Category: Economie – Икономика – Economy

<strong>E.S. Seyed Mohammad Javad Rasouli: Suntem pregătiți să furnizăm gaze Bulgariei și Europei</strong>

E.S. Seyed Mohammad Javad Rasouli: Suntem pregătiți să furnizăm gaze Bulgariei și Europei

(sursă: Wikipedia Commons)

Există posibilitatea de a transfera gaze iraniene în Bulgaria prin Turcia și Azerbaidjan, afirmă ambasadorul iranian la Sofia

Kremena Krîsteva, Epicenter, 20 septembrie 2022

Acest articol a fost preluat de pe site-ul Epicenter cu acordul editorilor. Jurnalista Kremena Krîsteva a discutat cu ambasadorul Iranului, H. Pr. Seyed Mohammad Javad Rasouli despre relațiile dintre Iran și Bulgaria.

“În prezent, există posibilitatea de a transfera gaz iranian în Bulgaria prin Turcia și Azerbaidjan. Avem un gazoduct cu Turcia și exportăm gaz în această țară. O altă opțiune pentru transportul gazului iranian către Bulgaria prin Azerbaidjan este coridorul sudic de gaz dintre Grecia și Bulgaria, care este posibil datorită faptului că o parte din capacitatea sa este goală.

Avem o vorbă care spune că un prieten bun este cunoscut într-o zi dificilă! De aceea, suntem gata să asigurăm o parte din necesarul de gaze al Bulgariei în aceste condiții dificile”, a declarat ambasadorul iranian pentru Epicenter.bg.

Iată cele mai importante momente din interviu:

– Economiile celor două țări se completează reciproc și, în multe domenii, există o oportunitate de a satisface nevoile reciproce.

– În curând, la Teheran va avea loc cea de-a 20-a sesiune a Comisiei mixte de cooperare economică dintre cele două țări, care este de fapt o foaie de parcurs pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două țări.

– În general, cooperarea culturală dintre cele două țări se află la un nivel bun.

Continue reading E.S. Seyed Mohammad Javad Rasouli: Suntem pregătiți să furnizăm gaze Bulgariei și Europei
Advertisement
Н.Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули: Готови сме да доставяме газ на България и Европа

Н.Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули: Готови сме да доставяме газ на България и Европа

(източник: Wikipedia Commons)

Има възможност за пренос на ирански газ за България през Турция и Азербайджан, казва иранският посланик в София

Кремена Кръстева, Епицентър, 20 септември 2022 г.

Тази статия е препечатана от сайта “Епицентър” със съгласието на редакцията. Журналистката Кремена Кръстева разговаря с посланика на Иран, Н. Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули за отношенията между Иран и България.

„В момента има възможност за пренос на ирански газ за България през Турция и Азербайджан. Имаме газопровод с Турция и изнасяме газ за тази страна. Друг вариант за пренос на ирански газ за България през Азербайджан е южният газов коридор между Гърция и България, който е възможен поради факта, че част от капацитета му е празен.

Имаме поговорка, че добрият приятел се познава в труден ден! Затова сме готови да осигурим част от нуждите на България от газ в тези трудни условия”, заявява посланикът на Иран пред Епицентър.бг.

Ето акценти от интервюто:

– Икономиките на двете страни са взаимодопълващи като в много области съществува възможност за взаимно осигуряване на нуждите

– Скоро ще проведем 20-ата сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между двете страни в Техеран, което всъщност е пътна карта за развитие на сътрудничеството между двете страни

– Като цяло културното сътрудничество между двете страни е на добро ниво

Continue reading “Н.Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули: Готови сме да доставяме газ на България и Европа”
There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation

SCO’s Dushanbe summit of 17 September raised Iran’s status from “observer” to “member” (source: The Tehran Times)

The Iranian leading foreign policy analyst Diako Hosseini comments on the economic and foreign policy benefits for Iran out of the membership in SCO, as well as on the influence which this membership could have on its relations with the USA, EU3 Russia and China 

Iran’s admission as a full member of a security organisation that unites Russia, China, India, Pakistan and a number of Central Asian states was accompanied by praising articles in the Iranian English-language official The Tehran Times. Foreign policy experts and political analysts have charted a bright future in which relations with the ‘East’ will help Iran overcome the economic and social crisis that has arisen as a result of international sanctions. Moreover, they are confident that Iran will now be in a stronger position in the negotiations in Vienna with the group of six leading countries of the international community on the resumption of the nuclear agreement, which Tehran froze in the run-up to the inauguration of the new President Ebrahim Raisi this summer. 

Below, the Persian Bridge of Friendship publishes an interview with one of Iran’s leading foreign policy experts who takes the liberty of expressing an alternative and critical view.  Diako Hosseini is the director of the World Studies Program at the Center for Strategic Studies based in Tehran. In an interview with the Iranian Labour News Agency, Hosseini commented on the new status of “member” of the Shanghai Cooperation Organization that Iran received at the Dushanbe summit on September 17, 2021. According to Hosseini, despite successful interaction with the Asian security organization countries, Iran continues to be hampered in its economic and foreign policy relations due to sanctions. Moreover, it is premature to believe that Tehran has placed itself uniquely and permanently in the orbit of Russia and China.

This interview was published in the Iranian Labour News Agency on 18 September 2021 and reprinted by the Persian Bridge of Friendship in a slightly edited and expanded version.

Continue reading “There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organisation”
Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai i-a ridicat statutul lui Iran de la ”observator” la ”membru” la summit-ul din Duşanbe, 17 septembrie 2021 (sursă: The Tehran Times)

Diako Hosseini, analist iranian de renume în domeniul politicii externe, comentează beneficiile economice și de politică externă pe care le poate aduce Iranului apartenența la OCS, precum și influența pe care această apartenență ar putea-o avea asupra relațiilor cu SUA, UE3, Rusia și China. 

Admiterea Iranului ca membru cu drepturi depline al unei organizații de securitate care reunește Rusia, China, India, Pakistan și o serie de state din Asia Centrală a fost însoțită de articole elogioase în ziarul iranian oficial de limbă engleză The Tehran Times. Experții în politică externă și analiștii politici au trasat un viitor luminos în care relațiile cu “Orientul” vor ajuta Iranul să depășească criza economică și socială apărută ca urmare a sancțiunilor internaționale. În plus, ei sunt încrezători că Iranul va avea acum o poziție mai puternică în negocierile de la Viena cu grupul celor șase țări importante din comunitatea internațională privind reluarea acordului nuclear, pe care Teheranul l-a înghețat în perioada premergătoare învestirii noului președinte Ebrahim Raisi în această vară. 

Mai jos, Podul Persan al Prieteniei publică un interviu cu unul dintre cei mai importanți experți iranieni în politică externă, care își permite să exprime un punct de vedere alternativ și critic.  Diako Hosseini este director al Programului de studii mondiale din cadrul Centrului de Studii Strategice din Teheran. Într-un interviu acordat Agenției de presă a muncitorilor iranieni, Hosseini a comentat noul statut de “membru” al Organizației de Cooperare de la Shanghai pe care Iranul l-a primit la summitul de la Dușanbe din 17 septembrie 2021. Potrivit lui Hosseini, în ciuda interacțiunii reușite cu țările Organizației de Securitate Asiatică, Iranul continuă să fie împiedicat în relațiile sale economice și de politică externă din cauza sancțiunilor. În plus, este prematur să credem că Teheranul s-a plasat în mod unic și permanent pe orbita Rusiei și a Chinei.

Acest interviu a fost publicat în Agenţia Iraniană de Ştiri a Muncitorilor la 18 septembrie 2021 și a fost retipărit de Podul Persan al Prieteniei într-o versiune modificată și extinsă.

Continue reading “Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate”
Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени

На 17 септември 2021 г. срещата на върха на Шанхайската органинзация за сътрудничество в Душанбе реши да издигне статута на Иран в нея от “наблюдател” на “член” (източник: The Tehran Times)

Водещият ирански външнополитически анализатор Дяко Хосейни коментира икономическите и външнополитическите ползи за Иран от членството в ШОС, както и влиянието, което това членство може да окаже върху отношенията му със САЩ, ЕС3 , Русия и Китай 

Приемането на Иран за пълноправен член на организация за сигурност, която обединвяа Русия, Китай, Индия, Пакистан и редица централноазиатски държави бе съпроводено с хвалебствени статии в иранския англоезичен официоз The Tehran Times. Външнополитически експерти и политолози начертаха светло бъдеще, в което отношенията с “Изтока” ще помогнат на Иран да преодолее икономиеската и социална криза, възникнала в резултат на международните санкции. Освен това те са уверени, че сега Иран ще има по-силни позиции в преговорите във Виена с групата на шестте водещи държави от международната общност относно възобновяването на ядреното споразумение, които Техеран замрази в навечерието на встъпването в длъжност на новия президент Ебрахим Раиси това лято. 

По-долу “Персийският мост на приятелството” публикува интервю с един от водещите ирански външнополитически експерти, които си позволява да изкаже алтернативно и критично мнение.  Дяко Хосейни е директор на Програмата за световни изследвания в Центъра за стратегически изследвания със седалище в Техеран. В интервю за Иранската работническа информационна агенция Хосейни коментира новият статут на “член” на Шанхайската организация за сътрудничество, който Иран получи на срещата на върха в Душанбе на 17 септември 2021 г. Според Хосейни независимо от успешното взаимодействие със страните азиатската организация за сигурност, Иран продължава да е спъван в своите икономически и външнополитически отношения заради санкциите. Освен това е прибързано да се смята, че Техеран се е поместил еднозначно и трайно в орбитата на Русия и Китай.

Това интервю бе публикувано в Иранската работническа информационна агенция на 18 септември 2021 г. и препечатано от “Барикада” в леко редактиран и допълнен вариант.

Continue reading “Ползите от членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество са ограничени”

Bulgarian and Romanian business interest towards trade with Iran is low

Bulgarian and Romanian business interest towards trade with Iran is low

Kabud Mosque in Tabriz (source: Yassin Mohammadi, Unsplash)

An interview with the Due Diligence Helpdesk on EU sanctions about the services it provides, the necessary resources, which have to be read in order to comply with EU sanctions on Iran, the level of cooperation with the European-Iranian mechanism for support of trade exchanges and the level of Bulgarian and Romanian interest towards its services

Vladimir Mitev

As negotiations over a resurrection of the nuclear agreement between the group of six and Iran advance in Vienna, European firms that try to make business with Iran have an organisation to rely on for consultation in the conditions of the EU sanctions. 

The Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions is an initiative funded by the European Union, building on the previous action financed under the Partnership Instrument “Due diligence for EU operators related to Iran” and the EU Sanctions Tool. It aims to support EU businesses, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), that are willing to engage with Iran, to do so legitimately, in compliance with EU legislation and within the framework of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA). 

The Helpdesk provides EU SMEs with free-of-charge due diligence verifications on specific business projects in Iran, assessing their compliance with EU restrictive measures (sanctions). The objective is to reassure EU SMEs and their financing partner institutions regarding the legitimacy of their intended business activities in Iran, thus demonstrating the EU’s continued commitment to the JCPoA.

The EU used to be Iran’s biggest trading partner before the current sanctions regime. It is now Iran’s third main trading partner (accounting for 16,3% of Iran’s overall trade). The volume of EU-Iran trade was 3,7 billion euro in 2019. In 2019 the EU imports from Iran decreased by 92,8% and EU exports decreased by 49,4%. In these conditions the EU is trying to support commercial relations with Iran through organisations such as the Due Dilligence Helpdesk on EU sanctions.

Continue reading “Bulgarian and Romanian business interest towards trade with Iran is low”