Category: Războiul dintre Iran și Irak – Ирано-иракската война – The Iran-Iraq War

Hajar Fiouzi: Iran is willing to develop cultural and academic ties with Bulgaria

Hajar Fiouzi: Iran is willing to develop cultural and academic ties with Bulgaria

Source: The Persian Bridge of Friendship

A conversation with the Persian language professor at Sofia University about her memories of life shared between Bulgaria and Iran, the history of Iranian Studies in Bulgaria and the particularities of Bulgarian-Iranian relations

Vladimir Mitev

Dr. Hajar Fiouzi was a lecturer in Persian language at Sofia University, New Bulgarian University and Iranian Cultural Center. He holds a PhD in chemistry. She worked at the High Institute of Chemistry and Technologies, the Institute of Chemical Research and the Vladaya Chemical Factory, where he had a work experience of about 12 years before going to Iran between 1976 and 1984. In Iran, she worked at the Tobacco Research Institute of Iran and in Tehran at a factory as head of a chemical laboratory. In 1984, because of the Iran-Iraq war, she returned to Bulgaria. She started working at the cigarette factory in Sofia as a chemical expert. We talk to her about the life and work of an Iranian woman who chose to live in Bulgaria.

Continue reading “Hajar Fiouzi: Iran is willing to develop cultural and academic ties with Bulgaria”
Advertisement
Хаджар Фиюзи: Иран има желание да развива културни и академични връзки с България

Хаджар Фиюзи: Иран има желание да развива културни и академични връзки с България

(източник: Персийският мост на приятелството)

Разговор с дългогодишната преподавателка по персийски език в Софийския университет за нейните спомени от живота, поделен между България и Иран, за историята на специалност “Иранистика” и за особеностите на българо-иранските отношения

Владимир Митев

Д-р Хаджар Фиюзи е била преподавател по персийски език в Софийския университет, Нов Български университет и в Иранския културен център. По специалност тя е доктор по химия. Работила е във ВХТИ, Научно-изследователския институт по химия и фабриката за химически вещества във Владая, където има около 12 години трудов стаж преди да замине в Иран от 1976 до 1984 г. В Иран работи в Научно-изследователския институт на “Иран табак” и в Техеран във фабрика – като началник на химическа лаборатория. През 1984 г. заради войната между Иран и Ирак се завръща в България. Започва работа в цигарената фабрика в София като експерт по химия.  С нея разговаряме за живота и работата на една иранка, избрала да живее в България.

Continue reading “Хаджар Фиюзи: Иран има желание да развива културни и академични връзки с България”
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’s contribution to the foreign policy of Iran as seen today

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’s contribution to the foreign policy of Iran as seen today

The Iran-Iraq war takes the lives of hundreds of thousands of people. Rafsanjani contributes decisively to the decision of the Iranian state to end that war (source: YouTube)

The person of the late Islamic Republic of Iran statesman, famous for his white turban, continues to stir debates in his own country. The reformist newspaper Shargh published an article, where notable contemporary political scientists and analysts – Sadegh Zibakalam, Fereydoun Majlessi and Javid Ghorbanavoghli, comment on what characterized the person of Rafsanjani and his contribution to the Iranian foreign policy

This article is an edited version of a publication at Shargh on 7 January 2022 at the pages 1 and 2. The introductory (underlined)  words about Rafsanjani belong to the Persian Bridge of Friendship’s editor Vladimir Mitev. All the rest is the original publication of Shargh with an intro by Mehrshad Imani and the comments of the three political scientists and analysts.

Continue reading “Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’s contribution to the foreign policy of Iran as seen today”
Contribuția lui Ali Akbar Hashemi Rafsanjani la politica externă a Iranului, așa cum se vede astăzi

Contribuția lui Ali Akbar Hashemi Rafsanjani la politica externă a Iranului, așa cum se vede astăzi

Războiul dintre Iran şi Irak a păgubit sute de mii de vieţi. Hashemi Rafsanjani a avut un rol decisiv pentru decizia conducerii iraniene să încetează activităţile militare (sursă: YouTube)

Persoana regretatului om de stat al Republicii Islamice Iran, celebru pentru turbanul său alb, continuă să stârnească dezbateri în propria sa țară. Ziarul reformist Shargh a publicat un articol, în care politologi și analiști contemporani notabili – Sadegh Zibakalam, Fereydoun Majlessi și Javid Ghorbanavoghli, comentează ceea ce a caracterizat persoana lui Rafsanjani și contribuția sa la politica externă iraniană

Acest articol este o versiune editată a unei publicații apărute în Shargh la 7 ianuarie 2022, la paginile 1 și 2. Cuvintele introductive (subliniate) despre Rafsanjani aparțin editorului Podului Persan al Prieteniei, Vladimir Mitev. Tot restul este publicația originală a lui Shargh, cu o introducere de Mehrshad Imani și comentariile celor trei politologi și analiști.

Continue reading “Contribuția lui Ali Akbar Hashemi Rafsanjani la politica externă a Iranului, așa cum se vede astăzi”
Приносът на Али Акбар Хашеми Рафсанджани за външната политика на Иран

Приносът на Али Акбар Хашеми Рафсанджани за външната политика на Иран

Ирано-иракската война отнема живота на стотици хиляди души. Рафсанджани изиграва ключова роля за решението на иранското ръководство тя да приключи (източник: YouTube)

Личността на покойния държавник на Ислямска република Иран, известен с белия си тюрбан, продължава да предизвиква дебати в собствената си страна. Реформаторският вестник “Шарг” публикува статия, в която видни съвременни политолози и анализатори – Садег Зибакалам, Феридун Маджлеси и Джавид Горбанавогли, коментират какво характеризира личността на Рафсанджани и приноса му за иранската външна политика

Тази статия е редактирана версия на публикация във вестник “Шарг” от 7 януари 2022 г. на страници 1 и 2. Уводните (подчертани) думи за Рафсанджани принадлежат на редактора на “Персийски мост на приятелството” Владимир Митев. Всичко останало е оригиналната публикация на “Шарг” с увод от Мехршад Имани и коментарите на тримата политолози и анализатори.

Continue reading “Приносът на Али Акбар Хашеми Рафсанджани за външната политика на Иран”