Category: Anamnesis (Bulgaria) – Анамнеза (България)

Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor

Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor

Iranul se bucură da mare moştenire culturală (sursă: Pixabay, CC0)

Istoria relațiilor diplomatice bulgaro-iraniene face obiectul cercetării diplomatului Angel Orbeţov

Anghel Orbeţov

Acest articol a fost publicat în Cartea 4 pe anul 2020 a jurnalului istoric bulgar „Anamnesis”

Interesul față de istoria relațiilor bulgaro-iraniene este determinat de mai mulți factori. În primul rând, cele două țări sunt printre cele mai vechi de pe continentele lor și sunt centre de culturi cu o influență dincolo de granițele lor. Între popoarele lor existau legături vechi de secole facilitate de apropierea geografică, datând din antichitate și continuând până în prezent.

Continue reading “Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor”
Advertisement
Bulgaria and Iran: partners over the centuries

Bulgaria and Iran: partners over the centuries

Iranians boast great culutral heritage (source: Pixabay, CC00

The history of Bulgarian-Iranian diplomatic relations is the subject of research by the diplomat Angel Orbetsov

Angel Orbetsov

This article was published in Book 4 for 2020 of the Bulgarian historical journal “Anamnesis”

Continue reading “Bulgaria and Iran: partners over the centuries”
България и Иран: партньори през вековете

България и Иран: партньори през вековете

Книга със стихове на поета Хафез (снимка: Pixabay, CC0)

Историята на българо-иранските дипломатически отношения е обект на изследване от дипломата Ангел Орбецов

Ангел Орбецов

Тази статия бе публикувана в книжка 4 за 2020 г. на българския исторически журнал “Анамнезис”

Интересът към историята на българо-иранските отношения се обуславя от няколко фактора. Първо, двете страни са едни от най-древните на своите континенти и се явяват средища на култури с влияние, надхвърлящо техните предели. Между техните народи са съществували улеснени от географската близост вековни връзки, възхождащи към древността и продължаващи до нашето съвремие.

Continue reading “България и Иран: партньори през вековете”