Category: Turism – Туризъм – Tourism

Iran as a tourist destination

Iran as a tourist destination

Persepolis

A brief glance at some of the tourist attractions of Iran

Javad Amini, cultural attache at the embassy of the Islamic Republic of Iran in Sofia

Unlike what the Western media has always been trying to portray, Iran is one the safest countries in the world for foreign tourists and travelers.

Iran, officially the Islamic Republic of Iran, is a country in Western Asia. It is bordered by Iraq and Turkey to the west, by Azerbaijan and Armenia to the northwest, by the Caspian Sea and Turkmenistan to the north, by Afghanistan and Pakistan to the east, and by the Gulf of Oman and the Persian Gulf to the south. It covers an area of 1.64 million square kilometers, making it the 17th largest country in the world, and has a population of 86 million.

Continue reading “Iran as a tourist destination”
Advertisement
Iranul ca o destinație de turism

Iranul ca o destinație de turism

Persepolis

Scurtă trecere în revista a unor situri turstice din Iran

Javad Amini, consilier cultural la ambasada Republicii Islamice Iran în Bulgaria

Contrar a ceea ce presa occidentală a încercat întotdeauna să prezinte, Iranul este una dintre cele mai sigure țări din lume pentru turiștii și călătorii străini.

Iranul, oficial Republica Islamică Iran, este o țară din Asia de Vest. Se învecinează cu Irakul și Turcia la vest, cu Azerbaidjanul și Armenia la nord-vest, cu Marea Caspică și Turkmenistanul la nord, cu Afganistanul și Pakistanul la est, precum și cu Golful Oman și Golful Persic la sud. Are o suprafață de 1,64 milioane de kilometri pătrați, ceea ce o face a 17-a țară ca mărime din lume, și o populație de 86 de milioane de locuitori.

Continue reading “Iranul ca o destinație de turism”
Иран като туристическа дестинация

Иран като туристическа дестинация

Персеполис

Кратък преглед на някои от туристическите забележителности на Иран

Джавад Амини, културен съветник към посолството на Ислямска Република Иран в България

За разлика от това, което западните медии винаги са се опитвали да представят, Иран е една от най-безопасните страни в света за чуждестранни туристи и пътешественици.

Иран, официално Ислямска република Иран, е държава в Западна Азия. На запад граничи с Ирак и Турция, на северозапад – с Азербайджан и Армения, на север – с Каспийско море и Туркменистан, на изток – с Афганистан и Пакистан, а на юг – с Оманския и Персийския залив. Площта му е 1,64 млн. кв. км, което го прави 17-ата по големина държава в света, а населението му е 86 млн. души.

Continue reading “Иран като туристическа дестинация”
Visiting Iran

Visiting Iran

Tehran (source: PIxabay, CC0)

Images in words from a travelling in Iran

Prof. Alexander Fedotov

This text is given to the Persian Bridge of Friendship blog by Professor Alexander Fedotov’s widow – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov was a Bulgarian orientalist of Russian origin, who was a specialist in East Asia, but also in the Mongolian and Tibetan space. He also had mutual sympathy for Iranians, Indians and other Eastern nations.

Unfortunately, both my trips to Iran were official. I say “unfortunately” because I never had the opportunity to walk around Tehran, Isfahan or Shiraz on my own. I realized long ago that if you want to feel the spirit of a country, of a people, you have to “go with the flow”, try to swim with the current, not “fight” the onslaught of local traditions, customs and tastes.

We landed in Tehran both times at night: the plane flies over the city for 30-40 minutes and you say to yourself: what must this city that has no beginning and no end be like. Tehran turned out to be almost endless; you can neither walk around this megalopolis of ten million people, nor see it all. I found a few places “for me” in it: the central part, home to the Ministry of Foreign Affairs and some magnificent museums around it, including the Koran Museum; Tehran Square, of which I probably saw only a fraction; the Museum of Modern Art. Overall, Tehran is a somewhat faceless city; you won’t find any mosques or historic mausoleums, except perhaps for Ayatollah Khomeini’s tomb, which has become a place of pilgrimage for millions of Iranians.

Continue reading “Visiting Iran”
În vizită în Iran

În vizită în Iran

Teheran (sursă: Pixabay, CC0)

Imagine în cuvinte dintr-o călătorie în Iran

Prof. Alexander Fedotov

Textul acesta este acordat blogului Podul Persan al Prieteniei de către vaduva profesorului Alexander Fedotov – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov era un orientalist bulgar de origine rusă, care a fost specialist în Asia de Est, dar și în spațiul mongol și tibetan. El de asemenea avea simpatie reciprocă pentru iranieni, indieni și alte popoare din Est.  

Din păcate, ambele mele călătorii în Iran au fost oficiale. Spun “din păcate” pentru că nu am avut niciodată ocazia să mă plimb singură prin Teheran, Isfahan sau Shiraz. Mi-am dat seama cu mult timp în urmă că, dacă vrei să simți spiritul unei țări, al unui popor, trebuie să te “lași dus”, să încerci să înoți cu curentul, nu să “lupți” cu asaltul tradițiilor, obiceiurilor și gusturilor locale.

Am aterizat la Teheran de ambele ori noaptea: avionul zboară deasupra orașului timp de 30-40 de minute și îți spui: cum trebuie să fie acest oraș care nu are nici început și nici sfârșit. Teheranul s-a dovedit a fi aproape nesfârșit; nu poți nici să te plimbi prin acest megalopolis de zece milioane de locuitori, nici să îl vezi pe tot. Am găsit câteva locuri “pentru mine” în ea: partea centrală, unde se află Ministerul Afacerilor Externe și câteva muzee magnifice din jurul său, inclusiv Muzeul Coranului; piața din Teheran, din care am văzut probabil doar o sutime; Muzeul de Artă Modernă. În general, Teheranul este un oraș oarecum fără chip; nu veți găsi nicio moschee sau mausoleu istoric, cu excepția, poate, a mormântului ayatollahului Khomeini, care a devenit un loc de pelerinaj pentru milioane de iranieni.

Continue reading “În vizită în Iran”
<strong>На гости в Иран</strong>

На гости в Иран

Техеран (снимка: Pixabay, CC0)

Картини от иранската реалност

Проф. Александър Федотов

Този текст е предоставен на блога “Персийски мост на приятелството” от вдовицата на професор Александър Федотов – Снежана Тодорова-Федотова. Александър Федотов е български ориенталист от руски произход, специалист по Източна Азия, а също и по монголското и тибетското пространство. Той също така изпитваше взаимни симпатии с иранците, индийците и много други източни народи.

Уви, и двете ми пътувания до Иран, бяха официални. Казвам “уви”, защото така и не ми се отдаде да се разходя из Техеран, Исфахан или Шираз сам. Отдавна разбрах, че ако искаш да усетиш духа на една страна, един народ, трябва да му “се оставиш”, да се опиташ да плуваш по течението, а не да “се бориш” с напора на местните традиции, обичаи и вкусове.

В Техеран и двата пъти кацах нощем: самолетът лети над града в продължение на 30-40 минути и си казваш: какъв ли трябва да е този град, който няма ни начало, ни край. Техеран се оказа почти безкраен; този десетмилионен мегаполис не можеш нито да го обходиш, нито да го видиш целия. В него открих няколко “мои” места: централната част, където е разположено Министерството на външните работи, а край него – няколко великолепни музея, в това число Музеят на Корана; техеранския пазар, от който видях вероятно само една стотна; Музеят на съвременното изкуство. Като цяло Техеран донякъде е безлик град, в него не ще откриете исторически джамии или мавзолеи, с изключение, може би, на гроба на Аятолах Хомейни, който се е превърнал в място на поклонничество за милиони иранци.

Continue reading На гости в Иран
Hafezieh

Hafezieh

Prof. Alexander Fedotov during one of his many travellings to Asia (source: Facebook)

A visit to the tomb of the poet Hafez

Prof. Dr. Alexander Fedotov

This text is given to the Persian Bridge of Friendship blog by the widow of Professor Alexander Fedotov – Snejana Todorova-Fedotova. Alexander Fedotov was a Bulgarian orientalist of Russian origin, who was a specialist in East Asia, but also in the Mongolian and Tibetan space. He also had mutual sympathy for Iranians, Indians and other Asian nations.  

In 2012 I had the extraordinary good fortune to visit Iran. I won’t hide it – it was a long-held dream of mine. My interest in the country during my school years determined my career direction – so I dedicated myself to the Orient and became an Orientalist.

