Category: Relaţii americano-iraniene – Американско-ирански отношения – American-Iranian relations

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’s contribution to the foreign policy of Iran as seen today

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’s contribution to the foreign policy of Iran as seen today

The Iran-Iraq war takes the lives of hundreds of thousands of people. Rafsanjani contributes decisively to the decision of the Iranian state to end that war (source: YouTube)

The person of the late Islamic Republic of Iran statesman, famous for his white turban, continues to stir debates in his own country. The reformist newspaper Shargh published an article, where notable contemporary political scientists and analysts – Sadegh Zibakalam, Fereydoun Majlessi and Javid Ghorbanavoghli, comment on what characterized the person of Rafsanjani and his contribution to the Iranian foreign policy

This article is an edited version of a publication at Shargh on 7 January 2022 at the pages 1 and 2. The introductory (underlined)  words about Rafsanjani belong to the Persian Bridge of Friendship’s editor Vladimir Mitev. All the rest is the original publication of Shargh with an intro by Mehrshad Imani and the comments of the three political scientists and analysts.

Continue reading “Ali Akbar Hashemi Rafsanjani’s contribution to the foreign policy of Iran as seen today”
Advertisement
Contribuția lui Ali Akbar Hashemi Rafsanjani la politica externă a Iranului, așa cum se vede astăzi

Contribuția lui Ali Akbar Hashemi Rafsanjani la politica externă a Iranului, așa cum se vede astăzi

Războiul dintre Iran şi Irak a păgubit sute de mii de vieţi. Hashemi Rafsanjani a avut un rol decisiv pentru decizia conducerii iraniene să încetează activităţile militare (sursă: YouTube)

Persoana regretatului om de stat al Republicii Islamice Iran, celebru pentru turbanul său alb, continuă să stârnească dezbateri în propria sa țară. Ziarul reformist Shargh a publicat un articol, în care politologi și analiști contemporani notabili – Sadegh Zibakalam, Fereydoun Majlessi și Javid Ghorbanavoghli, comentează ceea ce a caracterizat persoana lui Rafsanjani și contribuția sa la politica externă iraniană

Acest articol este o versiune editată a unei publicații apărute în Shargh la 7 ianuarie 2022, la paginile 1 și 2. Cuvintele introductive (subliniate) despre Rafsanjani aparțin editorului Podului Persan al Prieteniei, Vladimir Mitev. Tot restul este publicația originală a lui Shargh, cu o introducere de Mehrshad Imani și comentariile celor trei politologi și analiști.

Continue reading “Contribuția lui Ali Akbar Hashemi Rafsanjani la politica externă a Iranului, așa cum se vede astăzi”
Приносът на Али Акбар Хашеми Рафсанджани за външната политика на Иран

Приносът на Али Акбар Хашеми Рафсанджани за външната политика на Иран

Ирано-иракската война отнема живота на стотици хиляди души. Рафсанджани изиграва ключова роля за решението на иранското ръководство тя да приключи (източник: YouTube)

Личността на покойния държавник на Ислямска република Иран, известен с белия си тюрбан, продължава да предизвиква дебати в собствената си страна. Реформаторският вестник “Шарг” публикува статия, в която видни съвременни политолози и анализатори – Садег Зибакалам, Феридун Маджлеси и Джавид Горбанавогли, коментират какво характеризира личността на Рафсанджани и приноса му за иранската външна политика

Тази статия е редактирана версия на публикация във вестник “Шарг” от 7 януари 2022 г. на страници 1 и 2. Уводните (подчертани) думи за Рафсанджани принадлежат на редактора на “Персийски мост на приятелството” Владимир Митев. Всичко останало е оригиналната публикация на “Шарг” с увод от Мехршад Имани и коментарите на тримата политолози и анализатори.

Continue reading “Приносът на Али Акбар Хашеми Рафсанджани за външната политика на Иран”
Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?

Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

The Iranian site Economy 24 interviewed the former diplomat Fereydoun Majlessi on the latest round of talks in Vienna and “the pessimism” it encouraged with regards to the solution of the Iranian nuclear issue and corresponding international sanctions. Majlessi analyzed the rationale of the United States, Israel, the current Iranian government and discusses what a sanctions-ridden future of Iran could look like

Mira Ghorbanifar, Economy News Site 24/ Dec. 2.  2021

For the last few days the eyes of many experts in the field of diplomacy, politicians and media have been fixed on Vienna. Mainstream international media have been reporting and have been analyzing what is going on in Vienna in their political and international section. 

This time, the negotiation process may be more difficult than many previous attempts at reaching a resolution. It looks like there is a high wall of distrust after the withdrawal of the American government during the times of Trump. The wall of distrust has gotten taller and thicker than ever.

Now, the statements and interviews of the negotiating parties also show that there is a serious gap between the demands and the goals of each one of them and what is put on the table. A part of disagreement is the specific guarantee request of the Iranian side, which demands that other negotiating parties, especially the United States, agree not to leave the agreement in the future. 

The field of diplomacy and politics, of course, is the field of “conflict and compromise” and sometimes in negotiations, achievements can be realized when there is less hope for obtaining them. But what is the situation for Iran and the other parties in these negotiations? To better understand the current situation in the negotiations, we approached Fereydoun Majlessi, a former diplomat, historian, politician, and international expert, to look for his views on the seventh round of talks in Vienna.

This is an interview by Mira Ghorbanifar from the Economy 24 news site in Iran, which was published on 2 December 2021. 

Continue reading “Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?”
Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi

Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi

(sursă: Pixabay, CC0)

Contradicția dintre două generații importante ale establishmentului iranian; dilemele de politică externă – politică regională militarizată sau diplomație internațională, bazată pe relaxarea sancțiunilor; problemele ecologice și energetice stabilesc cadrul în care noul guvern iranian va trebui să lupte pentru soluții la criza din țară

Fereydoun Majlessi 

Aceasta este o versiune editată a unui articol, pe care analistul politic iranian Fereydoun Majlessi l-a publicat la 24 octombrie 2021 în revista iraniană de afaceri Trade of Tomorrow. 

Șeful guvernului iranian nu se numește prim-ministru, ci președinte. Acesta ar trebui să fie ales în mod democratic o dată la patru ani. În august 2021, noul președinte iranian, Ebrahim Raisi, a format un guvern, care a primit aprobarea parlamentului. Pentru a înțelege natura poziției președintelui în cadrul aparatului de stat, trebuie să vedem poziția și opțiunile sale ca fiind cele modelate de experiența îndelungată a contradicțiilor dintre președinții aleși și supravegherea de rang înalt a aparatului de stat aflat la putere în Iran. Există, de asemenea, contextul internațional, dilemele de politică externă și criza ecologică și existențială din țară. 

Fereydoun Majlessi le comentează pe toate acestea și creează cadrele în care Ebrahim Raisi va trebui să acționeze. Blogul Podul Persan al Prieteniei republică acest articol, deoarece permite cititorilor din afara Iranului să devină mai conștienți de dilemele politice și existențiale cu care se confruntă establishmentul iranian. 

Continue reading “Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi”
A guideline for understanding Raisi’s presidency

A guideline for understanding Raisi’s presidency

(source: Pixabay, CC0)

The contradiction between two important generations of the Iranian establishment; the foreign policy dilemmas – militarized regional policy or international diplomacy, based on easing of sanctions; the ecological and energy issues set the frame in which the new Iranian government will have to fight for solutions to the crisis in the country

Fereydoun Majlessi 

This is an edited version of an article, which the Iranian political analyst Fereydoun Majlessi, published on 24 October 2021 in the Iranian Business Magazine Trade of Tomorrow. 

The head of the Iranian government is not called prime minister, but a president. He is supposed to be  democratically elected every four years. In August 2021 the new Iranian president Ebrahim Raisi formed a government, which received approval by the parliament. In order to understand the nature of the president’s position in the state apparatus, we need to see his position and options as ones being shaped by the long experience of contradictions between the elected presidents and the high-ranking supervision of the ruling state machine in Iran. There are also the international context, the foreign policy dilemmas, and the ecological and existential crisis in the country. 

Fereydoun Majlessi comments on all those and creates the frames in which Ebrahim Raisi will have to act. The Persian Bridge of Friendship blog republishes this article as it allows the reader beyond Iran to become more aware at the political and existential dilemmas before the Iranian establishment. 

Continue reading “A guideline for understanding Raisi’s presidency”
Насоки за разбиране управлението на иранския президент Ебрахим Раиси

Насоки за разбиране управлението на иранския президент Ебрахим Раиси

(източник: Pixabay, CC0)

Противоречието между две важни поколения на иранския истаблишмънт; външнополитическата дилема – милитаризирана регионална политика или международна дипломация, стремяща се към облекчаване на санкциите; екологичните и енергийните въпроси определят рамката, в която новото иранско правителство ще трябва да се бори за решения на кризата в страната

Феридун Маджлеси

Това е редактирана версия на статията на иранския политически анализатор Феридун Маджлеси, публикувана на 24 октомври 2021 г. в иранското бизнес списание “Търговията на бъдещето”.

Статията разглежда политическите проблеми и дилеми преди иранския президент Ебрахим Раиси. Ръководителят на иранското правителство не се нарича министър-председател, а президент. Иранците избират президент на всеки четири години. През август 2021 г. новият ирански президент Ебрахим Раиси сформира правителство, което получи одобрението на парламента. За да разберем естеството на позицията на президента в държавния апарат, трябва да отчитаме, че неговата позиция и възможности са оформени от дългия опит на противоречия между избраните президенти и високопоставения надзор на управляващата държавна машина в Иран. От значения са още международният контекст, външнополитическите дилеми и екологичната и екзистенциална криза в страната. 

Феридун Маджлеси коментира всичко това и очертава рамката, в която Ебрахим Раиси ще трябва да действа. Блогът “Персийски мост на приятелството” препечатва тази статия, тъй като тя дава възможност на читателите извън Иран да се запознаят по-добре с политическите и екзистенциалните дилеми пред иранския истаблишмънт. 

Continue reading “Насоки за разбиране управлението на иранския президент Ебрахим Раиси”
There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

SCO’s Dushanbe summit of 17 September raised Iran’s status from “observer” to “member” (source: The Tehran Times)

The Iranian leading foreign policy analyst Diako Hosseini comments on the economic and foreign policy benefits for Iran out of the membership in SCO, as well as on the influence which this membership could have on its relations with the USA, EU3 Russia and China 

Iran’s admission as a full member of a security organisation that unites Russia, China, India, Pakistan and a number of Central Asian states was accompanied by praising articles in the Iranian English-language official The Tehran Times. Foreign policy experts and political analysts have charted a bright future in which relations with the ‘East’ will help Iran overcome the economic and social crisis that has arisen as a result of international sanctions. Moreover, they are confident that Iran will now be in a stronger position in the negotiations in Vienna with the group of six leading countries of the international community on the resumption of the nuclear agreement, which Tehran froze in the run-up to the inauguration of the new President Ebrahim Raisi this summer. 

Below, the Persian Bridge of Friendship publishes an interview with one of Iran’s leading foreign policy experts who takes the liberty of expressing an alternative and critical view.  Diako Hosseini is the director of the World Studies Program at the Center for Strategic Studies based in Tehran. In an interview with the Iranian Labour News Agency, Hosseini commented on the new status of “member” of the Shanghai Cooperation Organization that Iran received at the Dushanbe summit on September 17, 2021. According to Hosseini, despite successful interaction with the Asian security organization countries, Iran continues to be hampered in its economic and foreign policy relations due to sanctions. Moreover, it is premature to believe that Tehran has placed itself uniquely and permanently in the orbit of Russia and China.

This interview was published in the Iranian Labour News Agency on 18 September 2021 and reprinted by the Persian Bridge of Friendship in a slightly edited and expanded version.

Continue reading “There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation”
Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai i-a ridicat statutul lui Iran de la ”observator” la ”membru” la summit-ul din Duşanbe, 17 septembrie 2021 (sursă: The Tehran Times)

Diako Hosseini, analist iranian de renume în domeniul politicii externe, comentează beneficiile economice și de politică externă pe care le poate aduce Iranului apartenența la OCS, precum și influența pe care această apartenență ar putea-o avea asupra relațiilor cu SUA, UE3, Rusia și China. 

Admiterea Iranului ca membru cu drepturi depline al unei organizații de securitate care reunește Rusia, China, India, Pakistan și o serie de state din Asia Centrală a fost însoțită de articole elogioase în ziarul iranian oficial de limbă engleză The Tehran Times. Experții în politică externă și analiștii politici au trasat un viitor luminos în care relațiile cu “Orientul” vor ajuta Iranul să depășească criza economică și socială apărută ca urmare a sancțiunilor internaționale. În plus, ei sunt încrezători că Iranul va avea acum o poziție mai puternică în negocierile de la Viena cu grupul celor șase țări importante din comunitatea internațională privind reluarea acordului nuclear, pe care Teheranul l-a înghețat în perioada premergătoare învestirii noului președinte Ebrahim Raisi în această vară. 

Mai jos, Podul Persan al Prieteniei publică un interviu cu unul dintre cei mai importanți experți iranieni în politică externă, care își permite să exprime un punct de vedere alternativ și critic.  Diako Hosseini este director al Programului de studii mondiale din cadrul Centrului de Studii Strategice din Teheran. Într-un interviu acordat Agenției de presă a muncitorilor iranieni, Hosseini a comentat noul statut de “membru” al Organizației de Cooperare de la Shanghai pe care Iranul l-a primit la summitul de la Dușanbe din 17 septembrie 2021. Potrivit lui Hosseini, în ciuda interacțiunii reușite cu țările Organizației de Securitate Asiatică, Iranul continuă să fie împiedicat în relațiile sale economice și de politică externă din cauza sancțiunilor. În plus, este prematur să credem că Teheranul s-a plasat în mod unic și permanent pe orbita Rusiei și a Chinei.

Acest interviu a fost publicat în Agenţia Iraniană de Ştiri a Muncitorilor la 18 septembrie 2021 și a fost retipărit de Podul Persan al Prieteniei într-o versiune modificată și extinsă.

Continue reading “Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate”
Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

На 17 септември 2021 г. срещата на върха на Шанхайската органинзация за сътрудничество в Душанбе реши да издигне статута на Иран в нея от “наблюдател” на “член” (източник: The Tehran Times)

Водещият ирански външнополитически анализатор Дяко Хосейни коментира икономическите и външнополитическите ползи за Иран от членството в ШОС, както и влиянието, което това членство може да окаже върху отношенията му със САЩ, ЕС3 , Русия и Китай 

Приемането на Иран за пълноправен член на организация за сигурност, която обединвяа Русия, Китай, Индия, Пакистан и редица централноазиатски държави бе съпроводено с хвалебствени статии в иранския англоезичен официоз The Tehran Times. Външнополитически експерти и политолози начертаха светло бъдеще, в което отношенията с “Изтока” ще помогнат на Иран да преодолее икономиеската и социална криза, възникнала в резултат на международните санкции. Освен това те са уверени, че сега Иран ще има по-силни позиции в преговорите във Виена с групата на шестте водещи държави от международната общност относно възобновяването на ядреното споразумение, които Техеран замрази в навечерието на встъпването в длъжност на новия президент Ебрахим Раиси това лято. 

По-долу “Персийският мост на приятелството” публикува интервю с един от водещите ирански външнополитически експерти, които си позволява да изкаже алтернативно и критично мнение.  Дяко Хосейни е директор на Програмата за световни изследвания в Центъра за стратегически изследвания със седалище в Техеран. В интервю за Иранската работническа информационна агенция Хосейни коментира новият статут на “член” на Шанхайската организация за сътрудничество, който Иран получи на срещата на върха в Душанбе на 17 септември 2021 г. Според Хосейни независимо от успешното взаимодействие със страните азиатската организация за сигурност, Иран продължава да е спъван в своите икономически и външнополитически отношения заради санкциите. Освен това е прибързано да се смята, че Техеран се е поместил еднозначно и трайно в орбитата на Русия и Китай.

Това интервю бе публикувано в Иранската работническа информационна агенция на 18 септември 2021 г. и препечатано от “Барикада” в леко редактиран и допълнен вариант.

Continue reading “Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени”