Tag: Biden

Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria

Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria

Ioana Contantin-Bercean is a frequent of the leading Romanian TV emissions on international relations (source: Facebook)

An interview with a Romanian expert on international relations about the recent developments in the Middle Eastern politics – Joe Biden’s visit in the region and Vladimir Putin’s visit to Tehran, about Turkey’s specific position of a mediator between “the West” and “the East” and about the prospects of Turkish-inspired “strategic ambiguity” for Romania and Bulgaria

Vladimir Mitev

Cross-border Talks’ Vladimir Mitev discussed with Ioana Constantin-Bercean, a Romanian expert on international relations from the Romanian Academy about Middle Eastern politics in the conditions of war in Ukraine, about Turkey’s role of mediator and how Bulgaria and Romania could approach the Russian-Turkish cooperation, which is strong in the energy domain. 

Ioana believes that Joe Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia was meant to reassure the countries of the American security guarantees as now the prospects of the revival of the nuclear agreement with Iran are really good. As for the Russian-Iranian relationship, it is complex as both countries are under strong sanctions, but they are also competitors in the energy domain. Turkey’s role as mediator between Russia and Ukraine, between the West and “the East” is something which deserves greater attention, as Turkey’s president announced his country will pay for Russian gas in rubles. 

When asked whether Bulgaria and Romania, who have good relations with Turkey could emulate Turkey’s strategic ambiguity, Ioana Bercean was skeptical. She reminded that both countries are members of NATO and the EU and that means alignment with the West in foreign policy.

Continue reading “Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria”
Advertisement
Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei

Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei

Ioana Bercean este invitată des la emisiunile televiziunilor românești despre relațiile internaționale (sursă: Facebook)

Un interviu cu un expert român în relații internaționale despre evoluțiile recente din politica Orientului Mijlociu – vizita lui Joe Biden în regiune și vizita lui Vladimir Putin la Teheran, despre poziția specifică a Turciei de mediator între “Vest” și “Est” și despre perspectivele “ambiguității strategice” de inspirație turcă în cazul României și Bulgariei

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev de la “Cross-border Talks” a discutat cu Ioana Constantin-Bercean, expert român în relații internaționale de la Academia Română, despre politica Orientului Mijlociu în condițiile războiului din Ucraina, despre rolul de mediator al Turciei și despre cum ar putea aborda Bulgaria și România cooperarea ruso-turcă, puternică în domeniul energetic. 

Ioana consideră că vizita lui Joe Biden în Israel și Arabia Saudită a fost menită să reasigure aceste țări de garanțiile de securitate americane, în condițiile în care acum perspectivele de relansare a acordului nuclear cu Iranul sunt foarte bune. În ceea ce privește relația ruso-iraniană, aceasta este complexă, deoarece ambele țări sunt supuse unor sancțiuni puternice, dar sunt și competitoare în domeniul energetic. Rolul de mediator al Turciei între Rusia și Ucraina, între Occident și “Est” este un lucru care merită o atenție sporită, în condițiile în care președintele Turciei a anunțat că țara sa va plăti gazul rusesc în ruble. 

Întrebată dacă Bulgaria și România, care au relații bune cu Turcia, ar putea emula ambiguitatea strategică a Turciei, Ioana Bercean s-a arătat sceptică. Ea a reamintit că ambele țări sunt membre ale NATO și UE și că acest lucru înseamnă aliniere la Vest in politică externă.

Videoul poate fi văzut aici subtitrat în limba română:

Continue reading “Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei”
Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?

Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

The Iranian site Economy 24 interviewed the former diplomat Fereydoun Majlessi on the latest round of talks in Vienna and “the pessimism” it encouraged with regards to the solution of the Iranian nuclear issue and corresponding international sanctions. Majlessi analyzed the rationale of the United States, Israel, the current Iranian government and discusses what a sanctions-ridden future of Iran could look like

Mira Ghorbanifar, Economy News Site 24/ Dec. 2.  2021

For the last few days the eyes of many experts in the field of diplomacy, politicians and media have been fixed on Vienna. Mainstream international media have been reporting and have been analyzing what is going on in Vienna in their political and international section. 

This time, the negotiation process may be more difficult than many previous attempts at reaching a resolution. It looks like there is a high wall of distrust after the withdrawal of the American government during the times of Trump. The wall of distrust has gotten taller and thicker than ever.

Now, the statements and interviews of the negotiating parties also show that there is a serious gap between the demands and the goals of each one of them and what is put on the table. A part of disagreement is the specific guarantee request of the Iranian side, which demands that other negotiating parties, especially the United States, agree not to leave the agreement in the future. 

The field of diplomacy and politics, of course, is the field of “conflict and compromise” and sometimes in negotiations, achievements can be realized when there is less hope for obtaining them. But what is the situation for Iran and the other parties in these negotiations? To better understand the current situation in the negotiations, we approached Fereydoun Majlessi, a former diplomat, historian, politician, and international expert, to look for his views on the seventh round of talks in Vienna.

This is an interview by Mira Ghorbanifar from the Economy 24 news site in Iran, which was published on 2 December 2021. 

Continue reading “Are the Vienna nuclear talks meant to reach an agreement?”
Sunt discuțiile nucleare de la Viena menite să ajungă la un acord?

Sunt discuțiile nucleare de la Viena menite să ajungă la un acord?

Fereydoun Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Site-ul iranian Economy 24 l-a intervievat pe fostul diplomat Fereydoun Majlessi cu privire la ultima rundă de negocieri de la Viena și “pesimismul” alimentat de aceste discuții în ceea ce privește soluționarea problemei nucleare iraniene și sancțiunile internaționale corespunzătoare. Majlessi a analizat raționamentul Statelor Unite, al Israelului, al actualului guvern iranian și discută despre cum ar putea arăta un viitor al Iranului afectat de sancțiuni

Mira Ghorbanifar, Economy 24

În ultimele zile, ochii multor experți din domeniul diplomației, politicieni și mass-media au fost ațintiți asupra Vienei. Mass-media internaționale mainstream au relatat și au analizat ceea ce se întâmplă la Viena în secțiunea lor politică și internațională. 

De data aceasta, procesul de negociere ar putea fi mai dificil decât multe dintre încercările anterioare de a ajunge la o rezoluție. Se pare că există un zid înalt de neîncredere după retragerea guvernului american în timpul lui Trump. Zidul neîncrederii a devenit mai înalt și mai gros ca niciodată.

Acum, declarațiile și interviurile părților implicate în negociere arată, de asemenea, că există un decalaj serios între cererile și obiectivele fiecăreia dintre ele și ceea ce este pus pe masă. O parte a dezacordului este cererea de garanție specifică a părții iraniene, care cere ca celelalte părți la negocieri, în special Statele Unite, să fie de acord să nu părăsească acordul în viitor. 

Domeniul diplomației și al politicii este, desigur, domeniul “conflictului și al compromisului” și, uneori, în cadrul negocierilor, realizările pot fi obținute atunci când există mai puține speranțe de a le obține. Dar care este situația Iranului și a celorlalte părți implicate în aceste negocieri? Pentru a înțelege mai bine situația actuală a negocierilor, l-am abordat pe Fereydoun Majlessi, fost diplomat, istoric, politician și expert internațional, pentru a putea afla opiniile sale cu privire la cea de-a șaptea rundă de negocieri de la Viena.

Acesta este un interviu realizat de Mira Ghorbanifar de la site-ul de știri Economy 24 din Iran, publicat la 2 decembrie 2021. 

Continue reading “Sunt discuțiile nucleare de la Viena menite să ajungă la un acord?”
The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

Bulgarian-Russian relations are really at a low point. However, this is not so much due to internal dynamics as to the international context in which the two countries find themselves

Kamran Baradaran

Since the inauguration of US President Joe Biden, a number of countries in Central and Eastern Europe have clashed sharply with Russia. One of them is Bulgaria, whose prosecutor’s office has launched an investigation into Russia’s alleged connection to bombings involving weapons industry years ago. Several Bulgarians were accused of spying for a network allegedly linked to Russia. Russian diplomats were also expelled.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov commented on this occasion that Bulgaria tried to ”outdo” the Czech Republic in its anti-Russian line.

In this context, the Iranian Workers’ News Agency contacted the founder of the Persian Bridge of Friendship blog to obtain an opinion on Bulgarian-Russian and European-Russian relations. The interview was published on May 8, 2021.

Continue reading “The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden”
Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Vladimir Mitev (sursă: Vladimir Mitev)

Relațiile bulgaro-ruse se află într-adevăr la un nivel scăzut. Cu toate acestea, acest lucru nu se datorează atât dinamicii interne, cât contextului internațional în care se află cele două țări

Kamran Baradaran

De la inaugurarea președintelui SUA Joe Biden, o serie de țări din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu Rusia. Una dintre acestea este Bulgaria, al cărui parchet a lansat o investigație cu privire la o conexiune rusă cu explozii în locații legate de industria armamentului cu ani în urmă. Mai mulți bulgari au fost acuzați că spionează pentru o rețea legată de Rusia. Diplomații ruși au fost, de asemenea, expulzați.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat cu această ocazie că Bulgaria a încercat să depășească Republica Cehă în linia sa anti-rusă.

În acest context, Agenția de Știri a Muncitorilor din Iran a contactat fondatorul blogului Podul Persan al Prieteniei pentru a obține o opinie cu privire la relațiile bulgaro-ruse și europeno-ruse. Interviul a fost publicat pe 8 mai 2021.

Continue reading “Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden”