Category: Limbă – Език – Language

ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟

ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟

یک شهر ایرانی (منبع:‌Pixabay, CC0)

ایران‌شناس بلغاری می‌گوید که مهم نیست چه تصویری از ایران در رسانه‌های جهان وجود دارد، بلکه مهم این است که آیا ایران آمادگی ارائه تصویری صادقانه از خود و پیشرفت‌هایش را دارد یا خیر؟

محمد آسیابانی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: بلغارستان در جنوب شرقی قاره اروپا قرار دارد و با کشورهای یونان، ترکیه، صربستان، مقدونیه، رومانی و… هم‌مرز است. این کشور می‌تواند برای آسیایی‌ها پایگاه مناسبی برای ارتباط با سایر کشورهای اروپایی باشد. فرهنگ بلغارها با فرهنگ ایرانی نیز مشابهت‌های بسیاری دارد و مشترکات واژگانی زیادی نیز در زبان دو کشور یافت می‌شود. تاریخ روابط سیاسی دو کشور در عصر جدید نیز قدمتی ۱۲۵ ساله دارد.

به باور برخی از ایران‌شناسان بلغاری از جمله پروفسور ایوو پانوف فلسفه و فرهنگ ایرانی همیشه علاقه‌مندان بسیاری میان روشنفکران بلغار داشته است. اما ایران از چنین ظرفیت‌هایی برای گسترش روابط دو کشور چه بهره‌ای برده است؟ درباره حضور فرهنگی ایران در بلغارستان با ولادیمیر میتف، روزنامه نگار و ایران‌شناس بلغاری به گفت‌وگو نشستیم. او یکی از سردبیران سایت باریکاداست و پایگاه اینترنتی پل دوستی را نیز مدیریت می‌کند.

میتف به خوبی به فارسی صحبت می‌کند اما به دلایلی ترجیح داد تا این گفت‌وگو به زبان انگلیسی باشد. متن گفت‌وگوی مهر با او را به ترجمه اکرم امینی در ادامه خواهید خواند

Continue reading “ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟”
Advertisement
Is Iran ready to present itself to the world?

Is Iran ready to present itself to the world?

An Iranian city (source: Pixabay, CC0)

Interview with the Bugarian journalist and Iranologist Vladimir Mitev on the Bulgarian Iranian Studies and the image of Iran in Bulgaria

Mohammad Asiabani

Bulgaria is located in the southeast of continental Europe and borders Greece, Turkey, Serbia, Macedonia, Romania and the Black Sea. It could be a good base for Asians to connect with other European countries. The culture of the Bulgarians has many similarities with the culture of Iran and many lexical similarities are found in the languages ​​of the two countries. The history of political relations between the two countries in the new era is 125 years old.

According to some Bulgarian Iranologists, including Professor Ivo Panov, Iranian philosophy and culture have always been of great interest to Bulgarian intellectuals. But what has Iran benefited from such capacities to expand relations between the two countries? We talked about the cultural presence of Iran in Bulgaria with Vladimir Mitev, a Bulgarian journalist and Iranologist. He is one of the editors of the Barricade website and also manages the The Persian Bridge of Friendship blog.

Mitev speaks Persian well, but for some reason preferred to have the conversation in English. You will read the text of Mehr’s conversation with him, translated by Akram Amini. This article was publilshed on 27 July 2021 at Mehr News Agency.

Continue reading “Is Iran ready to present itself to the world?”
Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?

Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?

Oraş iranian (sursă: Pixabay, CC0)

Interviu cu jurnalistul și iranologul bugarian Vladimir Mitev despre studiile iraniene bulgare și imaginea Iranului în Bulgaria

Mohammad Asiabani

Bulgaria este situată în sud-estul Europei continentale și se învecinează cu Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia, România și Marea Neagră. Ar putea fi o bază bună pentru ca asiaticii să se conecteze cu alte țări europene. Cultura bulgarilor are multe asemănări cu cea a Iranului și multe asemănări lexicale se regăsesc în limbile celor două țări. Istoria relațiilor politice dintre cele două țări în noua eră este veche de 125 de ani.

Potrivit unor iranologi bulgari, printre care se numără profesorul Ivo Panov, filosofia și cultura iraniană au fost întotdeauna de mare interes pentru intelectualii bulgari. Dar cu ce a beneficiat Iranul de pe urma acestor posibilităţi de extindere a relațiilor dintre cele două țări? Am discutat despre prezența culturală a Iranului în Bulgaria cu Vladimir Mitev, jurnalist și iranolog bulgar. El este unul dintre editorii site-ului Barricade și gestionează, de asemenea, blogul The Persian Bridge of Friendship.