One could talk endlessly about Iran, its history, philosophy and literature, but no story would be complete, so rich is the Iranian cultural treasure. Thousands of books have been written about Iran, but none tells the whole story – so much is still to be learned. In this year, declared by UNESCO, at Iran’s proposal, the Year of Dialogue among Civilisations, we are talking about Iran’s cultural greatness, its thinkers, philosophers and poets, whose fame continues to spread even today, whose works continue to stir the minds and hearts of people.

One of these poets was Shamsiddin Muhammad (1325-1390), known throughout the world as Hafez. He was born and lived in Shiraz, one of the most beautiful cities in Iran. Shiraz, located in the south of Iran, is called ‘the city of roses’. He has been praised by not a few Iranian and foreign writers and poets. The narrow streets of this city still preserve not a few legends and tales of its illustrious inhabitants. Many tourists still come to Shiraz today to immerse themselves in the colourful atmosphere of the Orient, to feel its ancient history, to experience the unforgettable poems of Saadi, Hafez and other poets.

Continue reading “Hafezieh”
Хафезие

Хафезие

Проф. Александър Федотов при едно от многото си пътуванията в Азия (източник: Facebook)

Посещение на гроба на иранския поет Хафез

Проф. Александър Федотов

Този текст е предоставен на блога “Персийски мост на приятелството” от вдовицата на професор Александър Федотов – Снежана Тодорова-Федотова. Александър Федотов бе български ориенталист от руски произход, специалист по Източна Азия, а също и по монголското и тибетското пространство. Той също така изпитваше взаимни симпатии с иранците, индийците и много други източни народи.

През 2012 година имах необикновеното щастие да посетя Иран. Няма да крия – това беше моя много стара мечта. Интересът ми към тази страна още през ученическите години определи моята професионална ориентация – така се отдадох на Изтока и станах ориенталист.

За Иран, неговата история, философия и литература може да се говори безкрайно много и нито едно повествование няма да бъде пълно – толкова е богата иранската културна съкровищница. За Иран са написани хиляди книги и нито една не разказва всичко докрай – толкова много неща тепърва трябва да станат известни. Тази година, обявена от ЮНЕСКО по предложение на Иран за годината на диалог между цивилизации, ние говорим за културното величие на Иран, за неговите мислители, философи и поети, чиято слава продължава да се шири и днес, чиито произведения продължават да вълнуват човешкия ум и сърце.

Един от тези поети е Шамсиддин Мухаммад (1325-1390), известен в целия свят като Хафез. Той е роден и живял в Шираз – един от най-красивите ирански градове. Шираз, разположен в Южен Иран, наричат “градът на розите”. Той е възпят от немалко ирански и чуждестранни писатели и поети. Тесните улички на този град все още съхраняват немалко предания и легенди за прославилите се му жители. В Шираз и днес пристигат много туристи, които искат да се потопят в пъстроцветната атмосфера на Изтока, да усетят неговата древна история, да се докоснат до незабравимите стихове на Саади, Хафез и други поети.

Continue reading “Хафезие”
Iran through the eyes of a Bulgarian tourist

Iran through the eyes of a Bulgarian tourist

In Shiraz (source: Shino, Unsplash)

Film director and blogger Radoslav Sharapanov visited Iran in 2019. The visit resulted in three videos with footage and narration from Isfahan, Shiraz and Persepolis 

The Persian Bridge of Friendship blog has implemented a collaboration with Radoslav Sharapanov’s blog, featuring videos from his trip to Iran in 2019. Radoslav Sharapanov is an IT specialist and film director.

Continue reading “Iran through the eyes of a Bulgarian tourist”
Iranul prin ochii unui turist bulgar

Iranul prin ochii unui turist bulgar

În Şiraz (sursă: Shino, Unsplash)

Regizorul de film și bloggerul Radoslav Şarapanov a vizitat Iranul în 2019. În urma vizitei, au rezultat trei videoclipuri cu imagini și narațiuni din Isfahan, Shiraz și Persepolis 

Blogul Podul Persan al Prieteniei a implementat o colaborare cu blogul lui Radoslav Şarapanov, prezentând videoclipuri din călătoria sa în Iran în 2019. Radoslav Şarapanov este specialist IT.

Continue reading “Iranul prin ochii unui turist bulgar”