Tag: China

The economic bond between Iran and China is forced upon them, while their core interests lie elsewhere

The economic bond between Iran and China is forced upon them, while their core interests lie elsewhere

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

In an interview with the Iranian newspaper Morning Star the foreign policy analyst Fereydoun Majlessi explained that the motives for the visit of the Iranian foreign minister to China are mostly economical. According to Majlessi Iran’s greater interest lies in economic opening to the world and not in isolation and resistance, which make it more vulnerable to unequal relations in the world politics and economy

Setare-ye Sobh, 17 January 2022

On 14 and 15 January 2022 the Iranian foreign minister Amir Abdollahian visited Beijing and met his Chinese counterpart Wang Yi. The visit was widely reported in Iran and the world as the beginning of the implementation of the 2021 “strategic agreement” between Iran and China. The visit took place also in the context of the ongoing Vienna talks on the renewal of the nuclear agreement between the Islamic Republic of Iran and the group of six countries (USA, Great Britain, France, Germany, Russia and China) and intensive consultations of the Chinese and Iranan foreign ministries with countries from the Middle East over the evolution of Middle Eastern politics. 

During Abdollahian’s visit there were few announcements of concrete new steps in the Iranan-Chinese relations. There have been very few concrete agreements between the two countries following the signing of “the strategic agreement” in March 2021. The only more important step has been Iran’s admission to the Shanghai Security Organization, which was lauded by some as a blow in the face of American imperialism and by others as a dangerous move towards the authoritarian camp in international relations and departure from the founding principle of the Islamic Republic “Neither East, Nor West’. Most likely, closer to the truth is the opinion of the Iranian foreign policy expert Diako Hosseini, who gave an interview to the Iranian Labour News Agency in September 2021 and the Persian Bridge of Friendship republished it: “There are limits to the benefits from Iran’s membership to Shanghai Cooperation Organization”. 

In this context of relative media hype, but much less substance about the Iranian foreign minister’s visit in China, Fereydoun Majlessi commented on the reasons behind the visit, on the core interests of Iran and China and suggested that Iran’s reintegration in the world economy as a stronger economically country is much more important than posing as a country of anti-Western resistance.

Continue reading “The economic bond between Iran and China is forced upon them, while their core interests lie elsewhere”
Advertisement
Legăturile economice între Iran și China sunt forțate, în timp ce interesele lor de bază se află în altă parte

Legăturile economice între Iran și China sunt forțate, în timp ce interesele lor de bază se află în altă parte

Fereydound Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Într-un interviu acordat ziarului iranian Luceafărul, analistul de politică externă Fereydoun Majlessi a explicat că motivele vizitei ministrului iranian de externe în China sunt în principal de natură economică. Potrivit lui Majlessi, interesul mai mare al Iranului constă în deschiderea economică către lume și nu în izolare și rezistență, care îl fac mai susceptibil la relațiile inegale în politica și economia mondială

Setare-ye sobh, 17 ianuarie 2022

La 14 și 15 ianuarie 2022, ministrul iranian de externe Amir Abdollahian a vizitat Beijingul și s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi. Vizita a fost relatată pe scară largă în Iran și în lume ca fiind începutul punerii în aplicare a “acordului strategic” din 2021 între Iran și China. Vizita a avut loc, de asemenea, în contextul discuțiilor în curs de desfășurare la Viena privind reînnoirea acordului nuclear între Republica Islamică Iran și grupul celor șase țări (SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China) și al consultărilor intense ale ministerelor de externe chineze și iraniene cu țările din Orientul Mijlociu cu privire la evoluția politicii din Orientul Mijlociu. 

În timpul vizitei lui Abdollahian au existat puține anunțuri privind noi pași concreți în relațiile iraniano-chineze. De asemenea, au existat foarte puține acorduri concrete între cele două țări după semnarea “acordului strategic” în martie 2021. Singurul pas mai important a fost admiterea Iranului în Organizația de Cooperare de la Shanghai, care a fost lăudată de unii ca o lovitură în fața imperialismului american, iar de alții ca o mișcare periculoasă spre tabăra autoritară în relațiile internaționale și o îndepărtare de la principiul fondator al Republicii Islamice “Nici Est, nici Vest”. Cel mai probabil, mai aproape de adevăr este părerea expertului iranian în politică externă Diako Hosseini, care a acordat un interviu Agenției Iraniene de Ştiri a Muncitorilor în septembrie 2021, iar Podul Persan al Prieteniei l-a republicat cu titlul: “Beneficiile aduse de aderarea Iranului la Organizația de Cooperare de la Shanghai sunt limitate”. 

În acest context de relativă agitație mediatică, dar mult mai puțină substanță cu privire la vizita ministrului iranian de externe în China, Fereydoun Majlessi a comentat motivele care au stat la baza vizitei, interesele fundamentale ale Iranului și Chinei și a sugerat că reintegrarea Iranului în economia mondială ca o țară mai puternică din punct de vedere economic este mult mai importantă decât să pozeze ca o țară de rezistență anti-occidentală.

