessi analyzed the rationale of the United States, Israel, the current Iranian government and discusses what a sanctions-ridden future of Iran could look like

Mira Ghorbanifar, Economy News Site 24/ Dec. 2.  2021

For the last few days the eyes of many experts in the field of diplomacy, politicians and media have been fixed on Vienna. Mainstream international media have been reporting and have been analyzing what is going on in Vienna in their political and international section. 

This time, the negotiation process may be more difficult than many previous attempts at reaching a resolution. It looks like there is a high wall of distrust after the withdrawal of the American government during the times of Trump. The wall of distrust has gotten taller and thicker than ever.

Now, the statements and interviews of the negotiating parties also show that there is a serious gap between the demands and the goals of each one of them and what is put on the table. A part of disagreement is the specific guarantee request of the Iranian side, which demands that other negotiating parties, especially the United States, agree not to leave the agreement in the future. 

The field of diplomacy and politics, of course, is the field of “conflict and compromise” and sometimes in negotiations, achievements can be realized when there is less hope for obtaining them. But what is the situation for Iran and the other parties in these negotiations? To better understand the current situation in the negotiations, we approached Fereydoun Majlessi, a former diplomat, historian, politician, and international expert, to look for his views on the seventh round of talks in Vienna.

This is an interview by Mira Ghorbanifar from the Economy 24 news site in Iran, which was published on 2 December 2021. 

Continue reading “Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?”
Advertisement
Дали ядрените преговори във Виена се водят, за да се постигне споразумение?

Дали ядрените преговори във Виена се водят, за да се постигне споразумение?

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

Иранският сайт Economy 24 интервюира бившия дипломат Феридун Маджлеси относно последния кръг от преговорите във Виена и произтичащия от него песимизъм по отношение на решаването на иранския ядрен въпрос и премахването на международните санкции над страната. Маджлеси анализира политическите линии на Съединените щати, Израел, настоящото иранско правителство и обсъди как би могло да изглежда едно бъдеще на Иран, обречено на санкции

Мира Горбанифар, Economy 24, 2 декември 2021 г.

През последните няколко дни погледите на много експерти в областта на дипломацията, политици и медии са насочени към ядрените преговори между Иран и шесторката на международната общност във Виена.  Този път преговорният процес може да се окаже по-труден от много предишни опити за постигане на решение. Изглежда, че има висока стена на недоверие след оттеглянето на американското правителство от ядрреното споразумение във времената на Тръмп. С идването на власт на новата администрация в Техеран през лятото на 2021 г. стената на недоверие е станала по-висока и по-дебела от всякога.

Сега изявленията и интервютата на преговарящите страни  показват, че има сериозно разминаване между исканията и целите на всяка една от тях и това, което е поставено на масата. Част от несъгласието е конкретното иранско искане за гаранции, така че другите преговарящи страни, особено Съединените щати, да се съгласят да не напускат споразумението в бъдеще. 

Полето на дипломацията и политиката, разбира се, е полето на „конфликта и компромиса“ и понякога в преговорите постиженията могат да бъдат реализирани, когато надеждата за получаването им е по-малка. Каква обаче е ситуацията за Иран и другите страни в тези преговори? За да разберем по-добре настоящата ситуация в преговорите, се обърнахме към Феридун Маджлеси, бивш дипломат, историк, политик и експерт по международни отношения, за да потърсим мнението му за седмия кръг от преговорите във Виена.

Това е интервю на Мира Горбанифар от иранския новинарски сайт Economy 24, което беше публикувано на 2 декември 2021 г. 

Continue reading “Дали ядрените преговори във Виена се водят, за да се постигне споразумение?”
Мъдрото решение на Иран да не отчуждава международната общност

Мъдрото решение на Иран да не отчуждава международната общност

Феридун Маджлеси е бил дипломат в САЩ и в Брюксел (Европейската общност) по времето на монархически Иран (източник: Ферудин Маджлеси)

Интервю с Феридун Маджлеси относно споразумението между Иран и Международната агенция за атомна енергия за продължаване на ядрените инспекции в Ислямската република

Алиреза Пурхосейн

Тази статия е публикувана на първа страница на вестник Arman Melli във вторник, 14 септември 2021 г.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, завръщайки се от Иран, заяви на пресконференция във Виена, че ядреният надзор на ООН е решил най-важното и приоритетно предизвикателство с Иран. Гроси заяви, че новоподписаното споразумение има за цел да създаде пространство за дипломация за постигане на по-всеобхватни решения. Гроси заяви, че споразумението с Иран не е дългосрочно и продължителността му не може да бъде определена. 

Той добави, че МААЕ инспектира всички ирански обекти, за да замени цялото повредено оборудване за наблюдение. Новоподписаното споразумение с Иран ще позволи извършването на рутинни инспекции на неговите съоръжения. Гроси заяви, че МААЕ трябва да разговаря с иранското правителство по останалите въпроси. Трябва да се предприемат и дипломатически действия по отношение на ядрените дейности на Иран. Разполагаме с всички технически средства за събиране на информация чрез наблюдение на иранските съоръжения – добави Гроси. Той ще се върне скоро в Иран, за да обсъди останалите въпроси, свързани с урановите частици. Всичко това, докато вчера започна заседанието на Съвета на управителите по тримесечния доклад на Агенцията, породи надежди, че ще бъде намерен добър дипломатически път за постигане на споразумение със страните в Съвета на МААЕ. За да проучи този въпрос, вестник “Арман Мели” разговаря с Феридун Маджлиси, бивш ирански дипломат.

Continue reading “Мъдрото решение на Иран да не отчуждава международната общност”