Category: ILNA (Iran) – Иранска работническа новинарска агенция – Iranian Labour News Agency

اصرار بر مبارزه با فساد جایگزین سیاست‌های اجتماعی شده

اصرار بر مبارزه با فساد جایگزین سیاست‌های اجتماعی شده

ولادیمیر میتف (منبع: ولادیمیر میتف)

ولادیمیر میتیف در گفت و گو با خبرگزاری ایران کارگران در باره ای نتیجه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بلغارستان در نوامبر 2021، مبارزه با فساد، نیاز به احیای سیاست بلغارستان و تأثیر بحران کرونا را مورد بحث قرار داد.

کمران برادران

به گزارش ایلنا، آنچه در پی می‌آید مشروح گفت‌وگوی ایلنا با «ولادیمیر میتف» روزنامه‌نگار، ایران‌شناس اهل بلغارستان و سردبیر سایت تحلیلی خبری باریکادا درباره نتایج انتخابات سراسری در بلغارستان است: 

ولادیمیر میتف با اشاره به نتایج انتخابات بلغارستان و پیروزی «رومن رادف»، در رابطه با تاثیر این مسأله بر زندگی سیاسی بلغارستان به خبرنگار ایلنا گفت: زندگی سیاسی در بلغارستان دستخوش دگرگونی‌های بسیاری شده است. از آوریل ۲۰۱۴، زمانی که دولت «بویکو بوریسوف» نخست‌وزیر پیشین بلغارستان سقوط کرد، تلاش‌هایی برای دور شدن از آنچه وی میراث خود می‌دانست، انجام شده است، از جمله فساد، امتیاز قائل شدن برای سرمایه‌داران بلغار، فقدان شایسته‌سالاری، ریاضت اقتصادی طولانی‌مدت و غیره. اکنون صحبت‌های زیادی درباره صداقت در سیاست و مبارزه با فساد به گوش می‌رسد. رهبر جنبش سیاسی پیروز در انتخابات ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ با عنوان «تغییر ادامه دارد» یا «کریل پتکوف»، کارآفرین تحصیل‌کرده در دانشگاه هاروارد، اعلام کرد که بلغارستان باید به قطب مالی منطقه بدل شود و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. پتکوف در سال جاری زمانی به صحنه سیاسی قدم گذاشت که در دولت رادف به‌عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد.

Continue reading “اصرار بر مبارزه با فساد جایگزین سیاست‌های اجتماعی شده”
Advertisement
What change takes place in Bulgaria?

What change takes place in Bulgaria?

Vladimir Mitev (source: The Persian Bridge of Friendship)

Vladimir Mitev discusses about the outcome of the November 2021 parliamentary and presidential elections in Bulgaria, anti-corruption, need for revitalisation of Bulgarian politics and corona crisis’ influence on poltica in an interview for the Iranian Labour News Agency

Kamran Baradaran

On 14th and 21th November 2021 Bulgaria held parliamentary and presidential elections, which reconfirmed the prevalence of president Rumen Radev in Bulgarian politics and gave credit to the newly-formed anti-corruption party Change Continues to try forming a government. In this context the Iranian Labour News Agency interviewed Vladimir Mitev, trying to find out more about the essence of “change” in Bulgaria, about the political meaning of anti-corruption, Bulgarias’ political apathy and the role of corona crisis in all that. The interview was published on 8th December 2021 at ILNA’s website. 

Continue reading “What change takes place in Bulgaria?”
Ce schimbări au loc în Bulgaria?

Ce schimbări au loc în Bulgaria?

