Tag: Nagorno-Karabakh

Fereydoun Majlessi: Russia is committed and interested in maintaining the connection between the North Caucasus and Iran

Fereydoun Majlessi: Russia is committed and interested in maintaining the connection between the North Caucasus and Iran

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

The Iranian expert outlines the necessary conditions for a fair and lasting peace between Azerbaijan and Armenia

Iranian Telegram group “International Relations Studies”, 17 September 2022

The senior expert of international relations Fereydoun Majlessi gave an interview to the Iranian media Azarpajooh on the issue of the renewed military conflict between Azerbaijan and Armenia and its implications for Iran.

Mr. Majlessi, what is your assessment of the latest situation in the Karabakh region? Will the current ceasefire last?

I believe that the Republic of Azerbaijan violated the autonomy of the Armenian territory of the “autonomous” Republic of Nagorno-Karabakh by annexing it.  I also believe that Armenia’s attack on the Republic of Azerbaijan at the time of that country’s weakness went beyond supporting the Armenians of Karabakh, and the occupation of 20% of the territory of the Republic of Azerbaijan was a clear aggression and the continuation of the occupation was illusory and foolish expansionism. Armenia should have understood that the Republic of Azerbaijan, with three times the population and three times the size, and wealth beyond these, will soon and gradually regain its rightful authority and will act on its “duty” to return its “occupied” lands.

Armenia, by understanding the facts and her interests, should have entered into negotiations with Azerbaijan much earlier, and should have used the mediation of Iran and Russia for finding a practical and fair solution. Therefore, the current ceasefire will not last unless a “practical and fair” peace agreement is signed.

Continue reading “Fereydoun Majlessi: Russia is committed and interested in maintaining the connection between the North Caucasus and Iran”
Advertisement
Fereydoun Majlessi: Rusia este angajată și interesată în menținerea relației dintre Caucazul de Nord și Iran

Fereydoun Majlessi: Rusia este angajată și interesată în menținerea relației dintre Caucazul de Nord și Iran

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

Expertul iranian prezintă condițiile necesare pentru o pace echitabilă și durabilă între Azerbaidjan și Armenia

Iranian Telegram group “International Relations Studies”, 17 septembrie 2022

Fereydoun Majlessi, expert în relații internaționale, a acordat un interviu presei iraniene Azarpajooh cu privire la reluarea conflictului militar dintre Azerbaidjan și Armenia și la implicațiile acestuia pentru Iran.

Dle Majlessi, care este evaluarea dumneavoastră cu privire la ultima situație din regiunea Karabakh? Va continua actualul armistițiu?

Consider că Republica Azerbaidjan a încălcat autonomia teritoriului armean al Republicii “autonome” Nagorno-Karabah prin anexarea acestuia.  Cred, de asemenea, că atacul Armeniei asupra Republicii Azerbaidjan într-un moment de slăbiciune pentru această țară depășește sprijinul pentru armenii din Karabah și că ocuparea a 20% din teritoriul Republicii Azerbaidjan este o agresiune clară, iar continuarea ocupației este o expansiune iluzorie și prostească. Armenia ar fi trebuit să-și dea seama că Republica Azerbaidjan, cu o populație și o suprafață de trei ori mai mare și cu o bogăție care depășește aceste proporții, își va restabili treptat autoritatea legitimă și va acționa conform “datoriei” sale de a restitui terenurile “ocupate”.

Armenia, înțelegând faptele și interesele sale, ar fi trebuit să înceapă negocierile cu Azerbaidjanul mult mai devreme și să folosească medierea Iranului și a Rusiei pentru a găsi o soluție practică și echitabilă. Prin urmare, actuala încetare a focului nu va dura mult timp dacă nu va fi semnat un acord de pace “practic și corect”.

Continue reading “Fereydoun Majlessi: Rusia este angajată și interesată în menținerea relației dintre Caucazul de Nord și Iran”
Farshad Golzari: Turkish-Iranian relations will not be affected by the tensions in the Caucasus

Farshad Golzari: Turkish-Iranian relations will not be affected by the tensions in the Caucasus

(Photo: Pixabay, CC0)

Russia and the United States are the main actors in the war in the conflict in Nagorno Karabakh, with Turkey being a second-tier player and Israel still not having taken a position on the new tensions between Yerevan and Baku, believes the Iranian foreign policy analyst 

Vladimir Mitev

Farshad Golzari has been working as a journalist in the field of international politics and security since 2013. His bachelor’s degree in criminal law and master’s degree in criminology have led him to spend years researching the nature and activities of various terrorist groups such as al-Qaeda, ISIS, and even the Taliban, in addition to providing analysis and writing news-analytical reports. In addition to analyzing international events, one of his specialties is the study of armed and unarmed conflicts in the world. Political and security developments in the Middle East, Southeast Asia, the Persian Gulf, as well as US foreign policy issues are among the issues he examines and analyzes.

The Barricade approached Golzari in the beginning of October 2020 in order to get an Iranian point of view on the ongoing conflict in the Caucasus. This article was published on 13 October 2020 at the English section of the site “The Barricade”.

Continue reading “Farshad Golzari: Turkish-Iranian relations will not be affected by the tensions in the Caucasus”
Farshad Golzari: Relaţiile turco-iraniene nu vor fi afectate de tensiunile din Caucaz

Farshad Golzari: Relaţiile turco-iraniene nu vor fi afectate de tensiunile din Caucaz

(foto: Pixabay, CC0)

Rusia şi Statele Unite sunt actorii principali în confilctul din Nagorno Karabakh, Turcia fiind un jucător de rang al doilea, iar Israel încă nealegând o poziţia în tensiunile dintre Yerevan şi Baku, crede analistul iranian de politică externă

Vladimir Mitev

Farshad Golzari lucrează ca jurnalist în domeniul politicii şi securităţii internaționale, din anul 2013 încoace. El a obţinut o licenţă în drept penal şi masterat în criminologie. A petrecut mulți ani cercetând natura şi activităţile unor grupuri teroriste diferite precum Al-Qaeda, Statul Islamic şi talibanii, pe lânga publicarea unor analize şi rapoarte analitice. Alături de analiza evenimentelor internaţionale, el se ocupă de studiul conflictelor militare şi nonmilitare din lume. El mai studiază evoluțiile politice şi de securitate în Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, Golful Persic, precum şi politica externă americană.

Baricada l-a abordat pe Golzari la începutul lui octombrie 2020 pentru a obţine un punct de vedere iranian despre conflictul din Caucaz. Acest articol a fost publicat pe 18 octombrie 2020 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Continue reading “Farshad Golzari: Relaţiile turco-iraniene nu vor fi afectate de tensiunile din Caucaz”