Category: Poezie – Поезия – Poetry

Persian Language Day at the University of Bucharest 

Persian Language Day at the University of Bucharest 

Sara Esterabadeyan comments on Rumi and Hafez’s poetry (source: YouTube)

Iranian studies students and professors, Iran experts and diplomats attended an event to celebrate Persian language and culture

Vladimir Mitev

On 23 May 2022, many people passionate about Persian culture and Iran gathered to celebrate Persian Language Day at the University of Bucharest. The event, dedicated to the author of the epic “Shahnameh” Ferdowsi, included several presentations by Iranian studies students as well as speeches by people in the audience who are familiar with Iranian culture.

Continue reading “Persian Language Day at the University of Bucharest “
Advertisement
Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București 

Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București 

Sara Esterabadeyan comentează poeziile lui Rumi și Hafez (sursă: YouTube)

Studenți și profesori de iranologie, cunoscători ai lumii persane și diplomați au participat la un eveniment pentru a sărbători limba și cultura persană

Vladimir Mitev

În ziua de 23 mai 2022 mai multe persoane pasionate de cultura persană și de Iran s-au adunat pentru a celebra Ziua Limbii Persane. Dedicat autorului epopeii Shahname scrisă de Ferdowsi, în cadrul evenimentului au fost susținute mai multe prezentări, realizate de studenții de iranistică, iar pe parcursul evenimentului am avut parte și de intervenții din partea persoanelor din public, cunoscători ai culturii iraniene.

Continue reading “Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București “
Ден на персийския език в Букурещкия университет 

Ден на персийския език в Букурещкия университет 

Сара Естерабадеян коментира поезията на Руми и Хафез (източник: YouTube)

Студенти и преподаватели по иранистика, познавачи на Иран  и дипломати присъстваха на събитие за отбелязване на персийския език и култура

Владимир Митев

На 23 май 2022 г. много хора, запленени по персийската култура и Иран, се събраха, за да отпразнуват Деня на персийския език в Букурещкия университет. Събитието, посветено на автора на епоса “Шахнаме” Фердоуси, включваше няколко презентации на студенти по иранистика, както и изказвания на хора от публиката, които са запознати с иранската култура.

Continue reading “Ден на персийския език в Букурещкия университет “
Bulgarian theatre performance based on “Shahnameh” sparked interest and cordial reactions in Tehran

Bulgarian theatre performance based on “Shahnameh” sparked interest and cordial reactions in Tehran

Elena Panayotova in Tehran (source: Elena Panayotova)

Persian poets offer two keys to overcoming today’s conflicts – truth and wisdom, says theatre director Elena Panayotova in an interview with the Persian Bridge of Friendship on the occasion of the performance “Shahnameh: The Story of Zal”, a guest at the 40th Fajr International Theatre Festival 

Vladimir Mitev

Elena Panayotova is a theatre director who has played a key role in the emergence of new forms of theatre practice in the last twenty years in our country. She holds a Master’s degree in Principles of Theatre Studies, specializing in European culture and history at the University of Amsterdam and theatre anthropology at the Odin Theatre in Denmark. For many years she taught acting at the Academy of Arts in Utrecht, the Netherlands, and for five years at the Theatre Department of the New Bulgarian University. She is the president of the Den Gri Foundation, through which she organizes numerous international creative and educational events. The projects she leads in the field of art and education involve artists and children from four continents. She has produced more than 30 theatre performances that have been part of various European and national festivals. In 2019, she received the Plovdiv Prize for Cultural Achievement in 2019 for the performance “Prince of the Earth and Prince of the Sea” at the Plovdiv State Puppet Theatre. In 2021, she received a nomination from the Sofia Municipality for Outstanding Achievement in the Arts for directing the performance “Shahnameh: The Story of Zal” at the Azaryan Theatre in the National Palace of Culture.

“The Persian Bridge of Friendship” discussed with Elena Panaiotova the Iranian reactions to the performance of her play in Tehran, the Bulgarian-Iranian relations on a human level, the importance of Shahnameh and the knowledge of the ancient and medieval world in the present, the specifics of Iranian theatre today and the future of the Bulgarian performance based on the Book of Kings.

Continue reading “Bulgarian theatre performance based on “Shahnameh” sparked interest and cordial reactions in Tehran”
Spectacolul de teatru bulgăresc bazat pe “Șah-Namé” a stârnit interes și reacții cordiale la Teheran

Spectacolul de teatru bulgăresc bazat pe “Șah-Namé” a stârnit interes și reacții cordiale la Teheran

Elena Panaiotova în Teheran (sursă: Elena Panaiotova)

Poeții persani oferă două chei pentru depășirea conflictelor din zilele noastre – adevărul și înțelepciunea, spune regizoarea de teatru Elena Panayotova, într-un interviu acordat Podului Persan al Prieteniei cu ocazia spectacolului “Șah-Namé: Povestea lui Zal”, invitat la cea de-a 40-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fajr 

Vladimir Mitev

Elena Panayotova este regizoare de teatru care a jucat un rol cheie în apariția unor noi forme de practici teatrale în ultimii douăzeci de ani în Bulgaria. Are un masterat în Principii de studii teatrale, a specializat în cultură și istorie europeană la Universitatea din Amsterdam și antropologie teatrală la Teatrul Odin din Danemarca.  Timp de mulți ani a predat actoria la Academia de Arte din Utrecht, Olanda, și timp de cinci ani la Departamentul de Teatru al Universitatea Nouă Bulgară. Este președintele Fundației Den Gri, prin intermediul căreia organizează numeroase evenimente creative și educaționale internaționale. Proiectele pe care le conduce în domeniul artei și al educației implică artiști și copii de pe patru continente. A produs peste 30 de spectacole de teatru care au făcut parte din diverse festivaluri europene și naționale. În 2019, a primit Premiul lui Plovdiv pentru realizări culturale în 2019 pentru spectacolul “Prințul pământului și prințul mării” la Teatrul de Stat de Păpuși din Plovdiv. În 2021, a primit o nominalizare din partea municipalității din Sofia pentru realizări remarcabile în domeniul artelor pentru regia spectacolului “Șah-Namé Povestea lui Zal” la Teatrul Azaryan din Palatul Național de Cultură.

“Podul Persan al Prieteniei” a discutat cu Elena Panaiotova despre reacțiile iraniene la spectacol, despre relațiile bulgaro-iraniene la nivel uman, despre importanța lui Shahnameh și a cunoașterii vechilor lumi în prezent, despre specificul teatrului iranian de astăzi și despre viitorul spectacolului bulgar bazat pe Cartea Regilor.

Continue reading “Spectacolul de teatru bulgăresc bazat pe “Șah-Namé” a stârnit interes și reacții cordiale la Teheran”
Български театрален спектакъл по “Шахнаме” предизвика интерес и сърдечни реакции в Техеран

Български театрален спектакъл по “Шахнаме” предизвика интерес и сърдечни реакции в Техеран

Елена Панайотова в Техеран (източник: Елена Панайотова)

Персийските поети дават два ключа за преодоляване на конфликтите днес – истина и мъдрост, твърди театралният режисьор Елена Панайотова, в интервю за “Персийският мост на приятелството” по повод на гостуването на “Шахнаме: сказание за Зал” на 40-тия международен театрален фестивал “Фаджр”

Владимир Митев

Елена Панайотова е театрален режисьор, който играе ключова роля в появата на нови форми в театралните практики последните двайсет години у нас. Има магистърска степен „Принципи на театралните изследвания“, специализирала е европейска култура и история в Университета в Амстердам и театрална антропология в Один театър в Дания.  Дълги години преподава актьорско майсторство в Академия за изкуства в Утрехт, Холандия, а от пет години в департамент „Театър“ към НБУ. Председател на УС на фондация „Ден Гри“, чрез която реализира множество международни творчески и образователни събития. Проектите, които ръководи в сферата на изкуство и образование, въвличат артисти и деца от четири континента. Има реализирани над 30 театрални спектакли, които са били част от различни европейски и национални фестивали. През 2019г. за спектакъла „Принцът на земята и принцът на морето“ в Държавния куклен театър в Пловдив е удостоена с  награда Пловдив за културни постижения през 2019 г. През 2021г. получава номинация  от Столична община за изключителни постижения в изкуството за режисурата на спектакъла „Шахнаме: Сказание за Зал“ в театър „Азарян“ в НДК.

“Персийският мост на приятелството” разговаря с Елена Панайотова за иранските реакции спрямо спектакъла, за българо-иранските отношения на човешко ниво, за значението на “Шахнаме” и познанието на старите светове днес, за спецификата на иранския театър днес и за бъдещето на българския спектакъл по “Книга на царете”. Трейлърът на спектакъла може да бъде видян тук:

Continue reading “Български театрален спектакъл по “Шахнаме” предизвика интерес и сърдечни реакции в Техеран”
O cheie pentru o parte a sufletului persan: Siavush şi plângătorii lui

O cheie pentru o parte a sufletului persan: Siavush şi plângătorii lui

Siavush trece prin încercarea de foc (sursă: Public domain)

Moartea inocentului erou epic Siavush și lamentarea plângătorilor lui (Suvashun) sunt o poveste care se repetă de-a lungul secolelor și nu dispare niciodată

Vladimir Mitev

Când avem de-a face cu o altă cultură și națiune, de obicei primele întâlniri sunt descurajante. Există un paravan de neîncredere și abuz între națiuni – învecinate sau îndepărtate. Trebuie să fii ca Siavush – să călărești printr-un munte de foc, pentru a-ți dovedi inocența. Dar de îndată ce testele sunt trecute, o vale verde plină de bogății se deschide călătorului. Acesta ar putea fi un moment în care inimile altor oameni se deschid noului venit și el este admis într-o nouă comunitate și o nouă națiune. Sau ar putea fi un moment în care cineva este capabil să vadă un model sau să găsească o cheie pentru sufletul celeilalte culturi. Chiar dacă relația mea cu Iranul trebuie să treacă încă multe teste pentru a câștiga încredere, cred că tocmai acum am găsit o cheie pentru o parte a sufletului iranian.

Continue reading “O cheie pentru o parte a sufletului persan: Siavush şi plângătorii lui”