Category: Agenţia Mehr News (Iran) – Агенция “Мехр нюз” (Иран) – Mehr News Agency (Iran)

ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟

ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟

یک شهر ایرانی (منبع:‌Pixabay, CC0)

ایران‌شناس بلغاری می‌گوید که مهم نیست چه تصویری از ایران در رسانه‌های جهان وجود دارد، بلکه مهم این است که آیا ایران آمادگی ارائه تصویری صادقانه از خود و پیشرفت‌هایش را دارد یا خیر؟

محمد آسیابانی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: بلغارستان در جنوب شرقی قاره اروپا قرار دارد و با کشورهای یونان، ترکیه، صربستان، مقدونیه، رومانی و… هم‌مرز است. این کشور می‌تواند برای آسیایی‌ها پایگاه مناسبی برای ارتباط با سایر کشورهای اروپایی باشد. فرهنگ بلغارها با فرهنگ ایرانی نیز مشابهت‌های بسیاری دارد و مشترکات واژگانی زیادی نیز در زبان دو کشور یافت می‌شود. تاریخ روابط سیاسی دو کشور در عصر جدید نیز قدمتی ۱۲۵ ساله دارد.

به باور برخی از ایران‌شناسان بلغاری از جمله پروفسور ایوو پانوف فلسفه و فرهنگ ایرانی همیشه علاقه‌مندان بسیاری میان روشنفکران بلغار داشته است. اما ایران از چنین ظرفیت‌هایی برای گسترش روابط دو کشور چه بهره‌ای برده است؟ درباره حضور فرهنگی ایران در بلغارستان با ولادیمیر میتف، روزنامه نگار و ایران‌شناس بلغاری به گفت‌وگو نشستیم. او یکی از سردبیران سایت باریکاداست و پایگاه اینترنتی پل دوستی را نیز مدیریت می‌کند.

میتف به خوبی به فارسی صحبت می‌کند اما به دلایلی ترجیح داد تا این گفت‌وگو به زبان انگلیسی باشد. متن گفت‌وگوی مهر با او را به ترجمه اکرم امینی در ادامه خواهید خواند

Continue reading “ولادیمیر میتف: آیا ایران آمادگی ارائه تصویر خود به جهان را دارد؟”
Advertisement
Is Iran ready to present itself to the world?

Is Iran ready to present itself to the world?

An Iranian city (source: Pixabay, CC0)

Interview with the Bugarian journalist and Iranologist Vladimir Mitev on the Bulgarian Iranian Studies and the image of Iran in Bulgaria

Mohammad Asiabani

Bulgaria is located in the southeast of continental Europe and borders Greece, Turkey, Serbia, Macedonia, Romania and the Black Sea. It could be a good base for Asians to connect with other European countries. The culture of the Bulgarians has many similarities with the culture of Iran and many lexical similarities are found in the languages ​​of the two countries. The history of political relations between the two countries in the new era is 125 years old.

According to some Bulgarian Iranologists, including Professor Ivo Panov, Iranian philosophy and culture have always been of great interest to Bulgarian intellectuals. But what has Iran benefited from such capacities to expand relations between the two countries? We talked about the cultural presence of Iran in Bulgaria with Vladimir Mitev, a Bulgarian journalist and Iranologist. He is one of the editors of the Barricade website and also manages the The Persian Bridge of Friendship blog.

Mitev speaks Persian well, but for some reason preferred to have the conversation in English. You will read the text of Mehr’s conversation with him, translated by Akram Amini. This article was publilshed on 27 July 2021 at Mehr News Agency.

Continue reading “Is Iran ready to present itself to the world?”
Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?

Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?

Oraş iranian (sursă: Pixabay, CC0)

Interviu cu jurnalistul și iranologul bugarian Vladimir Mitev despre studiile iraniene bulgare și imaginea Iranului în Bulgaria

Mohammad Asiabani

Bulgaria este situată în sud-estul Europei continentale și se învecinează cu Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia, România și Marea Neagră. Ar putea fi o bază bună pentru ca asiaticii să se conecteze cu alte țări europene. Cultura bulgarilor are multe asemănări cu cea a Iranului și multe asemănări lexicale se regăsesc în limbile celor două țări. Istoria relațiilor politice dintre cele două țări în noua eră este veche de 125 de ani.

Potrivit unor iranologi bulgari, printre care se numără profesorul Ivo Panov, filosofia și cultura iraniană au fost întotdeauna de mare interes pentru intelectualii bulgari. Dar cu ce a beneficiat Iranul de pe urma acestor posibilităţi de extindere a relațiilor dintre cele două țări? Am discutat despre prezența culturală a Iranului în Bulgaria cu Vladimir Mitev, jurnalist și iranolog bulgar. El este unul dintre editorii site-ului Barricade și gestionează, de asemenea, blogul The Persian Bridge of Friendship.

Vladimir Mitev vorbește bine limba persană, dar, din anumite motive, a preferat să purtăm conversația în engleză. Veți citi textul conversației lui Mehr cu el, tradus de Akram Amini. Acest articol a fost publicat pe 27 iulie 2021 pe site-ul lui Mehr News.

Continue reading “Este Iranul pregătit să se prezinte în fața lumii?”
Готов ли е Иран да се представи пред света?

Готов ли е Иран да се представи пред света?

Ирански град (източник: Pixabay, CC0)

Интервю с българския журналист и иранист Владимир Митев за българската иранистика и образа на Иран в България

Мохамед Асиябани

България е разположена в югоизточната част на континентална Европа и граничи с Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Румъния и Черно море. Тя би могла да бъде добра база за азиатците, за да се свържат с други европейски държави. Културата на българите има много сходства с културата на Иран и в езиците на двете страни се откриват много лексикални прилики. Историята на политическите отношения между двете страни в новото време е 125-годишна.

Според някои български иранисти, сред които и професор Иво Панов, иранската философия и култура винаги са представлявали голям интерес за българските интелектуалци. Но какво е спечелил Иран от тези възможности за разширяване на отношенията между двете страни? За културното присъствие на Иран в България разговаряхме с Владимир Митев, български журналист и иранист. Той е един от редакторите на уебсайта “Барикада”, а също така и създател на блога “Персийският мост на приятелството”.

Митев владее добре персийски език, но по някаква причина предпочете да проведем разговора на английски език. Ще прочетете текста на разговора на Мехр с него, преведен на персийски език от Акрам Амини. Тази статия бе публикувана на 27 юли 2021 г. на сайта на агенция “Мехр”.

Continue reading “Готов ли е Иран да се представи пред света?”
زندگی دوباره‌ای که «سوفیا» می‌بخشد/ در ستایش فرهنگ بلغارها

زندگی دوباره‌ای که «سوفیا» می‌بخشد/ در ستایش فرهنگ بلغارها

صوفیه )عکس: Pixabay, Cc0)

“کمون مردگان یا مرثیه ای برای پیراهن خونی سوفیا” رمانی است که با تکیه بر میراث مسیحی و اسلامی، کمونیسم و سرمایه داری، بنایی می آفریند تا زخم های تفرقه میان مردم و فرهنگ ها را، که از اسطوره برج بابل آغاز شده است، ترمیم کند.

محکد آسیابانی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ – محمد آسیابانی: مقوله خواندن یک «کنش» فلسفی است، چرا که در مساله خواندن دیالکتیکی بین جهان یا دنیای متن و جهان یا دنیای خواننده رخ می‌دهد. به زعم پل ریکور برخورد میان متن و خواننده برخوردی است میان تمامی ادعاهای متن، افقی که به آن راه پیدا می‌کند، امکاناتی که آشکار می‌کند و افقی دیگر افق انتظار خواننده است.

دیالکتیک جهان متن و جهان خواننده چندگانگی خواندن را بوجود می‌آورد. بنابراین به این مدعا متن چیزی است که تأویل می‌شود، زیرا که رویش به تعداد نامحدودی از خواندن‌ها گشوده است. پس با این تعدد خواندن که تعدد تاویل‌ها را بوجود می‌آورد، متن هم از مؤلف و هم از خواننده رها و مستقل است. چنین روندی برای برای آثاری که آشکارا از فرم کلاسیک عدول کرده – و اتفاقاً همین بازی با فرم امکان شکل دادن یک فضای انتقادی را به نویسندگان می‌دهد – بیش از پیش خود را نشان می‌دهد، تا جایی که مخاطب را با دال‌های متعددی از یک مدلول مواجه می‌سازد و شاید حتی به درد بی‌درمان «دور هرمنوتیک» هم دچار شود.

Continue reading “زندگی دوباره‌ای که «سوفیا» می‌بخشد/ در ستایش فرهنگ بلغارها”
Sofia este centrul universului literar din romanul lui Farid Ghadami

Sofia este centrul universului literar din romanul lui Farid Ghadami

Sofia (sursă: Pixabay, CC0)

„Comuna morților sau o elegie despre cămaşa însângerată a Sofiei” este un roman care se bazează puternic pe moștenirea occidentală şi orientală, creștină și islamică, comunistă și capitalistă pentru a vindeca rănile diviziunii dintre oameni și culturi care datează din mitul turnului din Babilon

Mohammad Asiabani, agenția de știri Mehr

Acest articol a fost publicat pe 9 ianuarie 2021 pe site-ul agenției de știri Mehr. Blogul „Podul Persan al Prieteniei” îl reedită cu ediții minore și cu titlu și subtitlu proprii. Farid Ghadami a vizitat Bulgaria în vara anului 2019, când a acordat acest interviu Barricadei și acestui blog. Ulterior, blogul a publicat un extras din această carte, care se referă la impresiile lui Farid despre oraşul Ruse și se numește „Sf. Coca-Cola și îngerul socialist”. Farid a oferit, de asemenea, un interviu despre experiența sa cu traducerea literaturii bulgare și intențiile viitoare.

Continue reading “Sofia este centrul universului literar din romanul lui Farid Ghadami”
София е центърът на литературната вселена в романа на Фарид Гадами

София е центърът на литературната вселена в романа на Фарид Гадами

София (източник: Pixabay, CC0)

„Комуната на мъртвите или елегия за кървавата риза на София“ е роман, който стъпва върху западното и източното, християнското и шиитскотото, комунистическото и капиталистическото наследство, за да излекува раните от разделението между хората и културите, датиращи от времето на Вавилонската кула

Мохамад Асиабани, информационна агенция Mehr

Тази статия бе публикувана на 9 януари 2021 г. на сайта на агенция Mehr News. Блогът „Персийският мост на приятелството“ я препечатва с малки корекции и със собствено заглавие и подзаглавие. Фарид Гадами посети България през лятото на 2019 г., когато даде интервю на сайта Барикада и на настоящия блог. По-късно блогът публикува откъс от романа, който Фарид написа за живота си в България. Откъсът съдържаше впечатленията на автора от Русе и се казваше “Света Кока-Кола и социалистическият ангел”. Фарид даде по-късно интервю за опита си с превода на българската литература и бъдещите си намерения.

Continue reading “София е центърът на литературната вселена в романа на Фарид Гадами”
Sofia is the center of the literary universe in a novel by Farid Ghadami

Sofia is the center of the literary universe in a novel by Farid Ghadami

София (снимка: Pixabay, CC0)

“Commune of the Dead or an Elegy to Sophia’s Bloody Shirt” is a novel that heavily builds on Western and Eastern, Christian and Islamic Shia, Communist and Capitalist heritage in order to cure the wounds of division between people and cultures that date back to the myth of the Babylon tower

Mohammad Asiabani, Mehr News Agency

This article was published on 9 January 2021 at the site of Mehr News Agency. The blog “The Persian Bridge of Friendship” republishes it with minor editions and with its own title and subtitle. Farid Ghadami visited Bulgaria in the summer of 2019, when he gave this interview to the Barricade and to this blog. Later the blog published an excerpt from this very book, which refers to Farid’s impressions from Rousse and is called “St. Coca-Cola and the Socialist Angel”. Farid also gave an interview about his experience with translation of Bulgarian literature and future intentions.

The novel “Commune of the Dead or an Elegy to Sophia’s Bloody Shirt” by Farid Ghadami is a novel that was published in Iran in the summer of 2020 in 1100 copies, 200 pages length and a price of 39,000 tomans by Nimaj Publishing. Even though it has a classic structure, it is “unique” because of the literary plot and games that take place in it.

Continue reading “Sofia is the center of the literary universe in a novel by Farid Ghadami”
قدرت شگفت‌انگیز زبان فارسی در تصویرسازی از مفاهیم استعاری

قدرت شگفت‌انگیز زبان فارسی در تصویرسازی از مفاهیم استعاری

سیرما کاستادینوا می‌گوید: زبان فارسی این قدرت شگفت انگیزی را دارد تا با ترکیب اسم‌ها و فعل‌های آشنا در عبارت‌هایی با معنایی تمثیلی و یکسان، واحدهای واژگانی جدیدی خلق کند.

محمد آسیابانی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: متنی که در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ولادیمیر میتف است با سیرما کاستادینوا، رئیس مطالعات ایران دانشگاه صوفیای بلغارستان درباره ویژگی خاص زبان فارسی در استفاده از اعضای بدن برای بیانات استعاری از زندگی و سخنوری.

دکتر سیرما کاستادینوا، استادیار ارشد در رشته ایران‌شناسی در مرکز فرهنگ و زبان‌های شرقی دانشگاه سوفیا (St. Kliment Ohridski) تحصیل کرده است. او از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۵ در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در رشته زبان فارسی تخصص یافت. در سال ۲۰۱۰ از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایرانی و هندی و در سال ۲۰۱۸ از پایان‌نامه دکترایش با عنوان «شخصیت‌های اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی» دفاع کرد.

او از سال ۲۰۱۹ پروژه‌ای را در ارتباط با برنامه ملی «پژوهشگران جوان و همکاران پست دکترا» با عنوان «استعاره‌های زبان فارسی نوین- ریشه، وضعیت فعلی و رده بندی» انجام می‌دهد. وی از مدرسان تمدن پارسی و زبان فارسی نظری در دانشگاه سوفیا است. کاستادینوا در اکتبر ۲۰۲۰ به عنوان رئیس بخش ایرانشناسی در دانشگاه سوفیا انتخاب شد.

ولادیمیر میتف نیز عمده تحصیلاتش در رشته ایرانشناسی است و هم‌اکنون نیز در مقطع دکتری همین رشته در دانشگاه سوفیا به تحصیل اشتغال دارد. متن این گفت‌وگو در وبلاگ پل دوستی فارسی منتشر شده است. ولادیمیر میتف همچنین سردبیر بخش رومانیایی سایت باریکاداست. باریکادا وبسایتی تحلیلی خبری است که به زبان‌های انگلیسی، بلغاری و رومانیایی منتشر می‌شود.

ترجمه این گفت‌وگو به قلم اکرم امینی را در ادامه بخوانید:

Continue reading “قدرت شگفت‌انگیز زبان فارسی در تصویرسازی از مفاهیم استعاری”
رمان‌هایی از ولینا مینکوف و الک پوپوف به فارسی منتشر می‌شود

رمان‌هایی از ولینا مینکوف و الک پوپوف به فارسی منتشر می‌شود

لوگو مهر نیوز )منبع: مهر)

فرید قدمی از پایان ترجمه دو رمان از نویسندگان معاصر بلغارستان با عناوین «گزارش سرخ و آبی آمیب سبز» اثر ولینا مینکوف و «ماموریت لندن» از الک پوپوف خبر داد.

محمد آسیابانی

این متن به ۱۶ دی ۱۳۹۹ به مهر نیوز چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید قدمی از پایان ترجمه دو رمان از نویسندگان معاصر بلغارستان خبر داد.

Continue reading “رمان‌هایی از ولینا مینکوف و الک پوپوف به فارسی منتشر می‌شود”