Vladimir Mitev (source: Podul Persan al Prieteniei)

Vladimir Mitev discută despre rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențiale din noiembrie 2021 în Bulgaria, despre anticorupție, despre nevoia de revitalizare a politicii bulgare și despre influența crizei corona asupra polticii într-un interviu pentru Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor

Kamran Baradaran

Pe 14 și 21 noiembrie 2021, în Bulgaria au avut loc alegeri parlamentare și prezidențiale, care au reconfirmat prevalența președintelui Rumen Radev în politica bulgară și au acordat  credit politic nou formatului partid  anticorupție, Continuăm Schimbare, ca să formeze un guvern. În acest context, Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor (ILNA) l-a intervievat pe Vladimir Mitev, încercând să afle mai multe despre esența “schimbării” în Bulgaria, despre semnificația politică a anticorupției, despre apatia politică a bulgarilor și despre rolul crizei corona în toate acestea. Interviul a fost publicat pe 8 decembrie 2021 pe site-ul ILNA. 

Continue reading “Ce schimbări au loc în Bulgaria?”
Каква промяна се случва в България?

Каква промяна се случва в България?

Владимир Митев (снимка: Персийският мост на приятелството)

Владимир Митев обсъжда резултатите от парламентарните и президентските избори през ноември 2021 г., борбата с корупцията, необходимостта от съживяване на българската политика и влиянието на корона кризата върху полтиката в интервю за Иранската работническа новинарска агенция

Камран Барадаран

На 14 и 21 ноември 2021 г. в България се проведоха парламентарни и президентски избори, които отново потвърдиха водещата роля на президента Румен Радев в българската политика и дадоха кредит на доверие на новосформираната антикорупционна партия “Промяната продължава” да се опита да състави правителство. В този контекст Иранската работническа новинарска агенция  интервюира Владимир Митев, опитвайки се да разбере повече за същността на “промяната” в България, за политическия смисъл на антикорупцията, за политическата апатия на българина и за ролята на корона кризата във всичко това. Интервюто бе публикувано на 8 декември 2021 г. на уебсайта на ILNA. 

Continue reading “Каква промяна се случва в България?”
There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

SCO’s Dushanbe summit of 17 September raised Iran’s status from “observer” to “member” (source: The Tehran Times)

The Iranian leading foreign policy analyst Diako Hosseini comments on the economic and foreign policy benefits for Iran out of the membership in SCO, as well as on the influence which this membership could have on its relations with the USA, EU3 Russia and China 

Iran’s admission as a full member of a security organisation that unites Russia, China, India, Pakistan and a number of Central Asian states was accompanied by praising articles in the Iranian English-language official The Tehran Times. Foreign policy experts and political analysts have charted a bright future in which relations with the ‘East’ will help Iran overcome the economic and social crisis that has arisen as a result of international sanctions. Moreover, they are confident that Iran will now be in a stronger position in the negotiations in Vienna with the group of six leading countries of the international community on the resumption of the nuclear agreement, which Tehran froze in the run-up to the inauguration of the new President Ebrahim Raisi this summer. 

Below, the Persian Bridge of Friendship publishes an interview with one of Iran’s leading foreign policy experts who takes the liberty of expressing an alternative and critical view.  Diako Hosseini is the director of the World Studies Program at the Center for Strategic Studies based in Tehran. In an interview with the Iranian Labour News Agency, Hosseini commented on the new status of “member” of the Shanghai Cooperation Organization that Iran received at the Dushanbe summit on September 17, 2021. According to Hosseini, despite successful interaction with the Asian security organization countries, Iran continues to be hampered in its economic and foreign policy relations due to sanctions. Moreover, it is premature to believe that Tehran has placed itself uniquely and permanently in the orbit of Russia and China.

This interview was published in the Iranian Labour News Agency on 18 September 2021 and reprinted by the Persian Bridge of Friendship in a slightly edited and expanded version.

Continue reading “There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation”
Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai i-a ridicat statutul lui Iran de la ”observator” la ”membru” la summit-ul din Duşanbe, 17 septembrie 2021 (sursă: The Tehran Times)

Diako Hosseini, analist iranian de renume în domeniul politicii externe, comentează beneficiile economice și de politică externă pe care le poate aduce Iranului apartenența la OCS, precum și influența pe care această apartenență ar putea-o avea asupra relațiilor cu SUA, UE3, Rusia și China. 

Admiterea Iranului ca membru cu drepturi depline al unei organizații de securitate care reunește Rusia, China, India, Pakistan și o serie de state din Asia Centrală a fost însoțită de articole elogioase în ziarul iranian oficial de limbă engleză The Tehran Times. Experții în politică externă și analiștii politici au trasat un viitor luminos în care relațiile cu “Orientul” vor ajuta Iranul să depășească criza economică și socială apărută ca urmare a sancțiunilor internaționale. În plus, ei sunt încrezători că Iranul va avea acum o poziție mai puternică în negocierile de la Viena cu grupul celor șase țări importante din comunitatea internațională privind reluarea acordului nuclear, pe care Teheranul l-a înghețat în perioada premergătoare învestirii noului președinte Ebrahim Raisi în această vară. 

Mai jos, Podul Persan al Prieteniei publică un interviu cu unul dintre cei mai importanți experți iranieni în politică externă, care își permite să exprime un punct de vedere alternativ și critic.  Diako Hosseini este director al Programului de studii mondiale din cadrul Centrului de Studii Strategice din Teheran. Într-un interviu acordat Agenției de presă a muncitorilor iranieni, Hosseini a comentat noul statut de “membru” al Organizației de Cooperare de la Shanghai pe care Iranul l-a primit la summitul de la Dușanbe din 17 septembrie 2021. Potrivit lui Hosseini, în ciuda interacțiunii reușite cu țările Organizației de Securitate Asiatică, Iranul continuă să fie împiedicat în relațiile sale economice și de politică externă din cauza sancțiunilor. În plus, este prematur să credem că Teheranul s-a plasat în mod unic și permanent pe orbita Rusiei și a Chinei.

Acest interviu a fost publicat în Agenţia Iraniană de Ştiri a Muncitorilor la 18 septembrie 2021 și a fost retipărit de Podul Persan al Prieteniei într-o versiune modificată și extinsă.

Continue reading “Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate”
Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

На 17 септември 2021 г. срещата на върха на Шанхайската органинзация за сътрудничество в Душанбе реши да издигне статута на Иран в нея от “наблюдател” на “член” (източник: The Tehran Times)

Водещият ирански външнополитически анализатор Дяко Хосейни коментира икономическите и външнополитическите ползи за Иран от членството в ШОС, както и влиянието, което това членство може да окаже върху отношенията му със САЩ, ЕС3 , Русия и Китай 

Приемането на Иран за пълноправен член на организация за сигурност, която обединвяа Русия, Китай, Индия, Пакистан и редица централноазиатски държави бе съпроводено с хвалебствени статии в иранския англоезичен официоз The Tehran Times. Външнополитически експерти и политолози начертаха светло бъдеще, в което отношенията с “Изтока” ще помогнат на Иран да преодолее икономиеската и социална криза, възникнала в резултат на международните санкции. Освен това те са уверени, че сега Иран ще има по-силни позиции в преговорите във Виена с групата на шестте водещи държави от международната общност относно възобновяването на ядреното споразумение, които Техеран замрази в навечерието на встъпването в длъжност на новия президент Ебрахим Раиси това лято. 

По-долу “Персийският мост на приятелството” публикува интервю с един от водещите ирански външнополитически експерти, които си позволява да изкаже алтернативно и критично мнение.  Дяко Хосейни е директор на Програмата за световни изследвания в Центъра за стратегически изследвания със седалище в Техеран. В интервю за Иранската работническа информационна агенция Хосейни коментира новият статут на “член” на Шанхайската организация за сътрудничество, който Иран получи на срещата на върха в Душанбе на 17 септември 2021 г. Според Хосейни независимо от успешното взаимодействие със страните азиатската организация за сигурност, Иран продължава да е спъван в своите икономически и външнополитически отношения заради санкциите. Освен това е прибързано да се смята, че Техеран се е поместил еднозначно и трайно в орбитата на Русия и Китай.

Това интервю бе публикувано в Иранската работническа информационна агенция на 18 септември 2021 г. и препечатано от “Барикада” в леко редактиран и допълнен вариант.

Continue reading “Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени”

دولت بایدن در حال افزایش حیطه نفوذ خود در اروپای شرقی و مرکزی است

دولت بایدن در حال افزایش حیطه نفوذ خود در اروپای شرقی و مرکزی است

ولادیمیر میتف (منبع:‌ ولادیمیر میتف)

تنش‌ها در روابط روسیه و بلغارستان در چارچوب روابط بین‌المللی دو کشور معنا پیدا می‌کند

کمران برادران

به گزارش ایلنا، اروپا طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد تنش‌های بسیاری بود. کشورهایی چون بلغارستان، استونی و جمهوری چک چندین دیپلمات روس را عنصر نامطلوب خوانده و آن‌ها را از کشور اخراج کردند. از سوی دیگر، روسیه نیز ضمن انتقاد از چنین اقدام‌هایی به آن واکنش نشان داد. به نظر می‌رسد که این نبرد دیپلماتیک بدل به عادتی نوین در شرق اروپا شده باشد. 

«ولادیمیر میتف» روزنامه‌نگار، ایران‌شناس اهل بلغارستان و سردبیر سایت تحلیلی خبری باریکادا است. آنچه ذیل می‌‌آید، مشروح گفت‌وگوی او با ایلنا به بهانه تنش‌های اخیر میان روسیه و بلغارستان است. 

این مصاحبه به ۸ مای ۲۰۲۱ به ایلنا چاپ شد.

Continue reading “دولت بایدن در حال افزایش حیطه نفوذ خود در اروپای شرقی و مرکزی است”
The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

Bulgarian-Russian relations are really at a low point. However, this is not so much due to internal dynamics as to the international context in which the two countries find themselves

Kamran Baradaran

Since the inauguration of US President Joe Biden, a number of countries in Central and Eastern Europe have clashed sharply with Russia. One of them is Bulgaria, whose prosecutor’s office has launched an investigation into Russia’s alleged connection to bombings involving weapons industry years ago. Several Bulgarians were accused of spying for a network allegedly linked to Russia. Russian diplomats were also expelled.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov commented on this occasion that Bulgaria tried to ”outdo” the Czech Republic in its anti-Russian line.

In this context, the Iranian Workers’ News Agency contacted the founder of the Persian Bridge of Friendship blog to obtain an opinion on Bulgarian-Russian and European-Russian relations. The interview was published on May 8, 2021.

Continue reading “The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden”
Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Vladimir Mitev (sursă: Vladimir Mitev)

Relațiile bulgaro-ruse se află într-adevăr la un nivel scăzut. Cu toate acestea, acest lucru nu se datorează atât dinamicii interne, cât contextului internațional în care se află cele două țări

Kamran Baradaran

De la inaugurarea președintelui SUA Joe Biden, o serie de țări din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu Rusia. Una dintre acestea este Bulgaria, al cărui parchet a lansat o investigație cu privire la o conexiune rusă cu explozii în locații legate de industria armamentului cu ani în urmă. Mai mulți bulgari au fost acuzați că spionează pentru o rețea legată de Rusia. Diplomații ruși au fost, de asemenea, expulzați.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat cu această ocazie că Bulgaria a încercat să depășească Republica Cehă în linia sa anti-rusă.

În acest context, Agenția de Știri a Muncitorilor din Iran a contactat fondatorul blogului Podul Persan al Prieteniei pentru a obține o opinie cu privire la relațiile bulgaro-ruse și europeno-ruse. Interviul a fost publicat pe 8 mai 2021.

Continue reading “Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden”