Category: Relaţii româno-irane – Румъно-ирански отношения – Romanian-Iranian relations

Persian Language Day at the University of Bucharest 

Persian Language Day at the University of Bucharest 

Sara Esterabadeyan comments on Rumi and Hafez’s poetry (source: YouTube)

Iranian studies students and professors, Iran experts and diplomats attended an event to celebrate Persian language and culture

Vladimir Mitev

On 23 May 2022, many people passionate about Persian culture and Iran gathered to celebrate Persian Language Day at the University of Bucharest. The event, dedicated to the author of the epic “Shahnameh” Ferdowsi, included several presentations by Iranian studies students as well as speeches by people in the audience who are familiar with Iranian culture.

Continue reading “Persian Language Day at the University of Bucharest “
Advertisement
Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București 

Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București 

Sara Esterabadeyan comentează poeziile lui Rumi și Hafez (sursă: YouTube)

Studenți și profesori de iranologie, cunoscători ai lumii persane și diplomați au participat la un eveniment pentru a sărbători limba și cultura persană

Vladimir Mitev

În ziua de 23 mai 2022 mai multe persoane pasionate de cultura persană și de Iran s-au adunat pentru a celebra Ziua Limbii Persane. Dedicat autorului epopeii Shahname scrisă de Ferdowsi, în cadrul evenimentului au fost susținute mai multe prezentări, realizate de studenții de iranistică, iar pe parcursul evenimentului am avut parte și de intervenții din partea persoanelor din public, cunoscători ai culturii iraniene.

Continue reading “Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București “
Ден на персийския език в Букурещкия университет 

Ден на персийския език в Букурещкия университет 

Сара Естерабадеян коментира поезията на Руми и Хафез (източник: YouTube)

Студенти и преподаватели по иранистика, познавачи на Иран  и дипломати присъстваха на събитие за отбелязване на персийския език и култура

Владимир Митев

На 23 май 2022 г. много хора, запленени по персийската култура и Иран, се събраха, за да отпразнуват Деня на персийския език в Букурещкия университет. Събитието, посветено на автора на епоса “Шахнаме” Фердоуси, включваше няколко презентации на студенти по иранистика, както и изказвания на хора от публиката, които са запознати с иранската култура.

Continue reading “Ден на персийския език в Букурещкия университет “
Bulgarian and Romanian business interest towards trade with Iran is low

Bulgarian and Romanian business interest towards trade with Iran is low

Kabud Mosque in Tabriz (source: Yassin Mohammadi, Unsplash)

An interview with the Due Diligence Helpdesk on EU sanctions about the services it provides, the necessary resources, which have to be read in order to comply with EU sanctions on Iran, the level of cooperation with the European-Iranian mechanism for support of trade exchanges and the level of Bulgarian and Romanian interest towards its services

Vladimir Mitev

As negotiations over a resurrection of the nuclear agreement between the group of six and Iran advance in Vienna, European firms that try to make business with Iran have an organisation to rely on for consultation in the conditions of the EU sanctions. 

The Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions is an initiative funded by the European Union, building on the previous action financed under the Partnership Instrument “Due diligence for EU operators related to Iran” and the EU Sanctions Tool. It aims to support EU businesses, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), that are willing to engage with Iran, to do so legitimately, in compliance with EU legislation and within the framework of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA). 

The Helpdesk provides EU SMEs with free-of-charge due diligence verifications on specific business projects in Iran, assessing their compliance with EU restrictive measures (sanctions). The objective is to reassure EU SMEs and their financing partner institutions regarding the legitimacy of their intended business activities in Iran, thus demonstrating the EU’s continued commitment to the JCPoA.

The EU used to be Iran’s biggest trading partner before the current sanctions regime. It is now Iran’s third main trading partner (accounting for 16,3% of Iran’s overall trade). The volume of EU-Iran trade was 3,7 billion euro in 2019. In 2019 the EU imports from Iran decreased by 92,8% and EU exports decreased by 49,4%. In these conditions the EU is trying to support commercial relations with Iran through organisations such as the Due Dilligence Helpdesk on EU sanctions.

Continue reading “Bulgarian and Romanian business interest towards trade with Iran is low”
Interesul comercial al României și Bulgariei față de comerțul cu Iranul este redus

Interesul comercial al României și Bulgariei față de comerțul cu Iranul este redus

Moscheea Kabud din Tabriz (sursă: Yassin Mohammadi, Unsplash)

Un interviu cu serviciul de asistență privind verificarea prealabilă cu privire la sancțiunile UE despre serviciile pe care le oferă, despre resursele necesare care trebuie citite pentru a se conforma sancțiunilor UE asupra Iranului, despre nivelul de cooperare cu mecanismul european-iranian de sprijinire a schimburilor comerciale (INSTEX) și despre nivelul de interes bulgar și român față de serviciile sale

Vladimir Mitev

În timp ce negocierile privind reînvierea acordului nuclear dintre grupul celor șase și Iran avansează la Viena, firmele europene care încearcă să facă afaceri cu Iranul au o organizație pe care să se bazeze pentru consultare, în condițiile sancțiunilor UE.

The Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions este o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană, care se bazează pe acțiunea anterioară, finanțată în cadrul Instrumentului de parteneriat „Verificare prealabilă pentru operatorii din UE care au legătură cu Iranul” și Instrumentul de sancțiuni al UE. Acesta își propune să sprijine întreprinderile din UE, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care sunt dispuse să se angajeze cu Iranul, să facă acest lucru în mod legitim, în conformitate cu legislația UE și în cadrul Planului de Acțiune Comprehensiv Comun (acordul nuclear cu Iran).

Biroul de asistență oferă IMM-urilor din UE verificări gratuite de due diligence pentru proiecte de afaceri specifice din Iran, evaluând conformitatea acestora cu măsurile restrictive ale UE (sancțiunile UE). Obiectivul este de a liniști IMM-urile UE și instituțiile lor partenere de finanțare cu privire la legitimitatea activităților lor de afaceri intenționate în Iran, demonstrând astfel angajamentul continuu al UE față de JCPoA (acordul nuclear cu Iran).

UE a fost cel mai mare partener comercial al Iranului înainte de actualul regim de sancțiuni. Acum este al treilea partener comercial principal al Iranului (reprezentând 16,3% din comerțul global al Iranului). Volumul comerțului UE-Iran a fost de 3,7 miliarde de euro în 2019. În 2019, importurile UE din Iran au scăzut cu 92,8%, iar exporturile UE au scăzut cu 49,4%. În aceste condiții, UE încearcă să sprijine relațiile comerciale cu Iranul prin intermediul unor organizații precum serviciul de asistență cu privire la sancțiunile UE.

Continue reading “Interesul comercial al României și Bulgariei față de comerțul cu Iranul este redus”
Интересът на българския и румънския бизнес към търговията с Иран е нисък

Интересът на българския и румънския бизнес към търговията с Иран е нисък

Джамията “Кабуд” в Табриз (източник: Ясин Мохаммади, Unsplash)

Интервю с Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС относно услугите, които предоставя, относно необходимите за прочитане информационни материали, така че да се спазят санкциите на ЕС срещу Иран, относно нивото на сътрудничество с европейско-иранския механизъм за подкрепа на търговския обмен (INSTEX) и нивото на интерес на България и Румъния към нейните услуги

Владимир Митев

Докато преговорите за възкресяване на ядреното споразумение между групата на шестимата и Иран напредват във Виена, европейските фирми, които се опитват да правят бизнес с Иран, имат организация, на която да разчитат за консултация в условията на санкциите на ЕС.

Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС е инициатива, финансирана от Европейския съюз, надграждаща предишен проект, финансиран по Инструмента за партньорство „Дю дилинджънс за оператори от ЕС, свързани с Иран“ и Инструмента за санкции на ЕС. Тя има за цел да подкрепи бизнеса от ЕС, по-специално малките и средните предприятия (МСП), които са готови да се ангажират с Иран, за да го направят законно, в съответствие със законодателството на ЕС и в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие (ядреното споразумение с Иран).

Службата за помощ предоставя на МСП на ЕС безплатни проверки за дю дилиджънс на конкретни бизнес проекти в Иран, като оценява тяхното съответствие с ограничителните мерки на ЕС (санкции). Целта е да се успокоят малките и средни предприятия от ЕС и техните партньори за финансиране относно легитимността на предвидените им бизнес дейности в Иран, като по този начин се демонстрира постоянният ангажимент на ЕС към ядреното споразумение.

ЕС беше най-големият търговски партньор на Иран преди въвеждането на сегашния режим на санкции. Сега той е третият основен търговски партньор на Иран (представляващ 16,3% от общата търговия на Иран). Обемът на търговията между ЕС и Иран е бил 3,7 милиарда евро през 2019 г. През 2019 г. вносът на ЕС от Иран е намалял с 92,8%, а износът на ЕС е намалял с 49,4%. В тези условия ЕС се опитва да подкрепи търговските отношения с Иран чрез организации като Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС.

Continue reading “Интересът на българския и румънския бизнес към търговията с Иран е нисък”
Extremists did not allow Rouhani to keep his word

Extremists did not allow Rouhani to keep his word

The Iranian president Hassan Rouhani (source: Mahmoud Hosseini, Tasnim News, CC BY-SA 4.0)

An interview with the pre-Revolution Iranian diplomat to the United States about the China-Iran ”comprehensive cooperation”, the relations of Iran with the West, the post-Trump Middle East and the place of Black Sea countries such as Romania and Bulgaria in Iranian foreign policy

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

The Barricade invited Mr. Majlessi for an interview after China and Iran agreed to “comprehensive cooperation”, while in Vienna,  the United States reengaged with the rest of the group of six (the UK, France, Germany, Russia and China) and Iran over the possible revival of the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) nuclear deal that was suspended by Donald Trump in 2018.

This article was originally published on 8 March 2021 at the Bulgarian section of the site “The Barricade” .

Continue reading “Extremists did not allow Rouhani to keep his word”
Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Preşedintele iranian Hassan Rouhani (sursă: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Interviu cu fostul diplomat iranian în Statele Unite înainte de Revoluția Islamică privind „cooperarea cuprinzătoare” dintre China și Iran, relațiile Iranului cu Occidentul, starea Orientului Mijlociu în perioada post-Trump și locul țărilor din Marea Neagră, precum România și Bulgaria, în politica externă a Iranului

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat iranian care a lucrat la Washington și Bruxelles înaintea Republicii Islamice. A devenit ulterior manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. El este traducătorul lui Gore Vidal în persană (farsi). În prezent este jurnalist independent, editorialist şi expert în politică externă.

Baricada l-a invitat pe domnul Majlessi să comenteze politicile interne și externe ale Iranului, după ce Teheranul și-a dat acordul pentru „o cooperare cuprinzătoare” cu China, în timp ce Statele Unite s-au întâlnit cu Iranul și cu restul grupului de șase (Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China) la Viena pentru a discuta despre o posibilă renaștere a acordului nuclear din 2015.

Acest articol a fost publicat pe Baricada Bulgaria în ziua de 8 aprilie 2021.

Continue reading “Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt”
Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си

Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си

Иранският президент Хасан Рухани (източник: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Интервю с бившия ирански дипломат в Щатите преди Ислямската революция Феридун Маджлеси за “всеобхватното сътрудничество” между Китай и Иран, за отношенията на Техеран със Запада, за Близкия изток след ерата Тръмп, и за мястото на черноморските страни като Румъния и България в иранската външна политика

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, който е работил във Вашингтон и в Брюксел преди Ислямската република. След това той е бил мениждър и предприемач, както и писател и преводач. Той е преводачът на Гор Видал на персийски език. В момента е журналист на свободна практика, колумнист и външнополитически експерт.

“Барикада” покани господин Маджлеси да коментира вътрешната и външната политика на Иран след като Техеран се съгласи на “всеобхватно сътрудничество” с Китай, докато САЩ се събра с Иран и с останалата част от групата на шестте (Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай) във Виена, за да обсъдят евентуално възраждане на ядреното споразумение от 2015 г.

Тази статия бе публикувана на 8 април 2021 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си”
Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations

Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations

Highway in Qom (photo: Pixabay, CC0)

The volume of bilateral trade between Iran and Romania amounts to only 40 million euro in the first half of 2020, says Neda Raefipour, economic adviser at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bucharest

Adelina Toader

Economic relations between Iran and Romania have always been stable and positive. But in the first six months of 2020 the volume of bilateral trade has reached only 40 million euro. However Neda Raefipour – economic adviser at the Iranian embassy in Bucharest, believes that there are many opportunities for cooperation between Romania and Iran and their private sectors. She gave an interview to the Bourse newspaper about the main areas of cooperation between Romania and Iran, but also about the existing opportunities in the bilateral relations.

This text was published on 23 October 2020 at the site of the Bourse newspaper and is republished with the permission of the newspaper. The title of the interview is slightly modified.

Continue reading “Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations”