Category: Revista Comerţul Viitorului (Iran) – Списание “Търговията на бъдещето” – Trade of the Future Magazine (Iran)

Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi

Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi

(sursă: Pixabay, CC0)

Contradicția dintre două generații importante ale establishmentului iranian; dilemele de politică externă – politică regională militarizată sau diplomație internațională, bazată pe relaxarea sancțiunilor; problemele ecologice și energetice stabilesc cadrul în care noul guvern iranian va trebui să lupte pentru soluții la criza din țară

Fereydoun Majlessi 

Aceasta este o versiune editată a unui articol, pe care analistul politic iranian Fereydoun Majlessi l-a publicat la 24 octombrie 2021 în revista iraniană de afaceri Trade of Tomorrow. 

Șeful guvernului iranian nu se numește prim-ministru, ci președinte. Acesta ar trebui să fie ales în mod democratic o dată la patru ani. În august 2021, noul președinte iranian, Ebrahim Raisi, a format un guvern, care a primit aprobarea parlamentului. Pentru a înțelege natura poziției președintelui în cadrul aparatului de stat, trebuie să vedem poziția și opțiunile sale ca fiind cele modelate de experiența îndelungată a contradicțiilor dintre președinții aleși și supravegherea de rang înalt a aparatului de stat aflat la putere în Iran. Există, de asemenea, contextul internațional, dilemele de politică externă și criza ecologică și existențială din țară. 

Fereydoun Majlessi le comentează pe toate acestea și creează cadrele în care Ebrahim Raisi va trebui să acționeze. Blogul Podul Persan al Prieteniei republică acest articol, deoarece permite cititorilor din afara Iranului să devină mai conștienți de dilemele politice și existențiale cu care se confruntă establishmentul iranian. 

Continue reading “Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi”
Advertisement
A guideline for understanding Raisi’s presidency

A guideline for understanding Raisi’s presidency

(source: Pixabay, CC0)

The contradiction between two important generations of the Iranian establishment; the foreign policy dilemmas – militarized regional policy or international diplomacy, based on easing of sanctions; the ecological and energy issues set the frame in which the new Iranian government will have to fight for solutions to the crisis in the country

Fereydoun Majlessi 

This is an edited version of an article, which the Iranian political analyst Fereydoun Majlessi, published on 24 October 2021 in the Iranian Business Magazine Trade of Tomorrow. 

The head of the Iranian government is not called prime minister, but a president. He is supposed to be  democratically elected every four years. In August 2021 the new Iranian president Ebrahim Raisi formed a government, which received approval by the parliament. In order to understand the nature of the president’s position in the state apparatus, we need to see his position and options as ones being shaped by the long experience of contradictions between the elected presidents and the high-ranking supervision of the ruling state machine in Iran. There are also the international context, the foreign policy dilemmas, and the ecological and existential crisis in the country. 

Fereydoun Majlessi comments on all those and creates the frames in which Ebrahim Raisi will have to act. The Persian Bridge of Friendship blog republishes this article as it allows the reader beyond Iran to become more aware at the political and existential dilemmas before the Iranian establishment. 

Continue reading “A guideline for understanding Raisi’s presidency”
Насоки за разбиране управлението на иранския президент Ебрахим Раиси

Насоки за разбиране управлението на иранския президент Ебрахим Раиси

(източник: Pixabay, CC0)

Противоречието между две важни поколения на иранския истаблишмънт; външнополитическата дилема – милитаризирана регионална политика или международна дипломация, стремяща се към облекчаване на санкциите; екологичните и енергийните въпроси определят рамката, в която новото иранско правителство ще трябва да се бори за решения на кризата в страната

Феридун Маджлеси

Това е редактирана версия на статията на иранския политически анализатор Феридун Маджлеси, публикувана на 24 октомври 2021 г. в иранското бизнес списание “Търговията на бъдещето”.

Статията разглежда политическите проблеми и дилеми преди иранския президент Ебрахим Раиси. Ръководителят на иранското правителство не се нарича министър-председател, а президент. Иранците избират президент на всеки четири години. През август 2021 г. новият ирански президент Ебрахим Раиси сформира правителство, което получи одобрението на парламента. За да разберем естеството на позицията на президента в държавния апарат, трябва да отчитаме, че неговата позиция и възможности са оформени от дългия опит на противоречия между избраните президенти и високопоставения надзор на управляващата държавна машина в Иран. От значения са още международният контекст, външнополитическите дилеми и екологичната и екзистенциална криза в страната. 

Феридун Маджлеси коментира всичко това и очертава рамката, в която Ебрахим Раиси ще трябва да действа. Блогът “Персийски мост на приятелството” препечатва тази статия, тъй като тя дава възможност на читателите извън Иран да се запознаят по-добре с политическите и екзистенциалните дилеми пред иранския истаблишмънт. 

Continue reading “Насоки за разбиране управлението на иранския президент Ебрахим Раиси”