Category: Regiunea Mării Negre – Черноморският регион – Black Sea Region

Niezależnie od tego, czy Bałkany Zachodnie będą europejskie, czy nie – Turcja będzie zadowolona

Niezależnie od tego, czy Bałkany Zachodnie będą europejskie, czy nie – Turcja będzie zadowolona

Witamy w kolejnym odcinku Cross-Border Talks – rozmów transgranicznych. Nadal wiernie obserwujemy sprawy regionu Europy Południowo-Wschodniej. Dzisiaj porozmawiamy o różnych kwestiach związanych z Turcją w stosunkach międzynarodowych z ekspertem z Sofii. Marian Karagiozow jest ekspertem w sprawie studiów bałkańskich z Bułgarskiej Akademii Nauk i był korespondentem Bułgarskiego Radia Narodowego w Turcji. Więc na pewno ma wiele do powiedzenia o stanowisku Turcji w stosunkach międzynarodowych i roli Turcji w Europie Południowo-Wschodniej.

Continue reading “Niezależnie od tego, czy Bałkany Zachodnie będą europejskie, czy nie – Turcja będzie zadowolona”
Advertisement
Turkey is OK with both European and non-European Western Balkans

Turkey is OK with both European and non-European Western Balkans

Marian Karagyozov (source: Cross-border Talks)

A talk on Turkey’s role of a mediator in the Black Sea, and of a close partner of Azerbaijan, Bulgaria and the Western Balkans

Vladimir Mitev & Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Cross-border Talks invited Marian Karagyozov – a Balkanologist from the Bulgarian Academy of Sciences, for a talk on Turkey’s role in international relations in the Black Sea region and the Western Balkans.

Marian discussed Turkey’s specific role as a mediator between Russia and Ukraine, about the energy cooperation between Turkey and Russia, about Ankara’s attitude towards Western Balkans and Bulgarian-Turkish strategic cooperation. 

Turkey is the most populous and most dynamic economy in Southeastern Europe and that makes it a magnet for any of the small countries in the region. Also, it has the resources and the strategic mindset to play complex geopolitical games and be perceived as neutral, while many other countries in the region are forced to pick sites in the war in Ukraine.

The video can be watched here:

Continue reading “Turkey is OK with both European and non-European Western Balkans”
Turcia este de acord atât cu Balcanii de Vest europeni, cât și cu cei non-europeni

Turcia este de acord atât cu Balcanii de Vest europeni, cât și cu cei non-europeni

Marian Karaghiozov (sursă: Cross-border Talks)

O discuție despre rolul de mediator al Turciei și de partener apropiat al Azerbaidjanului, Bulgariei și Balcanilor de Vest

Vladimir Mitev

Cross-border Talks l-a invitat pe Marian Karaghiozov – un balcanolog de la Academia Bulgară de Științe, pentru o prelegere despre rolul Turciei în relațiile internaționale în regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest.

Marian a discutat despre rolul specific al Turciei ca mediator între Rusia și Ucraina, despre cooperarea energetică dintre Turcia și Rusia, despre atitudinea Ankarei față de Balcanii de Vest și despre cooperarea strategică bulgaro-turcă. 

Concluzia este că Turcia este cea mai populată și cea mai dinamică economie din Europa de sud-est, ceea ce o face un magnet pentru oricare dintre țările mici din regiune. De asemenea, are resursele și mentalitatea strategică pentru a face jocuri geopolitice complexe și a fi percepută ca fiind neutră, în timp ce multe alte țări din regiune sunt forțate să își aleagă locul în războiul din Ucraina.

Videoul cu subtitrări în limba română poate fi văzut aici:

Continue reading “Turcia este de acord atât cu Balcanii de Vest europeni, cât și cu cei non-europeni”
Турция е съгласна както с европейски, така и с неевропейски Западни Балкани

Турция е съгласна както с европейски, така и с неевропейски Западни Балкани

Снимка: Мариян Карагьозов (източник: Cross-border Talks)

Разговор за ролята на Турция като медиатор в черноморския регион и като близък партньор на Азербайджан, България и Западните Балкани

Владимир Митев и Малгожата Кулбачевска-Фигат

Трансгранични разговори поканиха Мариян Карагьозов – балканист от Българската академия на науките, за разговор за ролята на Турция в международните отношения в Черноморския регион и Западните Балкани.

Мариан говори за специфичната роля на Турция като медиатор между Русия и Украйна, за енергийното сътрудничество между Турция и Русия, за отношението на Анкара към Западните Балкани и за българо-турското стратегическо сътрудничество. 

Турция е най-многолюдната и най-динамичната икономика в Югоизточна Европа и това я прави магнит за всяка от малките държави в региона. Освен това тя разполага с ресурсите и стратегическия начин на мислене, за да играе сложни геополитически игри и да бъде възприемана като неутрална, докато много други държави в региона са принудени да избират местата на войната в Украйна.

Continue reading “Турция е съгласна както с европейски, така и с неевропейски Западни Балкани”
Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria

Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria

Ioana Contantin-Bercean is a frequent of the leading Romanian TV emissions on international relations (source: Facebook)

An interview with a Romanian expert on international relations about the recent developments in the Middle Eastern politics – Joe Biden’s visit in the region and Vladimir Putin’s visit to Tehran, about Turkey’s specific position of a mediator between “the West” and “the East” and about the prospects of Turkish-inspired “strategic ambiguity” for Romania and Bulgaria

Vladimir Mitev

Cross-border Talks’ Vladimir Mitev discussed with Ioana Constantin-Bercean, a Romanian expert on international relations from the Romanian Academy about Middle Eastern politics in the conditions of war in Ukraine, about Turkey’s role of mediator and how Bulgaria and Romania could approach the Russian-Turkish cooperation, which is strong in the energy domain. 

Ioana believes that Joe Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia was meant to reassure the countries of the American security guarantees as now the prospects of the revival of the nuclear agreement with Iran are really good. As for the Russian-Iranian relationship, it is complex as both countries are under strong sanctions, but they are also competitors in the energy domain. Turkey’s role as mediator between Russia and Ukraine, between the West and “the East” is something which deserves greater attention, as Turkey’s president announced his country will pay for Russian gas in rubles. 

When asked whether Bulgaria and Romania, who have good relations with Turkey could emulate Turkey’s strategic ambiguity, Ioana Bercean was skeptical. She reminded that both countries are members of NATO and the EU and that means alignment with the West in foreign policy.

Continue reading “Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria”
Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei

Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei

Ioana Bercean este invitată des la emisiunile televiziunilor românești despre relațiile internaționale (sursă: Facebook)

Un interviu cu un expert român în relații internaționale despre evoluțiile recente din politica Orientului Mijlociu – vizita lui Joe Biden în regiune și vizita lui Vladimir Putin la Teheran, despre poziția specifică a Turciei de mediator între “Vest” și “Est” și despre perspectivele “ambiguității strategice” de inspirație turcă în cazul României și Bulgariei

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev de la “Cross-border Talks” a discutat cu Ioana Constantin-Bercean, expert român în relații internaționale de la Academia Română, despre politica Orientului Mijlociu în condițiile războiului din Ucraina, despre rolul de mediator al Turciei și despre cum ar putea aborda Bulgaria și România cooperarea ruso-turcă, puternică în domeniul energetic. 

Ioana consideră că vizita lui Joe Biden în Israel și Arabia Saudită a fost menită să reasigure aceste țări de garanțiile de securitate americane, în condițiile în care acum perspectivele de relansare a acordului nuclear cu Iranul sunt foarte bune. În ceea ce privește relația ruso-iraniană, aceasta este complexă, deoarece ambele țări sunt supuse unor sancțiuni puternice, dar sunt și competitoare în domeniul energetic. Rolul de mediator al Turciei între Rusia și Ucraina, între Occident și “Est” este un lucru care merită o atenție sporită, în condițiile în care președintele Turciei a anunțat că țara sa va plăti gazul rusesc în ruble. 

Întrebată dacă Bulgaria și România, care au relații bune cu Turcia, ar putea emula ambiguitatea strategică a Turciei, Ioana Bercean s-a arătat sceptică. Ea a reamintit că ambele țări sunt membre ale NATO și UE și că acest lucru înseamnă aliniere la Vest in politică externă.

Videoul poate fi văzut aici subtitrat în limba română:

Continue reading “Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei”
Йоана Константин-Берчан: Стратегическата двусмисленост на Турция не е възможна в случая с Румъния и България

Йоана Константин-Берчан: Стратегическата двусмисленост на Турция не е възможна в случая с Румъния и България

Йоана Константин-Берчан често коментира международните отношения за водещите румънски телевизии (източник: Facebook)

Интервю с румънски експерт по международни отношения за последните събития в близкоизточната политика – посещението на Джо Байдън в региона и визитата на Владимир Путин в Техеран, за специфичната позиция на Турция като посредник между “Запада” и “Изтока” и за потенциала Румъния и България да се вдъхновят от Турция за “стратегическа двусмисленост”

Владимир Митев

Владимир Митев от “Трансгранични разговори” разговаря с Йоана Константин-Берчан, румънски експерт по международни отношения от Румънската академия, за политиката на Близкия изток в условията на война в Украйна, за ролята на Турция като посредник и за това как България и Румъния биха могли да подходят към руско-турското сътрудничество, което е силно в енергийната сфера.

Йоана смята, че посещението на Джо Байдън в Израел и Саудитска Арабия е имало за цел да увери страните в американските гаранции за сигурност, тъй като сега перспективите за възобновяване на ядреното споразумение с Иран са наистина добри. Що се отнася до руско-иранските отношения, те са сложни, тъй като и двете страни са подложени на строги санкции, но са и конкуренти в енергийната област. Ролята на Турция като посредник между Русия и Украйна, между Запада и “Изтока”, е нещо, което заслужава по-голямо внимание, тъй като президентът на Турция обяви, че страната му ще плаща за руския газ в рубли.

На въпроса дали България и Румъния, които имат добри отношения с Турция, биха могли да подражават на турската стратегическа двусмисленост, Йоана Берчан беше скептична. Тя припомни, че и двете страни са членки на НАТО и ЕС и това означава обвързване със Запада във външната политика.

Интервюто може да бъде видяно тук със субтитри на български език:

Continue reading “Йоана Константин-Берчан: Стратегическата двусмисленост на Турция не е възможна в случая с Румъния и България”
Extremists did not allow Rouhani to keep his word

Extremists did not allow Rouhani to keep his word

The Iranian president Hassan Rouhani (source: Mahmoud Hosseini, Tasnim News, CC BY-SA 4.0)

An interview with the pre-Revolution Iranian diplomat to the United States about the China-Iran ”comprehensive cooperation”, the relations of Iran with the West, the post-Trump Middle East and the place of Black Sea countries such as Romania and Bulgaria in Iranian foreign policy

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

The Barricade invited Mr. Majlessi for an interview after China and Iran agreed to “comprehensive cooperation”, while in Vienna,  the United States reengaged with the rest of the group of six (the UK, France, Germany, Russia and China) and Iran over the possible revival of the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) nuclear deal that was suspended by Donald Trump in 2018.

This article was originally published on 8 March 2021 at the Bulgarian section of the site “The Barricade” .

Continue reading “Extremists did not allow Rouhani to keep his word”
Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Preşedintele iranian Hassan Rouhani (sursă: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Interviu cu fostul diplomat iranian în Statele Unite înainte de Revoluția Islamică privind „cooperarea cuprinzătoare” dintre China și Iran, relațiile Iranului cu Occidentul, starea Orientului Mijlociu în perioada post-Trump și locul țărilor din Marea Neagră, precum România și Bulgaria, în politica externă a Iranului

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat iranian care a lucrat la Washington și Bruxelles înaintea Republicii Islamice. A devenit ulterior manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. El este traducătorul lui Gore Vidal în persană (farsi). În prezent este jurnalist independent, editorialist şi expert în politică externă.

Baricada l-a invitat pe domnul Majlessi să comenteze politicile interne și externe ale Iranului, după ce Teheranul și-a dat acordul pentru „o cooperare cuprinzătoare” cu China, în timp ce Statele Unite s-au întâlnit cu Iranul și cu restul grupului de șase (Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China) la Viena pentru a discuta despre o posibilă renaștere a acordului nuclear din 2015.

Acest articol a fost publicat pe Baricada Bulgaria în ziua de 8 aprilie 2021.

Continue reading “Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt”
Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си

Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си

Иранският президент Хасан Рухани (източник: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Интервю с бившия ирански дипломат в Щатите преди Ислямската революция Феридун Маджлеси за “всеобхватното сътрудничество” между Китай и Иран, за отношенията на Техеран със Запада, за Близкия изток след ерата Тръмп, и за мястото на черноморските страни като Румъния и България в иранската външна политика

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, който е работил във Вашингтон и в Брюксел преди Ислямската република. След това той е бил мениждър и предприемач, както и писател и преводач. Той е преводачът на Гор Видал на персийски език. В момента е журналист на свободна практика, колумнист и външнополитически експерт.

“Барикада” покани господин Маджлеси да коментира вътрешната и външната политика на Иран след като Техеран се съгласи на “всеобхватно сътрудничество” с Китай, докато САЩ се събра с Иран и с останалата част от групата на шестте (Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай) във Виена, за да обсъдят евентуално възраждане на ядреното споразумение от 2015 г.

Тази статия бе публикувана на 8 април 2021 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си”