Vladimir Mitev vorbește bine limba persană, dar, din anumite motive, a preferat să purtăm conversația în engleză. Veți citi textul conversației lui Mehr cu el, tradus de Akram Amini. Acest articol a fost publicat pe 27 iulie 2021 pe site-ul lui Mehr News.

Continue reading “Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?”
Готов ли е Иран да се представи пред света?

Готов ли е Иран да се представи пред света?

Ирански град (източник: Pixabay, CC0)

Интервю с българския журналист и иранист Владимир Митев за българската иранистика и образа на Иран в България

Мохамед Асиябани

България е разположена в югоизточната част на континентална Европа и граничи с Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Румъния и Черно море. Тя би могла да бъде добра база за азиатците, за да се свържат с други европейски държави. Културата на българите има много сходства с културата на Иран и в езиците на двете страни се откриват много лексикални прилики. Историята на политическите отношения между двете страни в новото време е 125-годишна.

Според някои български иранисти, сред които и професор Иво Панов, иранската философия и култура винаги са представлявали голям интерес за българските интелектуалци. Но какво е спечелил Иран от тези възможности за разширяване на отношенията между двете страни? За културното присъствие на Иран в България разговаряхме с Владимир Митев, български журналист и иранист. Той е един от редакторите на уебсайта “Барикада”, а също така и създател на блога “Персийският мост на приятелството”.

Митев владее добре персийски език, но по някаква причина предпочете да проведем разговора на английски език. Ще прочетете текста на разговора на Мехр с него, преведен на персийски език от Акрам Амини. Тази статия бе публикувана на 27 юли 2021 г. на сайта на агенция “Мехр”.

Continue reading “Готов ли е Иран да се представи пред света?”
Dr. Sirma Kostadinova: Bulgarian language has resemblances with Persian

Dr. Sirma Kostadinova: Bulgarian language has resemblances with Persian

Sirma Kostadinova, Ph.D. (source: Sirma Kostadinova)

An interview with the head of the Iranian Studies at the University of Sofia about Bulgarian Iranology and Iranian culture

Denitsa Kitanova

This article was originally published by the Bulgarian news agency Focus on 4 July 2021. It is republished with the consent of the agency. The title is changed. A subtitle is added.

Continue reading “Dr. Sirma Kostadinova: Bulgarian language has resemblances with Persian”
Dr. Sirma Kostadinova: Limba bulgară are asemănări cu persana

Dr. Sirma Kostadinova: Limba bulgară are asemănări cu persana

Dr. Sirma Kostadinova (sursă: Sirma Kostadinova)

Un interviu cu șefa catedrei de studii iraniene de la Universitatea din Sofia despre iranologia bulgară și cultura iraniană

Denitsa Kitanova

Acest articol a fost publicat inițial de agenția bulgară de știri Focus la 4 iulie 2021. El este republicat cu acordul redacţiei. Titlul e schimbat, iar un subtitlu este adăugat.

Continue reading “Dr. Sirma Kostadinova: Limba bulgară are asemănări cu persana”
Д-р Сирма Костадинова: Има сходства между персийския и българския език

Д-р Сирма Костадинова: Има сходства между персийския и българския език

Д-р Сирма Костадинова (източник: Сирма Костадинова)

Интервю с ръководителя на специалност “Иранистика” в Софийския университет за българската Иранистика и за персийския език

Деница Китанова

Д-р Сирма Костадинова e ръководител на специалност „Иранистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Това интервю бе публикувано на 4 юли 2021 г. на сайта на агенция “Фокус”. То е препечатано със съгласието на редакцията. Заглавието е променено и е добавено подзаглавие.

Continue reading “Д-р Сирма Костадинова: Има сходства между персийския и българския език”
قدرت شگفت‌انگیز زبان فارسی در تصویرسازی از مفاهیم استعاری

قدرت شگفت‌انگیز زبان فارسی در تصویرسازی از مفاهیم استعاری

سیرما کاستادینوا می‌گوید: زبان فارسی این قدرت شگفت انگیزی را دارد تا با ترکیب اسم‌ها و فعل‌های آشنا در عبارت‌هایی با معنایی تمثیلی و یکسان، واحدهای واژگانی جدیدی خلق کند.

محمد آسیابانی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: متنی که در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ولادیمیر میتف است با سیرما کاستادینوا، رئیس مطالعات ایران دانشگاه صوفیای بلغارستان درباره ویژگی خاص زبان فارسی در استفاده از اعضای بدن برای بیانات استعاری از زندگی و سخنوری.

دکتر سیرما کاستادینوا، استادیار ارشد در رشته ایران‌شناسی در مرکز فرهنگ و زبان‌های شرقی دانشگاه سوفیا (St. Kliment Ohridski) تحصیل کرده است. او از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۵ در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در رشته زبان فارسی تخصص یافت. در سال ۲۰۱۰ از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایرانی و هندی و در سال ۲۰۱۸ از پایان‌نامه دکترایش با عنوان «شخصیت‌های اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی» دفاع کرد.

او از سال ۲۰۱۹ پروژه‌ای را در ارتباط با برنامه ملی «پژوهشگران جوان و همکاران پست دکترا» با عنوان «استعاره‌های زبان فارسی نوین- ریشه، وضعیت فعلی و رده بندی» انجام می‌دهد. وی از مدرسان تمدن پارسی و زبان فارسی نظری در دانشگاه سوفیا است. کاستادینوا در اکتبر ۲۰۲۰ به عنوان رئیس بخش ایرانشناسی در دانشگاه سوفیا انتخاب شد.

ولادیمیر میتف نیز عمده تحصیلاتش در رشته ایرانشناسی است و هم‌اکنون نیز در مقطع دکتری همین رشته در دانشگاه سوفیا به تحصیل اشتغال دارد. متن این گفت‌وگو در وبلاگ پل دوستی فارسی منتشر شده است. ولادیمیر میتف همچنین سردبیر بخش رومانیایی سایت باریکاداست. باریکادا وبسایتی تحلیلی خبری است که به زبان‌های انگلیسی، بلغاری و رومانیایی منتشر می‌شود.

ترجمه این گفت‌وگو به قلم اکرم امینی را در ادامه بخوانید:

Continue reading “قدرت شگفت‌انگیز زبان فارسی در تصویرسازی از مفاهیم استعاری”
Sirma Kostadinova: The Persian language has an amazing power to create metaphors

Sirma Kostadinova: The Persian language has an amazing power to create metaphors

Sirma Kostadinova, Ph.D (source: Sirma Kosadinova)

Interview with the Head of Iranian Studies at Sofia University about the characteristic feature of the Persian language to use body parts for expressions full of life and eloquence

Vladimir Mitev

Senior Assistant Professor Dr. Sirma Kostadinova graduated in Iranian Studies at the Center for Eastern Languages ​​and Cultures at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”(2008). She specialized in Persian language at the Allameh Tabatabai University and at the Islamic Culture and Relations Organisation in Tehran, Islamic Republic of Iran (2008 and 2015). She defended her master’s degree in Indian and Iranian cultural and social studies (2010) and her doctorate in “Mythological Characters in Abul-Qasem Ferdowsi’s Shah-nameh”(2018). She realises a project as a part of the National Program “Young Scholars and Postdoctoral Fellows” on “Metaphors in the modern Persian language – origin, current status and classification” (2019). She is a lecturer in Persian Civilization and Theoretical Persian Language at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”. In October 2020, she was elected head of the Iranian Studies specialty at the University of Sofia.

Continue reading “Sirma Kostadinova: The Persian language has an amazing power to create metaphors”
Sirma Kostadinova: Limba persană are o putere uimitoare de a crea metafore

Sirma Kostadinova: Limba persană are o putere uimitoare de a crea metafore

Dr. Sirma Kostadinova (sursă: Sirma Kostadinova)

Interviu cu șeful departamentului de Studii Iraniene de la Universitatea din Sofia despre trăsătura caracteristică a limbii persane de a folosi părțile corpului pentru expresii pline de viață și elocvență

Vladimir Mitev

Lectoara dr. Sirma Kostadinova a absolvit Studii Iraniene” la Centrul pentru Limbi și Culturi Estice de la Universitatea din Sofia „St. Kliment Ohridski ”(2008). A făcut specializare în limba persană la Universitatea Allameh Tabatabai și la Organizația Culturii și Relațiilor Islamice din Teheran, Republica Islamică Iran (2008 și 2015). A susținut o diplomă de master în Studii Culturale și Sociale Indiene și Iraniene (2010) și un doctorat pe subiectul „Imagini mitologice în Shahname de Abolghasem Ferdowsi” (2018). Realizează un proiect în cadrul direcţiei „Tinerii savanţi și postdoctoranzi” pe numele „Metafore în limba persană modernă – origine, stare curentă și clasificare” (2019). Este lector de civilizație persană și limbă persană teoretică la Universitatea din Sofia „Sf. Kliment Ohridski ”. În octombrie 2020, a fost aleasă șefă a specialităţii Studii Iraniene.

Continue reading “Sirma Kostadinova: Limba persană are o putere uimitoare de a crea metafore”