Category: Feminism și drepturile femeilor – Феминизъм и права на жените – Feminism and women’s rights

Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия

Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

Интервю с иранския експерт по външна политика относно актуалните въпроси на международните отношения около Иран: иранско-саудитското споразумение, отношенията с Русия и Китай, иранското ядрено споразумение, конфликтите в Кавказ, шиитската ос на съпротива в Близкия изток и отношенията на Иран с глобалния Юг

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, служил във Вашингтон и в Брюксел в европейската общност преди Иранската революция през 1979 г. Оттогава той е мениджър и предприемач, както и писател и преводач. Превел е Гор Видал на персийски език. Понастоящем е журналист на свободна практика, колумнист и експерт по външна политика. 

Continue reading “Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия”
Advertisement
Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian

Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian

Fereydoun Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Interviu cu expertul iranian în politică externă despre problemele actuale privind relațiile internaționale din jurul Iranului: acordul Iran-Arabia Saudită, relațiile cu Rusia și China, acordul nuclear iranian, conflictele din Caucaz, axa de rezistență șiită din Orientul Mijlociu și relațiile Iranului cu Sudul Global

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat, care a lucrat la Washington DC și la Bruxelles în cadrul Comunității Europene înainte de Revoluția iraniană din 1979. De atunci, a fost manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. L-a tradus pe Gore Vidal în limba persană. În prezent, este jurnalist independent, editorialist și expert în politică externă. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian”
Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade

Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

Interview with the Iranian foreign policy expert on current international relations issues around Iran: the Iran-Saudi deal, the relations with Russia and China, the Iranian nuclear deal, the conflicts in Caucasus, the Shia axis of resistance in the Middle East and Iran’s relations with the Global South

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade”
Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии 

Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии 

Петя Илиева (източнис: Петя Илиева)

Впечатления от посещението й в Иран на българска визуална артистка, която изгражда мостове чрез своето изкуство 

Владимир Митев

Петя Илиева има докторска степен с дисертация “Българското изкуство и фолклор като международни мостове и културна дипломация” и магистърска степен по живопис и естетика. Нейни изложби са показвани в редица галерии в България и в чужбина, на шест континента – например в Българския културен институт в Лондон, в българските посолства в Париж и Делхи, на различни места в САЩ (Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго), във Виена, Брюксел, Прага, Братислава, Валенсия, в Япония, Ливан, Катар, Китай, Султанат Оман, Антарктида – остров Ливингстън. Петя Илиева е и реставратор на стенописи и автор на научни публикации в областта на културното наследство и изкуството. Тя е основател на ежегодния фестивал на културите на народите Art4Diplomacy и работи с всички чуждестранни дипломатически мисии в България.

Continue reading “Петя Илиева: Впечатлена съм от образованието и позициите на иранки в сложни инженерни сфери свързани с технологии “
Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie

Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie

Petia Ilieva (sursă: Petia Ilieva)

Impresii din vizita în Iran a unei artiste vizuale bulgare care construiește poduri prin arta sa 

Vladimir Mitev

Petia Ilieva deține un doctorat cu teza “Arta și folclorul bulgar ca punți internaționale și diplomație culturală” și un master în pictură și estetică. Expozițiile sale au fost prezentate în mai multe galerii din Bulgaria și din străinătate, pe șase continente – de exemplu, la Institutul Cultural Bulgar din Londra, la Ambasadele Bulgariei din Paris și Delhi, în diverse locuri din SUA (New York, Washington, Chicago), la Viena, Bruxelles, Praga, Bratislava, Valencia, în Japonia, Liban, Qatar, China, Sultanatul Oman, Antarctica – Insula Livingston. Petya Ilieva este, de asemenea, restaurator de fresce și autor de publicații științifice în domeniul patrimoniului cultural și al artei. Este fondatoarea unui festival anual al culturilor națiunilor numit Art4Diplomacy și colaborează cu toate misiunile diplomatice străine din Bulgaria.

Continue reading “Petia Ilieva: Sunt impresionată de educația și pozițiile ocupate de femeile iraniene în domenii complexe de inginerie legate de tehnologie”
Petya Ilieva: I am impressed by the education and positions of Iranian women in complex engineering fields related to technology 

Petya Ilieva: I am impressed by the education and positions of Iranian women in complex engineering fields related to technology 

Petya Ilieva (source: Petya Ilieva)

Impressions from the visit to Iran of a Bulgarian visual artist who builds bridges through her art 

Vladimir Mitev

Petya Ilieva holds a PhD with the dissertation “Bulgarian Art and Folklore as International Bridges and Cultural Diplomacy” and an MA in Painting and Aesthetics. Her exhibitions have been shown in a number of galleries in Bulgaria and abroad, on sixt continents – for example at the Bulgarian Cultural Institute in London, at the Bulgarian Embassies in Paris and Delhi, at various venues in USA (New York, Washington, Chicago), in Vienna, Brussels, Prague, Bratislava, Valencia, in Japan, Lebanon, Qatar, China,  Sultanate of Oman, Antarctica – Livingston Island. Petya Ilieva is also a restorer of frescoes and author of scientific publications in the field of cultural heritage and art. She is the founder of an annual festival of cultures of nations called Art4Diplomacy and works with all foreign diplomatic missions in Bulgaria.

Continue reading “Petya Ilieva: I am impressed by the education and positions of Iranian women in complex engineering fields related to technology “
Феридун Маджлеси: Днешните ирански интелектуалци продължават да клонят наляво, но са свободни от идеологически капани

Феридун Маджлеси: Днешните ирански интелектуалци продължават да клонят наляво, но са свободни от идеологически капани

Писателката Фатане Хадж Сейед Джавади и персийската корица на романа ѝ “Сутрин с махмурлук” (източник: Ketabnews)

Интервю с иранския писател и преводач за особеностите на “ангажираната” литература преди революцията и за промените в иранската литература след революцията

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, работил във Вашингтон и Брюксел в европейската общност преди иранската революция от 1979 г. Оттогава той е мениджър и предприемач, както и писател и преводач. Превел е Гор Видал и Робърт Грейвс на персийски език.

Continue reading “Феридун Маджлеси: Днешните ирански интелектуалци продължават да клонят наляво, но са свободни от идеологически капани”
Fereydoun Majlessi: Intelectualii iranieni de astăzi continuă să încline spre stânga, dar sunt liberi de capcanele ideologice

Fereydoun Majlessi: Intelectualii iranieni de astăzi continuă să încline spre stânga, dar sunt liberi de capcanele ideologice

Scriitoarea Fattaneh Haj Seyed Javadi și coperta persană a romanului său Dimineața mahmură/Dimineața de După (sursa: Ketabnews)

Un interviu cu autorul și traducătorul iranian despre specificul literaturii “angajate” prerevoluționare și despre schimbările postrevoluționare din literatura iraniană

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat, care a lucrat la Washington DC și la Bruxelles în cadrul comunității europene înainte de Revoluția iraniană din 1979. De atunci, a fost manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. I-a tradus în limba persană pe Gore Vidal și Robert Graves. În prezent, este jurnalist independent, editorialist și expert în politică externă. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: Intelectualii iranieni de astăzi continuă să încline spre stânga, dar sunt liberi de capcanele ideologice”