Category: Educaţie – Образование – Education

ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟

ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟

یک شهر ایرانی (منبع:‌Pixabay, CC0)

ایران‌شناس بلغاری می‌گوید که مهم نیست چه تصویری از ایران در رسانه‌های جهان وجود دارد، بلکه مهم این است که آیا ایران آمادگی ارائه تصویری صادقانه از خود و پیشرفت‌هایش را دارد یا خیر؟

محمد آسیابانی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: بلغارستان در جنوب شرقی قاره اروپا قرار دارد و با کشورهای یونان، ترکیه، صربستان، مقدونیه، رومانی و… هم‌مرز است. این کشور می‌تواند برای آسیایی‌ها پایگاه مناسبی برای ارتباط با سایر کشورهای اروپایی باشد. فرهنگ بلغارها با فرهنگ ایرانی نیز مشابهت‌های بسیاری دارد و مشترکات واژگانی زیادی نیز در زبان دو کشور یافت می‌شود. تاریخ روابط سیاسی دو کشور در عصر جدید نیز قدمتی ۱۲۵ ساله دارد.

به باور برخی از ایران‌شناسان بلغاری از جمله پروفسور ایوو پانوف فلسفه و فرهنگ ایرانی همیشه علاقه‌مندان بسیاری میان روشنفکران بلغار داشته است. اما ایران از چنین ظرفیت‌هایی برای گسترش روابط دو کشور چه بهره‌ای برده است؟ درباره حضور فرهنگی ایران در بلغارستان با ولادیمیر میتف، روزنامه نگار و ایران‌شناس بلغاری به گفت‌وگو نشستیم. او یکی از سردبیران سایت باریکاداست و پایگاه اینترنتی پل دوستی را نیز مدیریت می‌کند.

میتف به خوبی به فارسی صحبت می‌کند اما به دلایلی ترجیح داد تا این گفت‌وگو به زبان انگلیسی باشد. متن گفت‌وگوی مهر با او را به ترجمه اکرم امینی در ادامه خواهید خواند

Continue reading “ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟”
Is Iran ready to present itself to the world?

Is Iran ready to present itself to the world?

An Iranian city (source: Pixabay, CC0)

Interview with the Bugarian journalist and Iranologist Vladimir Mitev on the Bulgarian Iranian Studies and the image of Iran in Bulgaria

Mohammad Asiabani

Bulgaria is located in the southeast of continental Europe and borders Greece, Turkey, Serbia, Macedonia, Romania and the Black Sea. It could be a good base for Asians to connect with other European countries. The culture of the Bulgarians has many similarities with the culture of Iran and many lexical similarities are found in the languages ​​of the two countries. The history of political relations between the two countries in the new era is 125 years old.

According to some Bulgarian Iranologists, including Professor Ivo Panov, Iranian philosophy and culture have always been of great interest to Bulgarian intellectuals. But what has Iran benefited from such capacities to expand relations between the two countries? We talked about the cultural presence of Iran in Bulgaria with Vladimir Mitev, a Bulgarian journalist and Iranologist. He is one of the editors of the Barricade website and also manages the The Persian Bridge of Friendship blog.

Mitev speaks Persian well, but for some reason preferred to have the conversation in English. You will read the text of Mehr’s conversation with him, translated by Akram Amini. This article was publilshed on 27 July 2021 at Mehr News Agency.

Continue reading “Is Iran ready to present itself to the world?”
Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?

Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?

Oraş iranian (sursă: Pixabay, CC0)

Interviu cu jurnalistul și iranologul bugarian Vladimir Mitev despre studiile iraniene bulgare și imaginea Iranului în Bulgaria

Mohammad Asiabani

Bulgaria este situată în sud-estul Europei continentale și se învecinează cu Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia, România și Marea Neagră. Ar putea fi o bază bună pentru ca asiaticii să se conecteze cu alte țări europene. Cultura bulgarilor are multe asemănări cu cea a Iranului și multe asemănări lexicale se regăsesc în limbile celor două țări. Istoria relațiilor politice dintre cele două țări în noua eră este veche de 125 de ani.

Potrivit unor iranologi bulgari, printre care se numără profesorul Ivo Panov, filosofia și cultura iraniană au fost întotdeauna de mare interes pentru intelectualii bulgari. Dar cu ce a beneficiat Iranul de pe urma acestor posibilităţi de extindere a relațiilor dintre cele două țări? Am discutat despre prezența culturală a Iranului în Bulgaria cu Vladimir Mitev, jurnalist și iranolog bulgar. El este unul dintre editorii site-ului Barricade și gestionează, de asemenea, blogul The Persian Bridge of Friendship.

Vladimir Mitev vorbește bine limba persană, dar, din anumite motive, a preferat să purtăm conversația în engleză. Veți citi textul conversației lui Mehr cu el, tradus de Akram Amini. Acest articol a fost publicat pe 27 iulie 2021 pe site-ul lui Mehr News.

Continue reading “Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?”
Готов ли е Иран да се представи пред света?

Готов ли е Иран да се представи пред света?

Ирански град (източник: Pixabay, CC0)

Интервю с българския журналист и иранист Владимир Митев за българската иранистика и образа на Иран в България

Мохамед Асиябани

България е разположена в югоизточната част на континентална Европа и граничи с Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Румъния и Черно море. Тя би могла да бъде добра база за азиатците, за да се свържат с други европейски държави. Културата на българите има много сходства с културата на Иран и в езиците на двете страни се откриват много лексикални прилики. Историята на политическите отношения между двете страни в новото време е 125-годишна.

Според някои български иранисти, сред които и професор Иво Панов, иранската философия и култура винаги са представлявали голям интерес за българските интелектуалци. Но какво е спечелил Иран от тези възможности за разширяване на отношенията между двете страни? За културното присъствие на Иран в България разговаряхме с Владимир Митев, български журналист и иранист. Той е един от редакторите на уебсайта “Барикада”, а също така и създател на блога “Персийският мост на приятелството”.

Митев владее добре персийски език, но по някаква причина предпочете да проведем разговора на английски език. Ще прочетете текста на разговора на Мехр с него, преведен на персийски език от Акрам Амини. Тази статия бе публикувана на 27 юли 2021 г. на сайта на агенция “Мехр”.

Continue reading “Готов ли е Иран да се представи пред света?”