Continue reading “Legăturile economice între Iran și China sunt forțate, în timp ce interesele lor de bază se află în altă parte”
Iran’s sharing of Taliban’s anti-American slogans doesn’t mean having common interests

Iran’s sharing of Taliban’s anti-American slogans doesn’t mean having common interests

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

The foreign policy analyst Fereydoun Majlessi in an interview with the Iranian Journal of International Relations on the developments in Afghanistan under the Taliban and the Iranian attitude towards them

Ruhollah Souri 

This article was originally published in the Iranian Journal of International Relations:

The US withdrawal from Afghanistan and the presence of the Taliban in Kabul have pushed developments in Afghanistan in a direction that many observers see as a new era of instability, extremism and terrorism in the country. Meanwhile, the US withdrawal from Afghanistan has caused a great deal of criticism both inside the US and in other countries, because of the developments that took place after the US withdrawal from Afghanistan, including the formation of a government consisting of extremist figures in Kabul. Many have interpreted them as a failure of the US foreign policy in relation to Afghanistan and as a failure of US nation-building policy outside its borders. 

In addition to these cases, a significant issue is the type of reactions formed in Iranian society to the developments in Afghanistan, especially after the emergence of the Panjshir resistance movement, which has led to many debates and disagreements in Iranian society between different political and social groups. What should be the appropriate policy and approach for Iran’s national interests? This is a very important issue that has been studied by experts these days and we are witnessing various analyzes in this field. 

To this end, due to the importance of the issues raised, the Iranian Journal of International Relations has conducted an interview with Mr. Fereydoun Majlessi, an expert on international affairs and a former diplomat. Majlessi believes that the desire for money and power explains, to some extent, the Taliban’s willingness to negotiate with the United States and establish political power. Contrary to the insistence of many observers on creating insecurity on China’s borders and involving China in Afghanistan as one of the goals of the US withdrawal from Afghanistan, Fereydoun Majlessi believes that common interests between China, Russia and the US will enable these countries to cooperate, to maintain security, while having reasonable economic competition. You can read the full transcription of this interview below:

Continue reading “Iran’s sharing of Taliban’s anti-American slogans doesn’t mean having common interests”
Împărtășirea de către Iran a sloganurilor antiamericane ale talibanilor nu înseamnă că au interese comune

Împărtășirea de către Iran a sloganurilor antiamericane ale talibanilor nu înseamnă că au interese comune

Fereydoun Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Fereydoun Majlessi, într-un interviu acordat revistei iraniene “Iranian Journal of International Relations” cu privire la evoluțiile din Afganistan sub conducerea talibanilor și la atitudinea Iranului față de aceștia

Ruhollah Souri 

Acest articol a fost publicat inițial în Revista Iraniană de Relaţii Internaţionale (Iranian Journal of International Relations):

Retragerea SUA din Afganistan și prezența talibanilor la Kabul au împins evoluțiile din Afganistan într-o direcție pe care mulți observatori o văd ca pe o nouă eră de instabilitate, extremism și terorism în această țară. Între timp, retragerea SUA din Afganistan a provocat numeroase critici atât în interiorul SUA, cât și în alte țări, din cauza evoluțiilor care au avut loc după retragerea SUA din Afganistan, inclusiv formarea unui guvern format din figuri extremiste la Kabul. Mulți le-au interpretat ca pe un eșec al politicii externe a SUA în ceea ce privește Afganistanul și ca pe un eșec al politicii SUA de construire a națiunii în afara granițelor sale. 

Pe lângă aceste cazuri, un aspect semnificativ este tipul de reacții formate în societatea iraniană cu privire la evoluțiile din Afganistan, în special după apariția mișcării de rezistență din Panjshir, care a dus la numeroase dezbateri și dezacorduri în societatea iraniană între diferite grupuri politice și sociale. Care ar trebui să fie politica și abordarea adecvate pentru interesele naționale ale Iranului? Aceasta este o chestiune foarte importantă care a fost studiată de experți în aceste zile și asistăm la diverse analize în acest domeniu. 

În acest scop, datorită importanței problemelor ridicate, Revista Iraniană de Relații Internaționale a realizat un interviu cu domnul Fereydoun Majlessi, expert în afaceri internaționale și fost diplomat. Majlessi consideră că dorința de bani și de putere explică, într-o anumită măsură, dorința talibanilor de a negocia cu Statele Unite și de a stabili puterea politică. Contrar insistenței multor observatori de a crea insecuritate la granițele Chinei și de a implica China în Afganistan ca fiind unul dintre obiectivele retragerii SUA din Afganistan, Fereydoun Majlessi consideră că interesele comune dintre China, Rusia și SUA vor permite acestor țări să coopereze, să mențină securitatea, având în același timp o concurență economică rezonabilă. Puteți citi mai jos transcrierea integrală a acestui interviu:

Continue reading “Împărtășirea de către Iran a sloganurilor antiamericane ale talibanilor nu înseamnă că au interese comune”
Afghanistan’s neighbours want to prevent the security and political collapse in Afghanistan after the withrdawal of the foreign troops

Afghanistan’s neighbours want to prevent the security and political collapse in Afghanistan after the withrdawal of the foreign troops

An Afghan man (source: Pixabay, CC0)

Interview with the Iranian expert on Afghanistan Farshad Golzari about the position and interests of Iran,  Russia, China, India, Pakistan and Turkey after the withdrawal of foreign troops from Afghanistan

Vladimir Mitev 

Farshad Golzari has been working as a journalist in the field of international politics and security since 2013. His bachelor’s degree in criminal law and master’s degree in criminology have led him to spend years researching the nature and activities of various terrorist groups such as al-Qaeda, ISIS, and even the Taliban, in addition to providing analysis and writing news-analytical reports. In addition to analyzing international events, one of his specialties is the study of armed and unarmed conflicts in the world. Political and security developments in the Middle East, Southeast Asia, the Persian Gulf, as well as US foreign policy issues are among the issues he examines and analyzes.

The Persian Bridge of Friendship approached Golzari in the beginning of July 2021 in order to get an Iranian point of view on the ongoing developments in Afghanistan.

Continue reading “Afghanistan’s neighbours want to prevent the security and political collapse in Afghanistan after the withrdawal of the foreign troops”
Vecinii Afganistanului vor să prevină colapsul politic și de securitate din Afganistan după retragerea trupelor străine

Vecinii Afganistanului vor să prevină colapsul politic și de securitate din Afganistan după retragerea trupelor străine

Un barbat din Afghanistan (sursă: Pixabay, CC0)

Interviu cu expertul iranian în Afganistan, Farşad Golzari, despre poziția și interesele Iranului, Rusiei, Chinei, Indiei, Pakistanului și Turciei după retragerea trupelor străine din Afganistan

Vladimir Mitev 

Farşad Golzari lucrează ca jurnalist în domeniul politicii și securității internaționale din 2013. Licența lui în drept penal și masteratul în criminologie l-au determinat să petreacă ani de zile cercetând natura și activitățile diferitelor grupări teroriste, cum ar fi al-Qaeda, ISIS și chiar talibanii, pe lângă faptul că a furnizat analize și a scris articole analtice şi reportaje. Pe lângă analiza evenimentelor internaționale, una dintre specialitățile sale este studiul conflictelor armate și nearmate din lume. Evoluțiile politice și de securitate din Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, Golful Persic, precum și problemele de politică externă ale SUA se numără printre subiectele pe care le examinează și analizează.

Podul Persan al Prieteniei l-a abordat pe Golzari la începutul lunii iulie 2021 pentru a obține un punct de vedere iranian cu privire la evoluțiile actuale din Afganistan.

Continue reading “Vecinii Afganistanului vor să prevină colapsul politic și de securitate din Afganistan după retragerea trupelor străine”
Extremists did not allow Rouhani to keep his word

Extremists did not allow Rouhani to keep his word

The Iranian president Hassan Rouhani (source: Mahmoud Hosseini, Tasnim News, CC BY-SA 4.0)

An interview with the pre-Revolution Iranian diplomat to the United States about the China-Iran ”comprehensive cooperation”, the relations of Iran with the West, the post-Trump Middle East and the place of Black Sea countries such as Romania and Bulgaria in Iranian foreign policy

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

The Barricade invited Mr. Majlessi for an interview after China and Iran agreed to “comprehensive cooperation”, while in Vienna,  the United States reengaged with the rest of the group of six (the UK, France, Germany, Russia and China) and Iran over the possible revival of the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) nuclear deal that was suspended by Donald Trump in 2018.

This article was originally published on 8 March 2021 at the Bulgarian section of the site “The Barricade” .

Continue reading “Extremists did not allow Rouhani to keep his word”
Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Preşedintele iranian Hassan Rouhani (sursă: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Interviu cu fostul diplomat iranian în Statele Unite înainte de Revoluția Islamică privind „cooperarea cuprinzătoare” dintre China și Iran, relațiile Iranului cu Occidentul, starea Orientului Mijlociu în perioada post-Trump și locul țărilor din Marea Neagră, precum România și Bulgaria, în politica externă a Iranului

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat iranian care a lucrat la Washington și Bruxelles înaintea Republicii Islamice. A devenit ulterior manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. El este traducătorul lui Gore Vidal în persană (farsi). În prezent este jurnalist independent, editorialist şi expert în politică externă.

Baricada l-a invitat pe domnul Majlessi să comenteze politicile interne și externe ale Iranului, după ce Teheranul și-a dat acordul pentru „o cooperare cuprinzătoare” cu China, în timp ce Statele Unite s-au întâlnit cu Iranul și cu restul grupului de șase (Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China) la Viena pentru a discuta despre o posibilă renaștere a acordului nuclear din 2015.

Acest articol a fost publicat pe Baricada Bulgaria în ziua de 8 aprilie 2021.

Continue reading “Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt”